Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA wraz ze swoimi partnerami – francuskim Bankiem Crédit Coopératif i belgijską spółką Impulse Europe – rozpoczyna realizację projektu  Strategia działalności funduszu przedsiębiorczości społecznej w Europie Środkowej i Wschodniej – Strategy for the operations of the Social Entrepreneurship Fund for Central and Eastern Europe (EUSEF CEE). Projekt jest realizowany w ramach konkursu Komisji Europejskiej i został wybrany jako jeden z jedenastu w Europie i jedyny do realizacji w Polsce. W jego efekcie zostaną wykonane prace przygotowawcze służące uruchomieniu funduszu venture capital dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przed rokiem – w maju 2013 – Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ogłosił informację o utworzeniu Social Impact Accelerator (SIA) – specjalistycznego, ogólnoeuropejskiego funduszu funduszy o kapitale wynoszącym dziś ponad 230 mln. EUR, którego zadaniem jest finansowanie tworzenia lokalnych funduszy przeznaczonych dla inwestycji przynoszących nie tylko zysk ekonomiczny ale i społeczny (np. tworzących nowe miejsca pracy dla osób długotrwale bezrobotnych, wywierających pozytywny wpływ na środowisko, wspierających usługi socjalne, projekty edukacyjne, etc.)

Kilka miesięcy później – jesienią 2013 – Dyrekcja Generalna Zatrudnienia, Spraw Społecznych I Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej  ogłosiła konkurs grantowy  Supporting the demand and supply side of the market for social enterprise finance. Wspieranie popytu i podaży na rynku finansowania przedsiębiorstw społecznych, którego celem było wsparcie tworzenia instrumentów finansowych dla przedsiębiorczości społecznej.

Projekt zgłoszony przez TISE i jego partnerów zakłada wykonanie prac przygotowawczych do uruchomienia funduszu venture capital dla podmiotów ekonomii społecznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego celem jest przygotowanie strategii działania oraz dokumentacji i  memorandum inwestycyjnego – niezbędnych do utworzenia i pozyskania inwestorów dla funduszu inwestującego w podmioty ekonomii społecznej w Europie Środkowo-Wschodniej: w Polsce w Chorwacji, Czechach, Rumunii, Słowenii, na Słowacji i Węgrzech.

Kwoty planowanych inwestycji wynosić będą od 100 tys. do 1 mln euro.

Oprócz projektu TISE w konkursie zostało wybranych 10 innych przedsięwzięć mających przyczynić się do rozwoju finansowania ekonomii społecznej w Belgii, Estonii, Grecji, Holandii, Niemczech, Portugalii, Szkocji, Włoszech i na Węgrzech, których łączne dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 1 mln euro. Projekt TISE jako jedyny będzie realizowany także w Polsce.

Projekt „Strategia działalności funduszu przedsiębiorczości społecznej w Europie Środkowej i Wschodniej – Strategy for the operations of the Social Entrepreneurship Fund for Central and Eastern Europe (EUSEF CEE)” zostanie zrealizowany do grudnia 2014, a rozpoczęcie działalności operacyjnej funduszu venture capital planowane jest po jego formalnym założeniu i pozyskaniu inwestorów w pierwszym kwartale 2015.

 Pozostali partnerzy projektu:

Crédit Coopératif – drugi pod względem sumy bilansowej bank spółdzielczy we Francji, wchodzi w skład grupy BPCE. Funkcjonujący od ponad 120 lat europejski lider w finansowaniu organizacji działających na rzecz  pożytku publicznego. Bank Crédit Coopératif był twórca w 1990r i głównym akcjonariuszem do 2007r. polskiego Banku BISE – obsługującego fundacje, stowarzyszenia i małe i średnie firmy. Jest 100% akcjonariuszem TISE.

www.credit-cooperatif.fr

Impulse Europe scrl – belgijska spółka zarządzająca specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi: CoopEst oferującym długoterminowe finansowanie instytucjom mikrofinansowym Europie Środkowo-wschodniej i na Kaukazie, Coopmed – powołanym do finansowania instytucji mikropożyczkowych w krajach basenu Morza Śródziemnego, Soficatra – funduszem venture capital dla podmiotów ekonomii społecznej w krajach Europy Zachodniej.

 

Więcej informacji o konkursie i Social Impact Accelerator (SIA):

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=394&furtherCalls=yes

http://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2013/social_impact_accelerator.htm