O TISE

Historia

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA istnieje od ponad 20 lat. Zostało utworzone w roku 1991 przez Bank BISE, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i francuski fundusz inwestycyjny SIDI. Dziś jego właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif, który od ponad 120 lat finansuje potrzeby podmiotów ekonomii społecznej.

Początkowo TISE zajmowało się finansowaniem inwestycji małych i średnich firm za pomocą venture capital, poręczeń kredytowych i pożyczek podporządkowanych.

W roku 2002 TISE  zostało członkiem i  jest do dziś  jedynym polskim przedstawicielem w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych FEBEA zrzeszającej  22  instytucje finansujące cele społeczne i etyczne. Od 2006 roku TISE administruje europejskim funduszem kapitałowym wspierającym podmioty Ekonomii Społecznej – Coopest.

Od roku 2008 TISE aktywnie udziela pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz mikro, małych i średnich firm. Fundusze na ten cel pochodzą ze środków własnych – kapitał zakładowy TISE to 5 mln EUR, a od 2012 r. także ze środków powierzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji umów z Unią Europejską – Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz inicjatywy Jeremie. Środki te to równowartość 20 mln EUR.

TISE jest także partnerem Banku Gospodarstwa Krajowego  w pilotażowym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie Inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej’

W ramach programu został powołany ES Fundusz dysponujący 25 mln złotych przeznaczonymi na pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej o preferencyjnym oprocentowaniu wynoszącym dziś do 0,88 % rocznie! Naszymi klientami są  spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółki non-profit i kościelne osoby prawne.

więcej

Misja

Misją TISE jest świadczenie usług finansowych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych oraz wspieranie za pomocą pożyczek rozwoju mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Staramy się finansować przedsięwzięcia generujące korzyści społeczne (Social Impact). Normy postępowania we wszystkich obszarach działalności Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych zawarliśmy w Kodeksie etycznym TISE

 

Certyfikaty

Klauzula Informacyjna RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)  od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony danych osobowych. Informujemy, że w TISE Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Songin, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres  TISE SA, bądź na adres e-mail: iodo@tise.pl Pełną wersję informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj