O TISE

Historia

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA istnieje od ponad 25 lat. Zostało utworzone w roku 1991 przez Bank BISE, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i francuski fundusz inwestycyjny SIDI. Dziś jego właścicielem jest francuski bank spółdzielczy Crédit Coopératif, który od ponad 120 lat finansuje potrzeby podmiotów ekonomii społecznej.

Początkowo TISE zajmowało się inwestycjami kapitałowymi na rynku małych i średnich firm (venture capital) oraz poręczeń kredytowych i pożyczek podporządkowanych. Od roku 2008 TISE aktywnie udziela pożyczek dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych oraz mikro, małych i średnich firm. Fundusze na ten cel pochodzą ze środków własnych, a od 2012 r. także ze środków powierzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji umów z Unią Europejską – Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, inicjatywy JEREMIE oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

W latach 2013-2016 TISE było także wyłącznym partnerem Banku Gospodarstwa Krajowego w pilotażowym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie Inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w ramach którego został utworzony preferencyjny fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorstw społecznych, dysponujący 39 mln złotych przeznaczonymi na finansowanie potrzeb inwestycyjnych podmiotów ekonomii społecznej. W ciągu przeszło 3 lat funkcjonowania funduszu TISE udzieliło 500 pożyczek dla 401 przedsiębiorstw społecznych – spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, spółek non-profit i kościelnych osób prawnych.

Od listopada 2014 TISE udziela pożyczek absolwentom, studentom ostatnich lat oraz osobom bezrobotnym w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego „Pierwszy biznes Wsparcie w starcie”, którego celem jest pomoc w stworzeniu własnej firmy. TISE jest także administratorem CoopEst – europejskiego funduszu kapitałowego inwestującego środki w fundusze pożyczkowe dla mikro przedsiębiorstw społecznych.

W połowie 2016 roku TISE podpisało umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym dotyczącą udzielania gwarancji do pożyczek dla przedsiębiorców społecznych. W ramach podpisanej umowy TISE wprowadziło nowy produkt jakim jest pożyczka dla przedsiębiorstwa społecznego z gwarancją EFI – EaSI. Dzięki umowie co najmniej 60 polskich i środkowoeuropejskich podmiotów ekonomii społecznej będzie miało łatwiejszy dostęp do finansowania.

W końcu grudnia 2016 roku TISE podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą prowadzenia przez TISE preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych. Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. TISE do czerwca 2018 roku udzieli co najmniej 446 pożyczek w 12 województwach (w pozostałych 4 województwach rolę operatora będzie pełnił Fundusz Regionu Wałbrzyskiego), a korzystający ze środków przedsiębiorcy społeczni stworzą 270 miejsc pracy.

W marcu 2017 roku TISE wespół z partnerami: Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i Związkiem Miast Polskich wygrało przetarg Ministerstwa Rozwoju na opracowanie – w ramach programu PO WER Innowacje Społeczne – modelu obligacji społecznych (social investment bond) w Polsce.

TISE jest jedynym polskim przedstawicielem w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych FEBEA i European Venture Philanthropy Association EVPA.

Od początku swego istnienia TISE angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy wspierające budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. TISE jest członkiem założycielem (w roku 2004) Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (SKES), której celem jest wspólne działanie osób i organizacji na rzecz rozwoju i promocji modelu ekonomii społecznej w Polsce poprzez promowanie ekonomii społecznej jako sposobu na rozwój ekonomiczny społeczeństwa polskiego, tworzenie mechanizmów wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk oraz działań integrujących podmioty funkcjonujące w obszarze ekonomii społecznej.

Rokrocznie TISE współorganizuje Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej (OSES) – doroczne święto ekonomii społecznej, podczas którego odbywają się panele, dyskusje, prezentacje badań, wystawy, przedstawienia teatralne, targi produktów i usług.

TISE i jego pracownicy (jako wolontariusze) uczestniczą w pracach jury Konkursu im. Jacka Kuronia na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, a TISE przyznaje w konkursie swoje Wyróżnienia Specjalne i Nagrodę Odkrycie Roku.

W maju 2017 roku TISE zostało po raz kolejny uhonorowane certyfikatem Zielone Biuro, a Komisja Oceniająca Fundacji Partnerstwo dla Środowiska we wszystkich badanych obszarach przyznała Towarzystwu 100% punktów.

TISE w liczbach:

Suma bilansowa: 332 mln. zł stan na 31.12.2017

Liczba udzielonych pożyczek: 4500 sztuk (w latach 2008-2018)

Wartość pożyczek: 550 mln. zł (w latach 2008-8

Liczba pracowników: 45

więcej

Misja

Misją TISE jest świadczenie usług finansowych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych oraz wspieranie za pomocą pożyczek rozwoju mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. Staramy się finansować przedsięwzięcia generujące korzyści społeczne (Social Impact). Normy postępowania we wszystkich obszarach działalności Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych zawarliśmy w Kodeksie etycznym TISE

RODO

Klauzula Informacyjna RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony danych osobowych. Informujemy, że w TISE Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Songin, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres  TISE SA, bądź na adres e-mail: iodo@tise.pl Pełną wersję informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj