O TISE

Historia, Misja, Wyniki Finansowe

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA istnieje od ponad 30 lat. Zostało utworzone w roku 1991 przez Bank BISE, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i francuski fundusz inwestycyjny SIDI. Od roku 2009 do 2023 jego właścicielem był francuski bank spółdzielczy Crédit Coopératif, a od grudnia 2023 jest nim polski Poznański Bank Spółdzielczy (Grupa SGB).

 

Początkowo TISE zajmowało się inwestycjami kapitałowymi na rynku małych i średnich firm (venture capital) oraz poręczeń kredytowych i pożyczek podporządkowanych. Od roku 2008 TISE aktywnie udziela pożyczek dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych oraz mikro, małych i średnich firm. Fundusze na ten cel pochodzą ze środków własnych, a od 2012 r. także ze środków powierzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji umów z Unią Europejską – Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, inicjatywy JEREMIE oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

W latach 2013-2016 TISE było także wyłącznym partnerem Banku Gospodarstwa Krajowego w pilotażowym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie Inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w ramach którego został utworzony preferencyjny fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorstw społecznych, dysponujący 39 mln złotych przeznaczonymi na finansowanie potrzeb inwestycyjnych podmiotów ekonomii społecznej. W ciągu przeszło 3 lat funkcjonowania funduszu TISE udzieliło 500 pożyczek dla 401 przedsiębiorstw społecznych – spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, spółek non-profit i kościelnych osób prawnych.

Od listopada 2014 TISE udziela pożyczek absolwentom, studentom ostatnich lat oraz osobom bezrobotnym w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego „Pierwszy biznes Wsparcie w starcie”, którego celem jest pomoc w stworzeniu własnej firmy. TISE jest także administratorem CoopEst – europejskiego funduszu kapitałowego inwestującego środki w fundusze pożyczkowe dla mikro przedsiębiorstw społecznych.

W połowie 2016 roku TISE podpisało umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym dotyczącą udzielania gwarancji do pożyczek dla przedsiębiorców społecznych. W ramach podpisanej umowy TISE wprowadziło nowy produkt jakim jest pożyczka dla przedsiębiorstwa społecznego z gwarancją EFI – EaSI. Dzięki umowie co najmniej 60 polskich i środkowoeuropejskich podmiotów ekonomii społecznej będzie miało łatwiejszy dostęp do finansowania.

W końcu grudnia 2016 roku TISE podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą prowadzenia przez TISE preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych. Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W marcu 2017 roku TISE wespół z partnerami: Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i Związkiem Miast Polskich wygrało przetarg Ministerstwa Rozwoju na opracowanie – w ramach unijnego programu PO WER Innowacje Społeczne – modelu obligacji społecznych (social impact bond) w Polsce (więcej informacji i broszura do pobrania znajdują się tutaj: tise.pl/niech-zyja-wspolne-inwestycje-spoleczne/)

Od 2018 r, także w ramach programu PO WER TISE prowadzi  pierwszy, ogólnopolski fundusz  Social Venture Capital skierowany do przedsiębiorstw społecznych.   

TISE jest jedynym polskim przedstawicielem w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych FEBEA i European Venture Philanthropy Association EVPA.

Od początku swego istnienia TISE angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy wspierające budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. TISE jest członkiem założycielem (w roku 2004) Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (SKES), której celem jest wspólne działanie osób i organizacji na rzecz rozwoju i promocji modelu ekonomii społecznej w Polsce poprzez promowanie ekonomii społecznej jako sposobu na rozwój ekonomiczny społeczeństwa polskiego, tworzenie mechanizmów wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk oraz działań integrujących podmioty funkcjonujące w obszarze ekonomii społecznej.

Rokrocznie TISE współorganizuje Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej (OSES) – doroczne święto ekonomii społecznej, podczas którego odbywają się panele, dyskusje, prezentacje badań, wystawy, przedstawienia teatralne, targi produktów i usług.

TISE i jego pracownicy (jako wolontariusze) uczestniczą w pracach jury Konkursu im. Jacka Kuronia na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, a TISE przyznaje w konkursie swoje Wyróżnienia Specjalne i Nagrodę Odkrycie Roku.

Jesienią 2019 roku TISE zostało po raz kolejny uhonorowane certyfikatem Zielone Biuro, a Komisja Oceniająca Fundacji Partnerstwo dla Środowiska we wszystkich badanych obszarach przyznała Towarzystwu 100% punktów.

Misją TISE jest świadczenie usług finansowych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych oraz wspieranie za pomocą pożyczek rozwoju mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. Finansujemy w szczególności przedsięwzięcia generujące korzyści społeczne (więcej w prezentacji Social Impact TISE 2020) Normy postępowania we wszystkich obszarach działalności Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych zawarliśmy w Kodeksie etycznym TISE. Respektujemy także postanowienia Karty Zasad Etycznych FEBEA

więcej

Dla Akcjonariuszy TISE

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. „O zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw” informuje akcjonariuszy o przymusowej dematerializacji akcji spółki. W konsekwencji dotychczasowe akcje w formie papierowej zostaną zastąpione elektronicznym wpisem do rejestru wspólników prowadzonego przez organ, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych, według wzoru określonego przepisami prawa.

RODO

Klauzula Informacyjna RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony danych osobowych. Informujemy, że w TISE Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest adwokat Michał Songin, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres  TISE SA, bądź na adres e-mail: iodo@tise.pl.  Tutaj znajdą Państwo pełną wersję informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Klauzulę Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pożyczkobiorców korzystających z projektu Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe (umowy zawarte po 26 lutego 2020 roku) znajdą Państwo tutaj.