W czerwcu 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – TISE SA umowę powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Dodatkowe środki wynoszące 1,105 tys.  zł pochodzą ze spłat udzielonych dotychczas pożyczek i przeznaczone są na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej (PES) prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. To w tych województwach odnotowano największe zainteresowanie przedsiębiorstw społecznych preferencyjnymi pożyczkami, w odniesieniu do środków pierwotnie tam alokowanych.

ES Fundusz TISE to pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, prowadzony przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – TISE SA w partnerstwie z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego,  Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w ramach w ramach Działania 1.4 „Wsparcie Inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Jego celem jest dostarczenie preferencyjnych środków finansowych na przedsięwzięcia, które wzmocnią działalność gospodarczą przedsiębiorstw społecznych, a w efekcie doprowadzą do wzrostu przychodów lub zatrudnienia. ES Fundusz TISE finansuje potrzeby organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni inwalidów i niewidomych, spółek non-profit czy kościelnych osób prawnych. W ramach Programu zostanie udzielonych 251 pożyczek na kwotę 25 mln zł. Na utworzenie funduszu pożyczkowego ES Fundusz TISE przeznaczono kwotę 25 mln zł. Oferta skierowana jest dla przedsiębiorstw społecznych zatrudniających mniej niż 50 osób i prowadzących działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy. Pożyczkobiorcy mogą uzyskać niskooprocentowane (od 0,69% do 1,38% w skali roku) wsparcie w wysokości do 100 tys. zł. Pożyczki udzielane są bez jakichkolwiek prowizji i opłat na okres do 5 lat. Każdy pożyczkobiorca jest również uprawniony do uzyskania bezpłatnych usług doradztwa, których zakres jest dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

W ciągu roku dzięki pożyczkom z ES Funduszu TISE  ponad 140 organizacji z całej Polski zwiększyło swe obroty, zatrudniło nowych pracowników udowadniając, że można odnieść sukces ekonomiczny i społeczny! Wśród nich są np. Stowarzyszenie na Aktywizacji Polesia Lubelskiego prowadzące „Krainę Rumianku” – pierwszą na Lubelszczyźnie wioskę tematyczną, Spółdzielnie Socjalne Alexis i Delta prowadzące szwalnie, Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne Przełom Wisłoka zarządzające stacją narciarską w Puławach k. Rymanowa, Przedsiębiorstwo Społeczne „Dom Nasutów” prowadzące w podlubelskim Nasutowie pensjonat, Żłobek „Nasz Domek” prowadzony przez Chrześcijańską Spółdzielnię Socjalną z Warszawy i wiele, wiele innych. Jeszcze przez rok mogą do nich dołączyć następni bo program ES Fundusz trwa do 30 czerwca 2015 roku.