31 maja w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Europejskim Funduszem Inwestycyjnym a Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA dotycząca udzielania gwarancji do pożyczek dla przedsiębiorców społecznych. Dzięki umowie co najmniej 60 polskich i środkowoeuropejskich podmiotów ekonomii społecznej będzie miało łatwiejszy dostęp do finansowania.

W ramach podpisanej umowy TISE wprowadza nowy produkt jakim jest pożyczka dla przedsiębiorstwa społecznego z gwarancją EFI – EaSI.

Pożyczka będzie udzielana na okres do 7 lat, do wysokości 1,5 mln. zł, a jej oprocentowanie będzie wynosiło maksymalnie do 8,5%. Zabezpieczenie pożyczki będzie dużo prostsze niż dotychczas – przedsiębiorstwo społeczne (organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarcza, spółdzielnia, spółka non-profit) będzie musiało zgromadzić zabezpieczenia tylko do wysokości 50% wartości pożyczki (drugą część zabezpieczenia będzie stanowiła bezpłatna gwarancja EFI. Z licznych rozmów z organizacjami, które chcą skorzystać  z pożyczek czy kredytów wiemy jak trudno im znaleźć odpowiednie zabezpieczenie, akceptowalne dla instytucji finansowej, a z drugiej strony niekłopotliwe dla przedsiębiorcy społecznego. Teraz, dzięki gwarancji EFI-EaSI będzie to dużo prostsze – mówi Joanna Wardzińska – wiceprezeska TISE. Umowa EFI z TISE ma wartość 8 mln EUR. Więcej informacji i kontakt do analityków TISE na stronie www.tise.pl

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przez pomaganie im w uzyskaniu dostępu do finansowania. W ramach EFI mobilizowany jest kapitał wysokiego ryzyka i kapitał wzrostu, a ponadto opracowywane są gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane na ten segment rynku. Pełniąc tę funkcję, EFI wspiera realizację celów UE na rzecz innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

EaSI – Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EU Programme for Employment and Social Innovation – „EaSI”). Program ma służyć realizacji celów Unii w zakresie promowania wysokiego poziomu zatrudnienia, gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy. Program stanowi kontynuację trzech dotychczasowych programów, realizowanych niezależnie w latach 2007-2013: PROGRESS, EURES oraz Progress Microfinance. Instrumenty te tworzą trzy główne osie EaSI, wspierające: modernizację unijnej polityki dotyczącej zatrudnienia i kwestii społecznych, mobilność pracowników, dostęp do finansowania dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorczość społeczną