O TISE

FEBEA – Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych

FEBEA – Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych działa od 2001 roku w Brukseli. Zrzesza 30 instytucji finansowych z 15 krajów Europy. Jej celem jest promowanie zasad etycznego finansowania. Członkowie FEBEA wspierając różne sektory gospodarki w swoich krajach kierują się zasadami etycznymi opisanymi w Karcie FEBEA. Federacja i jej członkowie wspierają działania na rzecz tworzenia etycznych i zrównoważonych instrumentów finansowych pomagających w rozwoju  społeczeństwo obywatelskiego. TISE było współorganizatorem FEBEA i jest jej jedynym polskim członkiem. Rolę wiceprzewodniczącego federacji pełni Włodzimierz Grudziński – współtwórca TISE i wieloletni przewodniczący jego Rady Nadzorczej.

www.febea.org

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie państwowych programów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego. Dba o nowoczesność i wysoką jakość oferty oraz podtrzymywanie dobrych relacji z Klientami, elastycznie reagując na ich potrzeby.

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest sprawna i efektywna kosztowo realizacja działalności zleconej przez Państwo, uzupełniona przez rozwój atrakcyjnej oferty działalności własnej dla wybranych segmentów rynku, w których bank może wykorzystać swoje naturalne przewagi.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) –instrument finansowy UE utworzony w 1994 r. dla wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).  Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w przedsiębiorstwa i nie podejmuje decyzji odnośnie do pojedynczych kredytów, ale działa za pośrednictwem innych instytucji finansowych, głównie poprzez:

  • inwestycje w fundusze typu VC,
  • pożyczki przeznaczone na gwarancje dla instytucji udzielających kredytów i pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom.

Kapitał EFI wynosi 4,5 mld euro.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. powstał w 2015 roku z Inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego. Jest funduszem wspomagającym mikro, małe i średnie firmy oraz samorządy miejskie poprzez udzielanie finansowania na prostych zasadach. Dostarcza narzędzi przedsiębiorstwom i miastom, aby wspólnie z nimi wzmocnić rozwój gospodarczy na Pomorzu.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą na rzecz rozwoju regionu i wsparcia finansowego MŚP. Realizuje zadania na rzecz województwa wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi. Są to środki na rozwój i środki na inwestycje, pochodzące w szczególności ze środków zwróconych z Inicjatyw JEREMIE 2007-2013 i JESSICA 2007-2013, wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy ZLSP

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP) jest dobrowolną i samorządną organizacją zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze w Polsce. Powstał 14 listopada 1991 r. w Warszawie. Posiada osobowość prawną – działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 7 lipca o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze i zmianie niektórych innych ustaw oraz własnego statutu. ZLSP jest sygnatariuszem naczelnego organu samorządowego polskiej spóldzielczości – Krajowej Rady Spółdzielczej – w której posiada 13% mandatów oraz stanowiska: Wiceprezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Lustracyjnej oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Ekonomiczno-Prawnej. Jest też członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego; Międzynarodowej Organizacji Spółdzielni Przemysłowych Artystycznych i Usługowo-Produkcyjnych i Europejskiego Komitetu Spółdzielni Pracy; Prezes Zarządu ZLSP jest członkiem kierownictwa CECOP/Rady Administracyjnej).

www.ekonomiaspoleczna.pl

Portal ekonomiaspoleczna.pl to ogólnopolski portal poświęcony przedsiębiorczości społecznej. Skierowany jest do osób i instytucji prowadzących, bądź planujących prowadzenie przedsiębiorstw społecznych, a także do wszystkich zainteresowanych bliższym poznaniem samej idei oraz warunków rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce i na świecie. Portal prowadzony jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Misją Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest działanie w sposób systemowy na rzecz wzrostu zatrudnienia. Fundacja stara się tak wpływać na zmiany systemu społeczno-ekonomicznego, aby był on coraz bardziej elastyczny, otwarty na współpracę i efektywny. Uważa, że nie jest to możliwe bez włączania obywateli w tworzenie i realizację zadań publicznych.