Szanowni Państwo,

Informujemy, że do regulaminu pożyczek udzielanych w programie EFI – Śląsk została wprowadzona zmiana w zakresie zasad kontroli przeprowadzanych u Pożyczkobiorców. Poniżej znajda Państwo nowe, obowiązujące od dzisiaj zapisy

„§ 7 Kontrola u Pożyczkobiorców EFI

  1. Pożyczkobiorca EFI zobowiązuje się do:

1.1.        Poddania się wszelkim kontrolom na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie. Pożyczkobiorca tym samym potwierdza, że EFI, przedstawiciele EFI, Trybunał Obrachunkowy (dalej „ETO”) Unii Europejskiej (ETO), Komisja i/lub przedstawiciele Komisji, w tym OLAF (przedstawiciele) i wszystkie inne instytucje UE lub organy UE, które uprawnione są do weryfikacji wykorzystania Funduszy Strukturalnych UE oraz wszelkie właściwe władze krajowe lub regionalne Województwa Śląskiego (dalej „Władze Krajowe”), w tym ich odpowiednio upoważnieni przedstawiciele, mają prawo do przeprowadzania audytów i kontroli oraz do żądania informacji dotyczących Umowy i jej wykonania. Pożyczkobiorca zezwala na wizyty monitorujące i kontrole przeprowadzane przez EFI, przedstawicieli EFI, ETO, Komisji, Przedstawicieli i Władze Krajowe w zakresie swojej działalności biznesowej, ksiąg rachunkowych i rejestrów. Jako że kontrole te mogą obejmować kontrole na miejscu w siedzibie Pożyczkobiorcy, zezwala on EFI, ETO, Komisji, Przedstawicieli i Władzom Krajowym na dostęp do swoich siedzib podczas normalnych godzin pracy. W ramach kontroli Pożyczkobiorca zobowiązuje się niezwłocznie, na każde żądanie podmiotu kontrolującego, o których mowa w niniejszym ustępie, dostarczyć wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzoną przez siebie działalnością lub realizowaną Inwestycją.

1.2.        Pożyczkobiorca, poza zakresem określonym w § 8 ust. 3 Umowy, jest zobowiązany do gromadzenia oraz do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizowaną Inwestycją. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do jej niezwłocznego przekazania w ramach czynności kontrolnych realizowanych przez EFI lub inne upoważnione do tego podmioty. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do realizacji obowiązku określonego w niniejszym ustępie co najmniej do dnia 31 grudnia 2035 r.,  chyba że dłuższy termin przechowywania przedmiotowej dokumentacji wynika

z obowiązujących przepisów prawa lub gdy jest on niezbędny do dokonania wszelkich rozliczeń z tytułu Umowy.”

Pełen tekst Regulaminu jest dostępny TUTAJ