Wsparcie dla branży HoReCa – PARP uruchamia drugi nabór!

Już od 18 lipca przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli wziąć udziału w pierwszym naborze, mogą składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza drugi nabór w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Tutaj znajdziesz więcej informacji i dokumenty aplikacyjne: https://tise.pl/offers/wsparcie-dla-mikro-malych-i-srednich-firm-z-branz-horeca-kultura-turystyka-z-wojewodztw-mazowieckiego-podlaskiego-i-warminsko-mazurskiego/

W pierwszym naborze do PARP wpłynęło 5285 wniosków o dofinansowanie w ramach Inwestycji A1.2.1. W sumie Agencja przyzna polskim przedsiębiorcom zmagającym się ze skutkami pandemii Covid-19 1 189 856 004 zł. Te liczby pokazują, jak bardzo takie wsparcie jest potrzebne.

Celem przedsięwzięcia jest pomoc firmom w stawianiu czoła wyzwaniom rynkowym przez wsparcie projektów, które mogą przyczynić się do ich dalszego rozwoju i stabilizacji. Wsparcie obejmuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia MŚP) z branży HoReCa (tj. hotele, restauracje, catering), turystyka oraz kultura, które w wyniku realizacji przedsięwzięcia rozszerzą lub zdywersyfikują swoją dotychczasową działalność w celu wzmocnienia szans jej prowadzenia w przypadkach przyszłych kryzysów.

Dzięki realizacji przedsięwzięć w ramach inwestycji przedsiębiorcy z branży będą mogli wprowadzić do swojej oferty nowe produkty lub usługi, dotychczas nierealizowane w ramach prowadzonej działalności, np. w obiekcie hotelowym uruchomić usługi z zakresu kultury. Przedsiębiorcy mogą również rozszerzyć swoją ofertę, podejmując działania w innej części sektora i osiągając w ten sposób dodatkowe źródło przychodów.

Dla kogo dofinansowanie?

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadzili i nadal prowadzą działalność gospodarczą w ramach sektora hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura, określoną we wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020­–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku.

Wsparcie mogą otrzymać podmioty, które prowadzą działalność definiowaną kodem PKD (lista kodów PKD wskazana jest na stronie działania), mają ten kod wpisany dla (podstawowej), jak i dodatkowej działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Nie są kwalifikowane do wsparcia podmioty, które nie mają tak określonego kodu PKD, w tym w szczególności kooperanci współpracujący z branżą, np. pralnie świadczące usługi na rzecz obiektów hotelarskich czy firmy ochroniarskie świadczące usługi ochrony imprez, obiektów.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000,00 zł. Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000,00 zł. Maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.

Na dzień złożenia wniosku wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP. Prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.

W ramach naboru do objęcia wsparciem może zostać zgłoszone i wybrane jedno przedsięwzięcie jednego przedsiębiorcy.

Wnioski należy składać od 18 lipca do 20 sierpnia 2024 roku.

Na co przedsiębiorca może przeznaczyć wsparcie?

Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na działania inwestycyjne, szkoleniowe lub doradcze. Działanie inwestycyjne jest obowiązkowe w wysokości co najmniej 70% wszystkich nakładów projektu (maksymalnie 30% na szkolenia lub doradztwo).

W ramach inwestycji przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług,
 • roboty budowlane, w tym budowę nowych linii produkcyjnych,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Koszty związane z zieloną transformacją oraz koszty związane z transformacją cyfrową mają charakter wspierający lub uzupełniający główny cel przedsięwzięcia MŚP. Inwestycje polegające wyłącznie na zazielenieniu lub cyfryzacji nie będą mogły otrzymać wsparcia.

W ramach komponentu szkoleniowego kwalifikowalne będą koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi mające na celu podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowanie pracowników w związku z rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa.

Mogą to być szkolenia z:

 • zakresu nowych rozwiązań i technologii, w tym technologii IT,
 • zakresu analizy potrzeb klientów, wprowadzania nowych produktów i usług w związku ze zmianą preferencji klientów,
 • zakresu zarządzania informacjami i danymi oraz zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego – umożliwią one adaptację do zmieniających się warunków,
 • związane z wprowadzeniem nowych technologii produkcyjnych w przedsiębiorstwie, z zarządzaniem innowacjami, marketingiem, sprzedażą.

W ramach komponentu doradczego można sfinansować koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia innowacji świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy. Usługa doradcza nie może również dotyczyć kosztów związanych z zarządzaniem przedsięwzięciem MŚP.

Szczegółowe zasady i warunki określa załącznik do regulaminu Przewodnik kwalifikowalności wydatków.

Czego nie można sfinansować?

Koszty niekwalifikowalne:

 • koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności określonym w umowie,
 • koszty nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane,
 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • zakup gruntów lub innych nieruchomości,
 • wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy oraz pochodnych od nich,
 • koszty administracyjne, w tym utrzymanie budynków, najem, dzierżawa albo koszty ponoszone z innego tytułu prawnego dotyczące pomieszczeń w tej części, która będzie bezpośrednio wykorzystana do realizacji przedsięwzięcia MŚP,
 • zakup używanych środków trwałych,
 • zakup pojazdów, w tym samochodów nie spełniających wymagań pojazdów bezemisyjnych,
 • zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu,
 • kary i grzywny, koszty postępowań sądowych, obsługi prawnej,
 • koszty pożyczek lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji, tj. odsetek, prowizji,
 • prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut,
 • rozliczone notą księgową, koszty zakupu środka trwałego będącego własnością przedsiębiorcy,
 • nagrody jubileuszowe oraz odprawy pracownicze,
 • wpłaty na PFRON, świadczenia z ZFŚS,

 

PARP-HoReCa - wyniki oceny wniosków złożonych od 6 do 14 maja 2024 r.

Przedstawiamy Państwu komunikat PARP dotyczący wyników oceny.

„Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje o wynikach oceny spełnienia kryteriów przez przedsięwzięcia MŚP złożone w ramach naboru realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy Inwestycji A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności. Wnioski, które zostały złożone w okresie od 6 do 14 maja 2024 r.  zostały cenione przez Operatora regionalnego nr 2 Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Do wsparcia zostały wybrane przedsięwzięcia MŚP, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Wsparcie zostało przyznane dla 80 przedsięwzięć MŚP w następujących województwach:

 • mazowieckie – 41 przedsięwzięć MŚP,
 • warmińsko-mazurskie – 29 przedsięwzięć MŚP,
 • podlaskie – 10 przedsięwzięć MŚP.

Lista wspartych przedsięwzięć jest dostępna na stronie: https://kpo.parp.gov.pl/  w sekcji „Wyniki i Archiwum”. Znajdą ją też Państwo tutaj: Lista-przedsiewziec-rekomendowanych-do-wsparcia-Region-2

Listę przedsięwzięć nieobjętych wsparciem znajdą Państwo tutaj: Kopia pliku 20240614_zał.1 Lista przedsięwzięć do protokołu_Runda1

Zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego przedsięwzięcia MŚP wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez przedsięwzięcie MŚP.

HoReCa-PARP. Najczęstsze błędy we wnioskach dotacyjnych

Uwaga przedsiębiorcy składający wnioski o wsparcie inwestycji w ramach programu „Wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm z branż HoReCa, Kultura, Turystyka z województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”, którego jesteśmy operatorem. Oto dziewięć błędów, które najczęściej pojawiają się w waszych aplikacjach.
Projekt funkcjonuje w ramach inwestycji A1.21 realizowanej przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a finansowanej ze środków Fundusze Europejskiej w ramach #KPO Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zapraszamy na webinar poświęcony zasadom wyboru wniosków o objęcie przedsięwzięć MŚP wsparciem

Uwaga Uwaga zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne

W najbliższy poniedziałek 13 maja o 12.00 zapraszamy na webinarium poświęcone projektowi

„Wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm z branż HoReCa, Kultura, Turystyka z województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”.

Projekt, którego operatorem jest TISE jest realizowany przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a finansowany przez UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Podczas spotkania będziemy opowiadać o zasadach wyboru wniosków o objęcie przedsięwzięć MŚP wsparciem! Link do spotkania (aktywny od godziny 12.00) https://bit.ly/3yiz5cp

Komunikat PARP z 23.04.2024 r w sprawie kwalifikowalności amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Inwestycji A.1.2.1 KPO HoReCa dla MŚP

W związku z licznymi pytaniami przedsiębiorców z branży HoReCa, turystyka lub kultura o możliwość kwalifikowania do objęcia wsparciem kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w przedsięwzięciach MŚP w ramach instrumentu A1.2.1 KPO Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności KPO, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia informacje wyjaśniające w tej sprawie.

Kwalifikowalność wydatków w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO została uregulowana w Regulaminie wyboru przedsięwzięć MŚP, a w szczególności w załączniku nr 2 do Regulaminu, tj. w Przewodniku kwalifikowalności wydatków („Przewodnik”).

Zgodnie z punktem 2.7 Przewodnika – Zasada faktycznego poniesienia wydatku, koszty amortyzacji zostały włączone do katalogu kosztów kwalifikowalnych w przedsięwzięciu MŚP. W punkcie 4.4 Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyszczególniono podstawowe zasady na jakich można kwalifikować odpisy amortyzacyjne do objęcia wsparciem w ramach Inwestycji.

W świetle zapisów Przewodnika podkreślamy, że:

 • Nie jest możliwe kwalifikowanie do objęcia wsparciem w ramach przedsięwzięcia MŚP kosztów nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i jednocześnie kwalifikowanie amortyzacji tych samych składników majątkowych. Spowodowałoby to podwójne finansowanie wydatków w ramach pomocy finansowej Unii Europejskiej, które nie jest dozwolone w prawodawstwie UE.
 • Kwalifikowalność odpisów amortyzacyjnych może dotyczyć jedynie środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez MŚP jako nowe, przy czym nabycie musi mieć miejsce przed datą ogłoszenia naboru na wybór przedsięwzięć MŚP w Inwestycji A1.2.1 KPO (nabycie przed 3 kwietnia 2024 r.).
 • Kwalifikowalność odpisów amortyzacyjnych może nastąpić jedynie w tej części, która jest niezbędna dla realizacji przedsięwzięcia MŚP i będzie wykorzystywana na potrzeby jego realizacji.
 • W przypadku środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających przepisom podatkowym o jednorazowej amortyzacji rekomendujemy ich nabycie w ramach przedsięwzięcia MŚP, a nie amortyzowanie takich składników w ramach przedsięwzięcia.
 • Środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne amortyzowane w ramach przedsięwzięcia MŚP nie podlegają przepisom w zakresie konkurencyjności ponoszenia wydatku. Zwracamy uwagę, że cena nabycia takiego środka (i tym samym wysokość dokonywanych na niego odpisów) musi być jednak racjonalna i musi odpowiadać wartości rynkowej aktywu (cena nie może być sztucznie zawyżona).
 • Amortyzowane aktywa, kwalifikowane w ramach przedsięwzięcia MŚP, muszą być zgodne z zasadą DNSH („Do No Significant Harm” – Nie Czyń Znaczącej Szkody).
 • W przypadku środków transportu możliwe jest jedynie zakwalifikowanie do objęcia wsparciem odpisów amortyzacyjnych, na zasadach określonych w Przewodniku kwalifikowalności (4.2 Środki transportu), za okres realizacji przedsięwzięcia MŚP (maksymalnie 12 miesięcy). Interpretacji klasyfikacji podatkowej danego elementu przedsięwzięcia MŚP należy dokonać w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych. Kwalifikowane do wsparcia odpisy amortyzacyjne mogą dotyczyć jedynie nowych i bezemisyjnych środków transportu. Nie istnieje możliwość kwalifikowania do objęcia wsparciem w ramach przedsięwzięcia MŚP kosztów nabycia środków transportu.
 • Koszty odpisów amortyzacyjnych w ramach nieruchomości mogą być kwalifikowalne jedynie w zakresie, jaki będzie bezpośrednio wykorzystywany w ramach przedsięwzięcia MŚP.
 • Kwalifikowalność odpisów amortyzacyjnych dotyczy jedynie okresu realizacji przedsięwzięcia MŚP (maksymalnie 12 miesięcy).

Należy pamiętać, że wszystkie działania zaplanowane w przedsięwzięciu MŚP (w tym amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) muszą być uzasadnione i racjonalne w kontekście zaplanowanych rezultatów przedsięwzięcia i celów określonych dla Inwestycji A1.2.1 KPO. Ich realizacja musi być niezbędna i przyczyniać się do zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe, w tym w szczególności przyczyniać się do uruchomienia produkcji nowego produktu lub rozpoczęcia świadczenia nowej usługi. Wydatki na te cele muszą być bezpośrednio powiązane z realizacją przedsięwzięcia MŚP, muszą uwzględniać odpowiednie uzasadnienie konieczności pozyskania tego środka trwałego i mają tworzyć podstawę dla wzmocnienia odporności przedsiębiorstwa na potencjalne przyszłe kryzysy.

Prosimy o zachowanie powyższych reguł w zakresie kwalifikowalności odpisów amortyzacyjnych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przy opracowywaniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięć MŚP.