Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ma charakter pilotażowy. Na Działanie 1.4 PO KL, za które odpowiada Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczono kwotę 30 mln zł. Kwota ta wesprze podmioty ekonomii społecznej (PES), takie jak np. spółdzielnie socjalne czy organizacje pozarządowe. Podmioty te, ze względu na swoją specyfikę wynikającą z nadrzędności celu społecznego nad ekonomicznym, mają ograniczone możliwości, aby powiększać swój kapitał korzystając z finansowania dostępnego na warunkach rynkowych.
Operatorem środków jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który jako beneficjent systemowy w tym projekcie wybrał w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Inwestycji Społeczno–Ekonomicznych S.A. (TISE) do pełnienia roli pośrednika finansowego. Zadaniem pośrednika finansowego będzie  udzielanie preferencyjnych pożyczek podmiotom ekonomii społecznej (PES) oraz świadczenie bezpłatnych usługi doradztwa dla tych podmiotów, którym przyznana zostanie pożyczka.  Działalność TISE obejmować będzie cały kraj.