TISE S.A. wygrało przetarg, ogłoszony przez BGK na wybór Pośrednika Finansowego w celu zarządzania Funduszem Pożyczkowym i świadczenia usług doradztwa w ramach Projektu Systemowego pn. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Podpisanie umowy nastąpi 25 stycznia 2013 roku. Już w lutym br. zaproponujemy podmiotom ekonomii społecznej prowadzącym działalność gospodarczą pożyczki na dogodnych warunkach. Detaliczne informacje o warunkach i kryteria ogłosimy zaraz po podpisaniu umowy.
Poniżej podstawowe parametry pożyczek dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) w ramach Projektu Systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”
Kto może ubiegać się o pożyczkę? 
Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) prowadzące działalność gospodarczą, co najmniej 12 miesięcy.
Jaką formę prawną ma mieć ubiegający się PES?
Mogą to być:
 • spółdzielnie pracy,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie,
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie, która nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Na jaki cel może zostać przeznaczona pożyczka?
 • Pożyczka może być przeznaczona na przedsięwzięcia służące rozszerzeniu działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów lub zatrudnienia.
Jakie są podstawowe warunki uzyskania pożyczki?
 • Zaplanowane przedsięwzięcie przez PES powinno być rentowne
 • PES musi mieć zdolność do spłaty pożyczki
 • PES złożyć wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi dokumentami
Podstawowe parametry pożyczki :
 • Nie ma prowizji i innych opłat
 • Maksymalna kwota: 100 000 PLN
 • Oprocentowanie: od 25% do 50% stopy redyskonta weksli
 • Okres finansowania: maksymalnie 60 miesięcy
 • Dopuszczalna karencja w spłacie kapitału: 6 miesięcy (wliczona w okres kredytowania)
 • Udział pożyczki: do 100% wartości przedsięwzięcia