Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) za pomocą Funduszu FKIS dokonało pierwszych interwencji kapitałowych udzielając pożyczek podporządkowanych dwóm przedsiębiorstwom społecznym, a  w jednym z nich obejmując także udziały.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA jesienią 2018 r zwyciężyło w konkursie  zorganizowanym w ramach unijnego programu POWER przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na tworzenie pilotażowego funduszu typu social venture capital przeznaczonego dla przedsiębiorstw społecznych. W grudniu 2019 r.  pierwszymi inwestobiorcami zostały dwa przedsiębiorstwa społeczne – spółka non-profit Larigo Group z woj. łódzkiego oraz Stowarzyszenie Klinika Jeździecka z woj. kujawsko-pomorskiego.

Social venture capital (SVC) to sposób finansowania wykorzystujący model strategii venture capital i instrumenty znane z rynku kapitałowego do finansowania inwestycji organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych lub działań, które generują duży wpływ społeczny. Tradycyjny model finansowania opiera się głównie na pożyczkach lub gwarancjach, a dzięki SVC podmioty te mogą skorzystać z instrumentów o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym.

TISE powołało do życia spółkę – Fundusz Kapitałowych Inwestycji Społecznych (Fundusz FKIS), która w jego imieniu dokonuje inwestycji.

W przypadku spółki Larigo Group, FKIS objął 29,6 proc udziałów w kapitale spółki oraz udzielił pożyczek podporządkowanych w łącznej wysokości 1 mln zł. Spółka non profit Larigo Group została utworzona przez Spółdzielnię Socjalną „Larigo Group” w czerwcu 2019 r. Zajmuje się przemysłowym niszczeniem dokumentów i elektronicznych nośników danych. Celem inwestycji jest rozszerzenie dotychczasowego zasięgu działania podmiotu z centralnego na ogólnopolski poprzez uruchomienie w różnych rejonach Polski czterech nowych punktów niszczących. Dzięki realizacji celu, portfel klientów spółki zostanie poszerzony o klientów korporacyjnych. Larigo zatrudnia 25 pracowników z niepełnosprawnościami (głuchota, epilepsja, schizofrenia, całościowe zaburzenia rozwojowe). Planowanym efektem społecznym ma być m.in. zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych o 20 osób, w ciągu 18 miesięcy.

Stowarzyszenia Klinika Jeździecka skorzystało z pożyczki podporządkowanej w wysokości 460 tys. zł co pozwoli mu na budowę krytej hali umożliwiającej całoroczną działalność. Dzięki inwestycji dwukrotnie zwiększy się liczba osób z niepełnosprawnościami regularnie korzystających z rehabilitacji. Stowarzyszenie powstało w sierpniu 2018r., zajmuje się m.in. hipoterapią, para-ujeżdżeniem i para-powożeniem dla osób z niepełnosprawnościami. Organizuje także bardziej „tradycyjne” zajęcia dla dużych i małych koniarzy oraz prowadzi pensjonat.

SVC jest innowacyjnym instrumentem, który pozwala sfinansować także te inwestycje i pomysły przedsiębiorców społecznych, które czasem nie mieszczą się w sztywnych ramach procesu pożyczkowego. Daje to możliwość realizacji nawet bardzo ryzykownych, ale społecznie ważnych projektów. Mam nadzieję, że gdy nasz projekt pilotażowy się uda to możliwa będzie jego realizacja na szerszą skalę, co pozwoli na intensywniejszy rozwój sektora przedsiębiorczości społecznej w Polsce – deklaruje prezes FKIS Michał Radziwiłł.

Zdaniem Mileny Błaszkiewicz – prezeski Stowarzyszenia Klinika Jeździecka tego typu instrument finansowy pozwoli przedsiębiorstwom społecznym które nie mają granitowych, bankowych zabezpieczeń realizować przedsięwzięcia istotne dla lokalnej społeczności.

 

Realizując projekt wykorzystujemy wieloletnie doświadczenia TISE zarówno z rynku tradycyjnego venture capital, na którym operowaliśmy przez kilkanaście lat z ponad dziesięcioletnimi doświadczeniami z obsługi pożyczkowej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce i Europie Środkowej dodaje Mikołaj Kowalczyk – Prezes TISE.

O projekcie:

Na inwestycje kapitałowe realizowane w ramach projektu projektu SVC- FKIS -TISE przeznaczono 11,3 mln zł.  Fundusze pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1 Innowacje społeczne) oraz ze środków własnych TISE. Transakcje mogą być zawierane do końca czerwca 2023r. lub do wyczerpania środków. Inwestycje będą miały charakter długoterminowy – nawet do 10 lat.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie finansowe w postaci dwóch produktów finansowych tzn.: kapitału i pożyczek podporządkowanych (ułatwiających pozyskanie finansowania z innych źródeł) oraz usług doradczych wspomagających inwestobiorcę.

Fundusz wspiera podmioty na terenie całego kraju inwestując w przedsiębiorstwa społeczne o różnej formule prawnej, realizujące przedsięwzięcia w obszarach usług opiekuńczych, tworzenia miejsc pracy dla osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania  uzyskania lub utrzymania samodzielności oraz ekologii.

Każde z przedsiębiorstw społecznych chcących przystąpić do Programu będzie musiało spełnić pięć podstawowych kryteriów:

 

 

  • Przedsiębiorstwo jest lub ma szansę stać się ekonomicznie samodzielnie funkcjonującym podmiotem lub rozwinąć się organizacyjnie zachowując zdolność obsługi instrumentu inwestycyjnego.
  • Przedsiębiorstwo ma klarowną, realną wizję osiągnięcia, w wyniku realizacji inwestycji, konkretnych, mierzalnych i jakościowych efektów. Dodatkowym atutem będzie wypracowanie efektywnego, możliwego do powielenia modelu ekonomii społecznej opartej o zdrowe zasady biznesowe.
  • Przedsiębiorstwo ma skuteczny i wspierający się zespół gotowy połączyć konsekwentną i długofalową realizację celów społecznych i biznesowych.
  • Zarządzający przedsiębiorstwem wyrażają chęć, potwierdzoną porozumieniem, podjęcia długofalowej, transparentnej współpracy z TISE. Współpraca będzie opierać się na zasadach inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej.
  • Przedsiębiorstwo poszukuje finansowania zewnętrznego do maksymalnej wartości inwestycji ok. 1 mln zł., ewentualnie, w przypadku większych potrzeb, jest skłonne połączyć różne dostępne na rynku instrumenty w ramach danego przedsięwzięcia.