Od 17 listopada br. studenci, absolwenci i bezrobotni w całej Polsce będą mogli otrzymać nawet 74 tys. zł nisko oprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA będzie obsługiwało ten program w woj. łódzkim i mazowieckim.

Dzisiaj Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z instytucjami pożyczkowymi, które zajmą się obsługą wniosków i doradztwem.

Inicjator programu, czyli Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczy w najbliższych latach aż 500 mln zł na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy.

Od 17 listopada br. o pożyczkę będą mogły się ubiegać:

 • osoby bezrobotne bez względu na wiek, zarejestrowane w urzędzie pracy,
 • absolwenci wyższych uczelni prywatnych lub państwowych w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
 • absolwenci szkół średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
 • studenci ostatniego roku studiów.

 

Pożyczki na założenie działalności gospodarczej będą udzielane na następujących warunkach:

 • 74 tys. zł czyli aktualnie maksymalna kwota pożyczki stanowiąca 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju,
 • preferencyjne oprocentowanie na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli – aktualnie 0,56% w skali roku,
 • okres spłaty do 7 lat,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do roku.

Osoby składające wniosek o pożyczkę będą mogły uzyskać poradę bezpośrednio w instytucjach przyjmujących dokumenty. Ci, którzy pożyczkę dostaną, otrzymają również bezpłatne doradztwo i szkolenia, w zakresie zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania i prowadzenia księgowości.

Program umożliwia także uzyskanie pożyczki uzupełniającej na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, w tym bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP), już po trzech miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki. Wysokość pożyczki uzupełniającej może wynieść do 22 tys. zł. Po spełnieniu warunku utrzymania przez rok stanowiska utworzonego dla osoby bezrobotnej skierowanej przez urząd pracy, pożyczkobiorca może wnioskować o umorzenie pozostałej do spłaty kwoty kapitału pożyczki uzupełniającej. Pożyczkę na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej mogą otrzymać także przedsiębiorcy, niepubliczne szkoły i przedszkola oraz żłobki i kluby dziecięce.

Osoby chcące skorzystać z programu prosimy o kontakt od 17 listopada. Już teraz można starać się o różnego rodzaju zaświadczenia, które m.in. będą konieczne do udzielenia pożyczki:

 1. Oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki publiczne na wnioskowane przedsięwzięcie
 2. Oświadczenia majątkowe wnioskodawcy/poręczyciela
 3. Oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia[1] lub innej pracy zarobkowej[2]
 4. Kopia Zaświadczenia o pomocy de minimis (dotyczy Wnioskodawcy, który otrzymał pomoc de minimis w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe), potwierdzona ze zgodnością z oryginałem
 5. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku[3]
 6. Kopia odpisu dyplomu potwierdzona ze zgodnością z oryginałem lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu (dotyczy absolwenta uczelni lub szkoły średniej/zawodowej)/Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego (dotyczy bezrobotnego)
 7. Zaświadczenie z uczelni o kontynuacji nauki na ostatnim roku studiów (dotyczy studenta)/

[1]Zatrudnienie – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą,

[2] Inna praca zarobkowa – oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

[3]W przypadku osób, które uprzednio prowadziły działalność gospodarczą

Na zdjęciach – Joanna Wardzińska – wiceprezes TISE podpisuje umowę z wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego Radosławem Stępniem.

Tutaj znajda Państwo szczegóły programu Wsparcie w Starcie II

 

 

DSC_0046