Od dzisiaj mikro przedsiębiorcy mogą korzystać z nowej linii pożyczkowej przygotowanej przez TISE w porozumieniu z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.

Z pożyczek mogą korzystać mikro firmy niezależnie od formy prawnej – zatrudniające nie więcej niż 10 osób i prowadzące działalność od co najmniej 12 miesięcy.

Pożyczka, udzielana na okres 2,5 roku (z możliwością karencji na 3 miesiące) może być przeznaczona na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej (bieżące koszty działalności, cele obrotowe i inwestycyjne). Za jej pomocą nie można finansować  rolnictwa, działalności o charakterze spekulacyjnym i przedsięwzięć o wątpliwej reputacji społecznej.

Wysokość pożyczki może wynosić od 20 do 100 tys. złotych. Istnieje też możliwość zwiększenia finansowania poprzez łączenie jej z innymi produktami pożyczkowymi TISE

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi od 10 do 12%. Opłata manipulacyjna wynosi od 3 do 6% (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki).

Zabezpieczeniem pożyczki może być  weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

– hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej ( możliwość ustanowienia jednej hipoteki dla kilku kolejnych pożyczek udzielanych przez TISE),

– przewłaszczenie/zastaw na samochodach i innych pojazdach lub na innych środkach trwałych

– poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych