Już od dziś mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogą korzystać z preferencyjnej pożyczki Innowacje w Łódzkiem oferowanej  w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA.

Rzadko zdarza się by przedsiębiorcy mogli korzystać z preferencyjnych pożyczek udzielanych na tak długi okres, a nasza pożyczka może być spłacana nawet przez 90 miesięcy czyli 7,5 roku mówi Joanna Wardzińska – wiceprezes TISE.

Pożyczką, o wysokości do 300 tys. złotych, można sfinansować inwestycje polegające min. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych. Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia.

Dla nas jako organizacji działającej od ćwierćwiecza w nurcie ekonomii społecznej niezwykle istotne jest i to, że pożyczka może być przeznaczona na tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy dodaje Wardzińska.

Wysokość pożyczki może wynieść do 300 tys. zł i stanowić 90% inwestycji. Jej oprocentowanie waha się o 3,58 do 4,03% w skali roku bez żadnych dodatkowych prowizji czy opłat.

Zabezpieczenie pożyczki jest bardzo proste – weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz dodatkowo inne stosowane formy na przykład: poręczenie osób fizycznych i prawnych, przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz cesją z polisy ubezpieczeniowej,  hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Ze względu na to, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pożyczkobiorca nie może posiadać zaległości publiczno-prawnych (US, ZUS), a środki z pożyczki nie mogą zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań.

Szczegółowe informacje dotyczące pożyczki znajdują się  TU