Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA wraz z partnerami: Pracownią Badań i Inwestycji Społecznych Stocznia oraz Związkiem Miast Polskich podpisało umowę z Ministerstwem Rozwoju na tworzenie akceleratora obligacji społecznych.

belka

Umowa wieńczy trwający od sierpnia 2016 r. konkurs „Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS –  Akcelerator”. W jego wyniku wybrano trzy projekty reprezentujące różne obszary tematyczne EFS (rynek pracy, kształcenie zawodowe i usługi na rzecz osób zależnych). Projekt „TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt” – realizowany przez TISE i jego Partnerów będzie dotyczył usług na rzecz osób zależnych. Pozostałe dwa projekty zrealizują: Fundacja Fundusz Współpracy (Kapitał dla kształcenia zawodowego) i spółka DGA (Mechanizm zastosowania obligacji społecznych w obszarze rynku pracy). Ich zadaniem będzie zbudowanie potencjału i koalicji na rzecz realizacji obligacji społecznych w wybranym temacie oraz wsparcie wdrażania tego instrumentu przez podmioty o mniejszym potencjale.

Mechanizm obligacji społecznych to innowacyjny instrument finansowania usług społecznych oparty na formule „płatność za rezultaty”. Zakłada on, że instytucja publiczna, odpowiedzialna za rozwiązanie danych problemów społecznych, wchodzi w porozumienie z dostawcą usług społecznych (np. organizacją pozarządową) i z inwestorem, od którego pozyskuje środki na sfinansowanie danej usługi. Jeśli założone efekty danej usługi zostaną osiągnięte, czyli problem zostanie skutecznie rozwiązany, instytucja ta zwraca wkład finansowy inwestorowi wraz z odsetkami (bonusem, zyskiem).

belka-UE