Już po raz dziesiąty, zgodnie z wieloletnią tradycją, odbyły się w Warszawie Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej – OSES 2016. Konferencja, pod hasłem „Ekonomia Społeczna to nasza sprawa”, odbyła się 15 listopada 2016 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego.

OSES, jak co roku został organizowany z inspiracji Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej  (SKES), a biuro organizacyjne prowadziła Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO).  X OSES otworzył przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej – Henryk Wujec. Po nim o głos poproszono Karola Sachsa – członka rady TISE– jednego z twórców idei Spotkań, który opowiedział o sięgających początków wieku korzeniach OSESu. Ważnym punktem programu tegorocznego OSESu było przedstawienie przez Joannę Wardzińską  – wiceprezeskę TISE i członkinię grupy GECES rekomendacji  Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania tematyki przedsiębiorczości społecznej do polityk państw członkowskich.

Tegoroczna konferencja oddała głos samym przedsiębiorcom społecznym. To ich wystąpienia, poświęcone najważniejszym wyzwaniom sektora i odpowiedziom na nie, złożyły się na pierwszą część programu prowadzoną przez Karolinę Cyran-Juraszek z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Elementem  drugiej części dnia było także wręczenie wyróżnienia „Kawał dobrej roboty”, dla organizacji korzystającej z preferencyjnych pożyczek ES Funduszu TISE, która osiągnęła największe oddziaływanie społeczne.  Wyróżnienie przyznaliśmy Stowarzyszeniu Siedlisko z zawadzkiego w woj. opolskim. ES Fundusz TISE jest preferencyjnym funduszem pożyczkowym współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie udzielono ponad 480 pożyczek na kwotę 39 mln złotych. Przedsiębiorstwa społeczne uczestniczące w ES Funduszu TISE stworzyły ponad 500 trwałych miejsc pracy.

W drugiej części OSES odbył się także panel z udziałem m.in. przewodniczącej Parlamentarnej Grupy ds. Ekonomii Społecznej, przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz burmistrza Brzezin Marcina Pluty. Dyskutowano o tym jaką rolę dla ekonomii społecznej przewiduje Strategia Zrównoważonego Rozwoju, czy narzędzia przewidziane w KPRES działają, jakie innowacje pozwolą przedsiębiorstwom społecznym w Polsce lepiej się rozwijać i przezwyciężać trudności. I będziemy mogli o tym podyskutować. Tę część poprowadził Cezary Miżejewski – prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Socjalnej.

oses-banner_tise

oses-nagroda oses-tort2016 oses-2016