Nowy Zarząd TISE

Od lipca TISE ma nowy Zarząd. Jeszcze na początku czerwca Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powierzeniu, z dniem 1 lipca, funkcji prezesa zarządu TISE panu Adamowi Skowrońskiemu (na zdjęciu z prawej), a z dniem 10 lipca, funkcji wiceprezesa Dariuszowi Pałczyńskiemu (na zdjęciu z lewej). Jednocześnie Rada złożyła podziękowania za półroczną misję w TISE Arturowi Koziołowi.

Adam Skowroński ma 57 lat. Jest doktorem nauk ekonomicznym; w latach 1992-2015 był adiunktem w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od dwóch dekad związany jest z sektorem bankowo-finansowym. W latach 2006-2007 członek Rady Nadzorczej PKO BP SA, a później do roku 2008 wiceprezes zarządu PKO BP SA nadzorujący obszar finansów, rachunkowości i rozliczeń. W latach 2008-2015 wiceprezes zarządu SGB Bank w Poznaniu nadzorujący m.in. obszary finansów, ryzyka, restrukturyzacji i windykacji. Współtwórca i (w latach 2015-2018) pierwszy prezes Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB (IPS SGB). Później, do roku 2020 – prowadzący projekt restrukturyzacji grupy finansowej zmierzający do utworzenia Domu Maklerskiego, a w latach 2020 – 2024 prezes zarządu ETFL Energo-Utech SA, kierujący restrukturyzacją spółki zakończoną zatwierdzeniem układu.

Dariusz Pałczyński ma 53 lata. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Od początku jego kariera związana była z bankowością i finansami. Pracował w PKO BP SA, Banku Millenium, Getin International. Zasiadał w radach BIK i SGB CDR Investment. Doradzał różnym spółkom; ostatnio GPW Janmar.

Program PARP-HoReCa-KPO. Wyniki oceny wniosków złożonych od 1 do 14 czerwca 2024 r.

Miło nam przekazać, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zatwierdziła wyniki oceny spełnienia kryteriów przez przedsięwzięcia MŚP złożone w ramach naboru realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy Inwestycji A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności. Wnioski, które zostały złożone w okresie od 01 do 14 czerwca 2024 r., zostały ocenione przez Operatora regionalnego nr 2 Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A 

Do wsparcia zostały wybrane przedsięwzięcia MŚP, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Wsparcie zostało przyznane dla 11 przedsięwzięć MŚP w następujących województwach:

 • mazowieckie – 7 przedsięwzięć MŚP,
 • warmińsko-mazurskie – 2 przedsięwzięć MŚP,
 • podlaskie – 2 przedsięwzięć MŚP.

Lista jest dostępna na stronie działania w sekcji „Wyniki i Archiwum” oraz tutaj: Lista przedsięwzięć do protokołu runda 3

Zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego przedsięwzięcia MŚP wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez przedsięwzięcie MŚP.

Zapraszamy na webinar o warunkach nowego naboru w projekcie PARP-HoReCa-KPO

Już w najbliższą środę 10 lipca o 12.00 zapraszamy na webinarium poświęcone Naborowi nr 2 w projekcie: „Wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm z branż HoReCa, Kultura, Turystyka z województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”.
Projekt, którego operatorem jest TISE jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a finansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Link do spotkania (aktywny od godziny 12.00) https://bit.ly/4ePMAS2

PARP-HoReCa wyniki oceny wniosków złożonych od 15 do 31 maja 2024 r.

Przedstawiamy Państwu listę nr 2 z Regionu nr 2 wyników oceny przedsięwzięć wybranych do wsparcia w ramach inwestycji A1.2.1 KPO HoReCa

Wnioski, które zostały złożone w okresie od 15 do 31 maja 2024 r.  zostały cenione przez Operatora regionalnego nr 2 Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Do wsparcia zostały wybrane przedsięwzięcia MŚP, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Wsparcie zostało przyznane dla 20 przedsięwzięć MŚP w następujących województwach:

 • mazowieckie – 11 przedsięwzięć MŚP,
 • warmińsko-mazurskie – 3 przedsięwzięcia MŚP,
 • podlaskie – 6 przedsięwzięć MŚP.

Lista wspartych przedsięwzięć jest dostępna na stronie: https://kpo.parp.gov.pl/  w sekcji „Wyniki i Archiwum”. Znajdą ją też Państwo tutaj wraz z listą przedsięwzięć nieobjętych wsparciem: 20240701_zał.1 Lista przedsięwzięć do protokołu runda 2

Zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego przedsięwzięcia MŚP wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez przedsięwzięcie MŚP.

Wsparcie dla branży HoReCa – PARP uruchamia drugi nabór!

Już od 18 lipca przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli wziąć udziału w pierwszym naborze, mogą składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza drugi nabór w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Tutaj znajdziesz więcej informacji i dokumenty aplikacyjne: https://tise.pl/offers/wsparcie-dla-mikro-malych-i-srednich-firm-z-branz-horeca-kultura-turystyka-z-wojewodztw-mazowieckiego-podlaskiego-i-warminsko-mazurskiego/

W pierwszym naborze do PARP wpłynęło 5285 wniosków o dofinansowanie w ramach Inwestycji A1.2.1. W sumie Agencja przyzna polskim przedsiębiorcom zmagającym się ze skutkami pandemii Covid-19 1 189 856 004 zł. Te liczby pokazują, jak bardzo takie wsparcie jest potrzebne.

Celem przedsięwzięcia jest pomoc firmom w stawianiu czoła wyzwaniom rynkowym przez wsparcie projektów, które mogą przyczynić się do ich dalszego rozwoju i stabilizacji. Wsparcie obejmuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia MŚP) z branży HoReCa (tj. hotele, restauracje, catering), turystyka oraz kultura, które w wyniku realizacji przedsięwzięcia rozszerzą lub zdywersyfikują swoją dotychczasową działalność w celu wzmocnienia szans jej prowadzenia w przypadkach przyszłych kryzysów.

Dzięki realizacji przedsięwzięć w ramach inwestycji przedsiębiorcy z branży będą mogli wprowadzić do swojej oferty nowe produkty lub usługi, dotychczas nierealizowane w ramach prowadzonej działalności, np. w obiekcie hotelowym uruchomić usługi z zakresu kultury. Przedsiębiorcy mogą również rozszerzyć swoją ofertę, podejmując działania w innej części sektora i osiągając w ten sposób dodatkowe źródło przychodów.

Dla kogo dofinansowanie?

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadzili i nadal prowadzą działalność gospodarczą w ramach sektora hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura, określoną we wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020­–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku.

Wsparcie mogą otrzymać podmioty, które prowadzą działalność definiowaną kodem PKD (lista kodów PKD wskazana jest na stronie działania), mają ten kod wpisany dla (podstawowej), jak i dodatkowej działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Nie są kwalifikowane do wsparcia podmioty, które nie mają tak określonego kodu PKD, w tym w szczególności kooperanci współpracujący z branżą, np. pralnie świadczące usługi na rzecz obiektów hotelarskich czy firmy ochroniarskie świadczące usługi ochrony imprez, obiektów.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000,00 zł. Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000,00 zł. Maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.

Na dzień złożenia wniosku wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP. Prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.

W ramach naboru do objęcia wsparciem może zostać zgłoszone i wybrane jedno przedsięwzięcie jednego przedsiębiorcy.

Wnioski należy składać od 18 lipca do 20 sierpnia 2024 roku.

Na co przedsiębiorca może przeznaczyć wsparcie?

Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na działania inwestycyjne, szkoleniowe lub doradcze. Działanie inwestycyjne jest obowiązkowe w wysokości co najmniej 70% wszystkich nakładów projektu (maksymalnie 30% na szkolenia lub doradztwo).

W ramach inwestycji przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług,
 • roboty budowlane, w tym budowę nowych linii produkcyjnych,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Koszty związane z zieloną transformacją oraz koszty związane z transformacją cyfrową mają charakter wspierający lub uzupełniający główny cel przedsięwzięcia MŚP. Inwestycje polegające wyłącznie na zazielenieniu lub cyfryzacji nie będą mogły otrzymać wsparcia.

W ramach komponentu szkoleniowego kwalifikowalne będą koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi mające na celu podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowanie pracowników w związku z rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa.

Mogą to być szkolenia z:

 • zakresu nowych rozwiązań i technologii, w tym technologii IT,
 • zakresu analizy potrzeb klientów, wprowadzania nowych produktów i usług w związku ze zmianą preferencji klientów,
 • zakresu zarządzania informacjami i danymi oraz zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego – umożliwią one adaptację do zmieniających się warunków,
 • związane z wprowadzeniem nowych technologii produkcyjnych w przedsiębiorstwie, z zarządzaniem innowacjami, marketingiem, sprzedażą.

W ramach komponentu doradczego można sfinansować koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia innowacji świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy. Usługa doradcza nie może również dotyczyć kosztów związanych z zarządzaniem przedsięwzięciem MŚP.

Szczegółowe zasady i warunki określa załącznik do regulaminu Przewodnik kwalifikowalności wydatków.

Czego nie można sfinansować?

Koszty niekwalifikowalne:

 • koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności określonym w umowie,
 • koszty nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane,
 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • zakup gruntów lub innych nieruchomości,
 • wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy oraz pochodnych od nich,
 • koszty administracyjne, w tym utrzymanie budynków, najem, dzierżawa albo koszty ponoszone z innego tytułu prawnego dotyczące pomieszczeń w tej części, która będzie bezpośrednio wykorzystana do realizacji przedsięwzięcia MŚP,
 • zakup używanych środków trwałych,
 • zakup pojazdów, w tym samochodów nie spełniających wymagań pojazdów bezemisyjnych,
 • zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu,
 • kary i grzywny, koszty postępowań sądowych, obsługi prawnej,
 • koszty pożyczek lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji, tj. odsetek, prowizji,
 • prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut,
 • rozliczone notą księgową, koszty zakupu środka trwałego będącego własnością przedsiębiorcy,
 • nagrody jubileuszowe oraz odprawy pracownicze,
 • wpłaty na PFRON, świadczenia z ZFŚS,