HoReCa-PARP. Najczęstsze błędy we wnioskach dotacyjnych

Uwaga przedsiębiorcy składający wnioski o wsparcie inwestycji w ramach programu „Wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm z branż HoReCa, Kultura, Turystyka z województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”, którego jesteśmy operatorem. Oto dziewięć błędów, które najczęściej pojawiają się w waszych aplikacjach.
Projekt funkcjonuje w ramach inwestycji A1.21 realizowanej przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a finansowanej ze środków Fundusze Europejskiej w ramach #KPO Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zapraszamy na webinar poświęcony zasadom wyboru wniosków o objęcie przedsięwzięć MŚP wsparciem

Uwaga Uwaga zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne

W najbliższy poniedziałek 13 maja o 12.00 zapraszamy na webinarium poświęcone projektowi

„Wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm z branż HoReCa, Kultura, Turystyka z województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”.

Projekt, którego operatorem jest TISE jest realizowany przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a finansowany przez UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Podczas spotkania będziemy opowiadać o zasadach wyboru wniosków o objęcie przedsięwzięć MŚP wsparciem! Link do spotkania (aktywny od godziny 12.00) https://bit.ly/3yiz5cp

Komunikat PARP z 23.04.2024 r w sprawie kwalifikowalności amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Inwestycji A.1.2.1 KPO HoReCa dla MŚP

W związku z licznymi pytaniami przedsiębiorców z branży HoReCa, turystyka lub kultura o możliwość kwalifikowania do objęcia wsparciem kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w przedsięwzięciach MŚP w ramach instrumentu A1.2.1 KPO Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności KPO, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia informacje wyjaśniające w tej sprawie.

Kwalifikowalność wydatków w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO została uregulowana w Regulaminie wyboru przedsięwzięć MŚP, a w szczególności w załączniku nr 2 do Regulaminu, tj. w Przewodniku kwalifikowalności wydatków („Przewodnik”).

Zgodnie z punktem 2.7 Przewodnika – Zasada faktycznego poniesienia wydatku, koszty amortyzacji zostały włączone do katalogu kosztów kwalifikowalnych w przedsięwzięciu MŚP. W punkcie 4.4 Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyszczególniono podstawowe zasady na jakich można kwalifikować odpisy amortyzacyjne do objęcia wsparciem w ramach Inwestycji.

W świetle zapisów Przewodnika podkreślamy, że:

  • Nie jest możliwe kwalifikowanie do objęcia wsparciem w ramach przedsięwzięcia MŚP kosztów nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i jednocześnie kwalifikowanie amortyzacji tych samych składników majątkowych. Spowodowałoby to podwójne finansowanie wydatków w ramach pomocy finansowej Unii Europejskiej, które nie jest dozwolone w prawodawstwie UE.
  • Kwalifikowalność odpisów amortyzacyjnych może dotyczyć jedynie środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez MŚP jako nowe, przy czym nabycie musi mieć miejsce przed datą ogłoszenia naboru na wybór przedsięwzięć MŚP w Inwestycji A1.2.1 KPO (nabycie przed 3 kwietnia 2024 r.).
  • Kwalifikowalność odpisów amortyzacyjnych może nastąpić jedynie w tej części, która jest niezbędna dla realizacji przedsięwzięcia MŚP i będzie wykorzystywana na potrzeby jego realizacji.
  • W przypadku środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających przepisom podatkowym o jednorazowej amortyzacji rekomendujemy ich nabycie w ramach przedsięwzięcia MŚP, a nie amortyzowanie takich składników w ramach przedsięwzięcia.
  • Środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne amortyzowane w ramach przedsięwzięcia MŚP nie podlegają przepisom w zakresie konkurencyjności ponoszenia wydatku. Zwracamy uwagę, że cena nabycia takiego środka (i tym samym wysokość dokonywanych na niego odpisów) musi być jednak racjonalna i musi odpowiadać wartości rynkowej aktywu (cena nie może być sztucznie zawyżona).
  • Amortyzowane aktywa, kwalifikowane w ramach przedsięwzięcia MŚP, muszą być zgodne z zasadą DNSH („Do No Significant Harm” – Nie Czyń Znaczącej Szkody).
  • W przypadku środków transportu możliwe jest jedynie zakwalifikowanie do objęcia wsparciem odpisów amortyzacyjnych, na zasadach określonych w Przewodniku kwalifikowalności (4.2 Środki transportu), za okres realizacji przedsięwzięcia MŚP (maksymalnie 12 miesięcy). Interpretacji klasyfikacji podatkowej danego elementu przedsięwzięcia MŚP należy dokonać w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych. Kwalifikowane do wsparcia odpisy amortyzacyjne mogą dotyczyć jedynie nowych i bezemisyjnych środków transportu. Nie istnieje możliwość kwalifikowania do objęcia wsparciem w ramach przedsięwzięcia MŚP kosztów nabycia środków transportu.
  • Koszty odpisów amortyzacyjnych w ramach nieruchomości mogą być kwalifikowalne jedynie w zakresie, jaki będzie bezpośrednio wykorzystywany w ramach przedsięwzięcia MŚP.
  • Kwalifikowalność odpisów amortyzacyjnych dotyczy jedynie okresu realizacji przedsięwzięcia MŚP (maksymalnie 12 miesięcy).

Należy pamiętać, że wszystkie działania zaplanowane w przedsięwzięciu MŚP (w tym amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) muszą być uzasadnione i racjonalne w kontekście zaplanowanych rezultatów przedsięwzięcia i celów określonych dla Inwestycji A1.2.1 KPO. Ich realizacja musi być niezbędna i przyczyniać się do zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe, w tym w szczególności przyczyniać się do uruchomienia produkcji nowego produktu lub rozpoczęcia świadczenia nowej usługi. Wydatki na te cele muszą być bezpośrednio powiązane z realizacją przedsięwzięcia MŚP, muszą uwzględniać odpowiednie uzasadnienie konieczności pozyskania tego środka trwałego i mają tworzyć podstawę dla wzmocnienia odporności przedsiębiorstwa na potencjalne przyszłe kryzysy.

Prosimy o zachowanie powyższych reguł w zakresie kwalifikowalności odpisów amortyzacyjnych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przy opracowywaniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięć MŚP.

25 kwietnia 12.00 Zapraszamy na webinar informacyjny programu HoReCa

Uwaga Uwaga zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne
W najbliższy czwartek 25 kwietnia o 12.00 zapraszamy na webinarium poświęcone projektowi
„Wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm z branż HoReCa, Kultura, Turystyka z województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”.
Projekt, którego operatorem jest TISE jest realizowany przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a finansowany przez UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Podczas spotkania będziemy opowiadać o wypełnianiu wniosku o objęcie wsparciem przedsięwzięcia MŚP!
Link do spotkania (aktywny od godziny 12.00) https://bit.ly/3xVWGPZ

Zapraszamy na drugie webinarium Wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm z branż HoReCa, Kultura, Turystyka z województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”

Uwaga Uwaga kolejne spotkanie informacyjne. W najbliższy poniedziałek 22 kwietnia o 12.00 zapraszamy na webinarium poświęcone projektowi
„Wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm z branż HoReCa, Kultura, Turystyka z województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”.
Projekt, którego operatorem jest TISE jest realizowany przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a finansowany przez UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Link do spotkania (aktywny od godziny 12.00)