Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA) jesienią 2018 r zwyciężyło w konkursie  zorganizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na tworzenie, w ramach unijnego programu POWER, funduszu typu social venture capital przeznaczonego dla przedsiębiorstw społecznych.

 Social venture capital (SVC) to sposób finansowania wykorzystujący model strategii venture capital i instrumenty znane z rynku kapitałowego do finansowania organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych lub działań, które generują duży wpływ społeczny. Tradycyjny model finansowania opiera się głównie na pożyczkach lub gwarancjach, a dzięki SVC podmioty te mogą skorzystać z instrumentów o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym. Innowacyjne wsparcie, połączone ściśle z doradztwem w całym okresie inwestycyjnym (w tym w zakresie prowadzenia firmy), podniesie potencjał przedsiębiorstw społecznych nie tylko w aspekcie finansowym, ale również merytorycznym oraz organizacyjnym. SVC jest więc innowacyjnym instrumentem finansowym, który zwiększy możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce.

W projekcie wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenia zarówno z rynku tradycyjnego venture capital, na którym operowaliśmy przez kilkanaście lat z ponad dziesięcioletnimi doświadczeniami z obsługi pożyczkowej podmiotów ekonomii społecznej – mówi kierujący projektem Michał Radziwiłł  – prezes TISE.

TISE powołało już do życia spółkę – Fundusz Kapitałowych Inwestycji Społecznych (Fundusz FKIS), która będzie dokonywała inwestycji. Rozpoczął się też proces przyjmowania zgłoszeń i prowadzone są zaawansowane rozmowy z pierwszymi potencjalnymi inwestobiorcami.

Na program przeznaczono 11,3 mln zł.  Fundusze pochodzą z unijnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1 Innowacje społeczne) oraz ze środków własnych TISE. Transakcje mogą być zawierane do końca czerwca 2023r. lub do wyczerpania środków. Inwestycja będzie miała charakter długoterminowy – nawet do 10 lat.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie finansowe w postaci dwóch produktów finansowych tzn.: kapitału i pożyczek podporządkowanych (ułatwiających pozyskanie finansowania z innych źródeł) oraz usług doradczych wspomagających inwestobiorcę.

Fundusz będzie wspierał podmioty na terenie całego kraju inwestując w przedsiębiorstwa społeczne o różnej formule prawnej, realizujące przedsięwzięcia w obszarach usług opiekuńczych, tworzenia miejsc pracy dla osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania  uzyskania lub utrzymania samodzielności oraz ekologii.

Każde z przedsiębiorstw społecznych chcących przystąpić do Programu będzie musiało spełnić pięć podstawowych kryteriów:

 

  1. Przedsiębiorstwo jest lub ma szansę stać się ekonomicznie samodzielnie funkcjonującym podmiotem lub rozwinąć się organizacyjnie zachowując zdolność obsługi instrumentu inwestycyjnego.
  2. Przedsiębiorstwo ma klarowną, realną wizję osiągnięcia, w wyniku realizacji inwestycji, konkretnych, mierzalnych i jakościowych efektów. Dodatkowym atutem będzie wypracowanie efektywnego, możliwego do powielenia modelu ekonomii społecznej opartej o zdrowe zasady biznesowe.
  3. Przedsiębiorstwo ma skuteczny i wspierający się zespół gotowy połączyć konsekwentną i długofalową realizację celów społecznych i biznesowych.
  4.  Zarządzający przedsiębiorstwem wyrażają chęć, potwierdzoną porozumieniem, podjęcia długofalowej, transparentnej współpracy z TISE. Współpraca będzie opierać się na zasadach inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej.
  5. Przedsiębiorstwo poszukuje finansowania zewnętrznego do maksymalnej wartości inwestycji ok. 1 mln zł., ewentualnie, w przypadku większych potrzeb, jest skłonne połączyć różne dostępne na rynku instrumenty w ramach danego przedsięwzięcia.

 SVC jest innowacyjnym instrumentem, który pozwala sfinansować także te inwestycje i pomysły przedsiębiorców społecznych, które czasem nie mieszczą się w sztywnych ramach procesu pożyczkowego. Daje to możliwość realizacji nawet bardzo ryzykownych, ale społecznie ważnych projektów – deklaruje Michał Radziwiłł.

Organizacje, które są zainteresowane skorzystaniem z tej formy wsparcia swoje zgłoszenia mogą przesyłać na adres mailowy: fkis@tise.pl