TISE znów udziela preferencyjnych pożyczek dla pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE. Po zaledwie dwóch miesiącach przerwy możemy zaoferować pomorskim przedsiębiorcom nowy produkt – mikropożyczkę (do 40 tys. zł) o bardzo preferencyjnym oprocentowaniu wynoszącym zaledwie 1 % – mówi Joanna Wardzińska –wiceprezeska TISE.

O pożyczkę mogą się starać mikro lub małe firmy (zatrudniające do 50 osób) majace siedzibę i prowadzące działalność na terenie woj. pomorskiego. Okres finansowania może trwać do 3 lat (w tym na pół roku może zostać udzielona karencja w spłacie). Maksymalna wysokość pożyczki to 40 tys., zł ale nie więcej niż 90% całkowitych nakładów związanych z przedsięwzięciem. Preferencyjne oprocentowanie wynosi 1 % bez jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Pożyczka może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, zakupie nowych lub używanych maszyn, urządzeń lub na inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Najczęściej stosowanym przez TISE zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco pożyczkobiorcy, a dodatkowo może też nim być poręczenie osób fizycznych i prawnych, przewłaszczenie środków trwałych wraz cesją z polisy ubezpieczeniowej lub hipoteka na nieruchomości.

Wykluczone z finansowania są: rolnictwo, rybołówstwo, przemysł wydobywczy, w części branże rolno-spożywcze, działalność deweloperska, działalność edukacyjna (w tym przedszkola), w przypadku firm transportowych finansowanie środków transportu do działalności transportowej,

Jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki, przy czym jednostkowe pożyczki na rzecz jednego przedsiębiorcy nie mogą być udzielone w odstępach krótszych niż 3 miesiące.