Oferta dla MSP

Wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm z branż HoReCa, Kultura, TurystykaW marcu 2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podpisała umowy z pięcioma operatorami inwestycji A1.2.1  realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którzy za ponad 1,25 mld PLN wspomogą w formie dotacji firmy z branży HoReCa (sektory hotelarski, gastronomiczny), Turystyka i Kultura dotknięte negatywnymi skutkami pandemii Covid-19. Jednym z pięciu operatorów jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA realizujące projekt „Wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm z branż HoReCa, Kultura, Turystyka z województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”. Wartość projektu to:  263 469 791,54 PLN.

Na projekty realizowane w woj. mazowieckim przeznaczono:187 713 248 zł; woj. podlaskim 22 990 287 zł; woj. warmińsko-mazurskim – 38 031 806 zł 

Konkurs został uruchomiony przez PARP w dniu 3 kwietnia 2024.  Wnioski dotacyjne można będzie składać od dnia 6 maja 2024 do 5 czerwca 2024 poprzez specjalny generator-platformę uruchomioną przez PARP.

POBIERZ DOKUMENTY PROGRAMOWE 170424

 

Uwaga serdecznie zapraszamy na webinar programowy już 22 kwietnia (poniedziałek) godzina 12.00. W trakcie godzinnego spotkania będziemy odpowiadać na Państwa pytania.  Link do spotkania wkrótce!

 

O PROGRAMIE

 • W marcu 2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowy z pięcioma operatorami inwestycji A1.2.1  realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którzy za ponad 1,25 mld PLN wspomogą w formie dotacji firmy z branży HoReCa (sektory hotelarski, gastronomiczny), Turystyka i Kultura dotknięte negatywnymi skutkami pandemii Covid-19.
 • Jednym z pięciu operatorów jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA realizujące projekt „Wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm z branż HoReCa, Kultura, Turystyka z województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”. Wartość projektu to:  276 760 281,13 PLN.
 • Na projekty realizowane w woj. mazowieckim przeznaczono:187 713 248 zł; woj. podlaskim 22 990 287 zł; woj. warmińsko-mazurskim – 38 031 806 zł

WARUNKI UCZESTNICTWA W NABORZE

 •  wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria wyboru przedsięwzięć MŚP, wskazane
  w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, iż w latach 2020 lub 2021 odnotował spadek obrotów w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku, zgodnie z ust. 3,
  z zastrzeżeniem ust. 4.
 • Spadek obrotów, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów, produktów lub usług w ujęciu wartościowym obliczany jako stosunek łącznych obrotów zamkniętego roku obrotowego 2020 lub 2021 w porównaniu do łącznych obrotów z poprzedniego zamkniętego roku obrotowego odpowiednio 2019 lub 2020 (z zastrzeżeniem ust. 4), wyliczany dla Wnioskodawcy.
 • Jeżeli działalność Wnioskodawcy w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy, Wnioskodawca wykazujący spadek obrotów w roku 2021, dokonuje porównania tego spadku w stosunku do roku 2019.
 • Przedsięwzięcie MŚP może otrzymać wsparcie, jeżeli realizuje działania w ramach następujących komponentów:
 • inwestycyjnego, obejmującego inwestycje w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:
 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
 • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku
  z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów
  w sektorze, w którym prowadzona jest działalność,
 • szkoleniowego, obejmującego podnoszenie/zmianę kwalifikacji pracowników dzięki zapewnieniu szkoleń w zakresie nowych rozwiązań informatycznych, nowych technologii, analizy potrzeb klienta, zarządzania informacjami/danymi, a także zarządzania ryzykiem;
 • doradczego w zakresie realizacji przedsięwzięcia MŚP;

 

Przedsięwzięcie MŚP musi spełniać łącznie poniższe warunki odnoszące się do terminu jego realizacji:

 • realizacja przedsięwzięcia MŚP nie może zostać rozpoczęta przed dniem ani w dniu złożenia wniosku,
 • założony we wniosku okres realizacji przedsięwzięcia MŚP nie może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia MŚP,
 • okres realizacji przedsięwzięcia MŚP nie może wykraczać poza datę 31 stycznia 2026 r.

ZASADY FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ MŚP

  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 tys.  zł
  • Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 tys. zł 
  • Minimalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 50 tys. zł
  • Maksymalna kwota wsparcia w ramach komponentu doradczego i szkoleniowego nie może przekroczyć łącznie 30% kwoty wnioskowanego wsparcia dla przedsięwzięcia MŚP.
  • Minimalna kwota wsparcia w ramach komponentu inwestycyjnego wynosi 70% kwoty wnioskowanego wsparcia dla przedsięwzięcia MŚP.
  • Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.
  • Wsparcie przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP.
  • Kosztem kwalifikowalnym są koszty, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia MŚP:
  • – poniesione przez Wnioskodawcę po dniu złożenia wniosku,
  • – poniesione z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców oraz regulacji art. 6c ustawy o PARP,
  • – bezpośrednio związane z przedsięwzięciem MŚP.
   • Katalog kosztów kwalifikowalnych oraz zasady ich kwalifikowania określa „Przewodnik kwalifikowalności wydatków” stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. JW może aktualizować „Przewodnik kwalifikowalności wydatków” na zasadach określonych
    w § 11.

LISTA KODÓW PKD

  • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
  • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
  • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
  • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
  • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
  • 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
  • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
  • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
  • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
  • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
  • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji
  • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • 91.02.Z Działalność muzeów
  • 91.03.Z.  Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
  • 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
  • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1) Administrator danych

Administratorem danych jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (dalej „TISE” lub „Administrator”). Z TISE można skontaktować się pod adresem jej siedziby:
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa.

2) Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, adres e-mail iodo@tise.pl lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”.

3) Źródło pochodzenia danych osobowych oraz cel i podstawa prawna przetwarzania przez Administratora udostępnionych mu danych osobowych

TISE przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z udostępnieniem ich przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, będącą Jednostką Wspierającą Plan Rozwojowy (JWJ). Państwa dane zostały udostępnione TISE w ramach inwestycji A 1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związana z dywersyfikacją działalności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (planu rozwojowego) (dalej „Inwestycja”).

Informujemy, iż TISE przetwarza Pana/Pani dane osobowe celem rozpoznania złożonego przez Pana/Panią wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem. Jest to niezbędne do dokonania przez TISE oceny Pana/Pani sytuacji finansowanej, co mieści się w zadaniach TISE w ramach Inwestycji na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy TISE a JWJ.  Tym samym podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w tymże celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na wykonaniu zobowiązań umownych ciążących na TISE w związku z rolą i pełnionymi zadaniami w ramach Inwestycji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wskazujemy, iż po rozpoznaniu złożonego przez Pana/Panią wniosku, TISE podejmie decyzję o objęciu przedsięwzięcia MŚP wsparciem albo o jej odmowie. Informujemy, iż w przypadku decyzji pozytywnej, udostępnione nam dane osobowe będą przez nas przetwarzanie w celu zawarcia oraz wykonania umowy o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w tymże celu będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Informujemy, iż TISE może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do obsługi złożonego wniosku, a w przypadku zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem – do wszelkich czynności zmierzających do jej zawarcia a także do jej dalszej obsługi.

W uzasadnionych sytuacjach TISE może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe także w następujących celach:

 • w przypadku braku wykonania zobowiązań wynikających z tytułu udzielonego wsparcia – w celu dochodzenia roszczeń związanych z jego udzieleniem, w tym podejmowania działań windykacyjnych na zasadach przewidzianych w zawartej umowie o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych w tej sytuacji będzie art. 6 ust 1 lit. f  RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora,
 • w celu związanym z ewentualnym wykryciem nadużyć i zapobiegania im, co stanowi prawnie uzasadniony cel Administratora . Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tej sytuacji art. 6 ust 1 lit. f RODO,
 • w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym archiwizacji dokumentacji na zasadach przewidzianych przepisami prawa oraz wiążących nas umów. Podstawą prawną przetwarzania tych danych są odpowiednio art. 6 ust 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO.

4) Prawnie uzasadniony interes

Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w uzasadnionych sytuacjach może być prawnie uzasadniony interes.  W związku z powyższym Pana/Pani dane osobowe mogą być w przyszłości przetwarzane przede wszystkim w następujących celach:

 • dochodzenie swoich uzasadnionych roszczeń,
 • wykrycie ewentualnych nadużyć i zapobieganie im.

 5) Kategorie odnośnych danych osobowych

TISE będzie przetwarzać dane osobowe udostępnione nam przez JWJ w złożonym wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem, w tym przede wszystkim następujące informacje:

 • Państwa dane identyfikacyjne i dane adresowe (imię i nazwisko, wskazane adresy we wniosku),
 • Państwa dane kontaktowe (wskazane przez Państwa informacje, tj. adres do korespondencji, numer telefonu lub adres e-mail wskazany do kontaktu),
 • ujawnione we wniosku informacje dotyczące projektu i przedsięwzięcia, które mogłyby zostać uznane za dane identyfikujące wnioskodawcę wniosku,
 • ujawnione we wniosku dane finansowe pozwalające nam na weryfikacje Państwa sytuacji finansowej.

6) Okres przechowywania danych

TISE będzie przetwarzało dane osobowe przez następujące okresy:

 • w zakresie udostępnionych danych osobowych przez JWJ – przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego nastąpiło udostępnienie danych osobowych, tj. przez okres pozwalający nam na rzetelną weryfikację Pana/Pani sytuacji finansowej (w zakresie danych udostępnionych TISE w związku ze złożonym przez Pana/Panią wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem),
 • po zawarciu z Państwem umowy o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem:
  1. przez okres niezbędny do wykonania wszelkich zobowiązań umownych, a w przypadku niewykonania przez Państwa tych zobowiązań, także w okresie niezbędnym do dochodzenia przez nas wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy,
  2. przez okres niezbędny do wykonania przez nas wszelkich zobowiązań wynikających z przepisów prawa (terminy określone w przepisach prawa).

7) Ujawnienie danych osobowych podmiotom, które wspierają nas w wykonaniu swoich zadań

Wskazujemy, iż̇ Pana/Pani dane osobowe możemy powierzyć́ podmiotom, z którymi współpracujemy w następujących obszarach:

1) świadczenie usług w obszarze infrastruktury IT, w tym także w odniesieniu do wykorzystywanego przez nas systemu teleinformatycznego celem obsługi kierowanych wniosków oraz zawieranych z Panem/Panią umów (za tego typu uznajemy w szczególności czynności związane z dostarczaniem administratorowi systemów IT, w których będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe lub usługi związane z obsługą środków technicznych występujących w siedzibie Administratora, takich jak dostęp do serwerów, na których zapisane są Pana/Pani dane osobowe w formie elektronicznej oraz obsługa komputerów klienckich, z których korzystają pracownicy obsługujący Pana/Pani wniosek o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem),

2) archiwizacja dokumentacji oraz realizacja usługi jej zniszczenia,

3) obsługa prawna mająca na celu wsparcie nas w ocenie ryzyka związanego z objęciem przedsięwzięcia MŚP wsparciem,

4) podmioty świadczące usługi windykacyjne (w sytuacji, gdy Pana/Pani dane osobowe miałaby być przez nas przetwarzane w związku ewentualnym wszczęciem procesu dochodzenia roszczeń),

5) podmioty świadczące usługi pocztowe/kurierskie.

8) Uprawnienia osób, których dane osobowe dotyczą

Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania,
 • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody),
 • przeniesienia danych do innego administratora danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niewłaściwe przetwarzanie danych.

Szczegółowe informacje na temat możliwości realizacji swoich praw znajdują się na stronie internetowej TISE www.tise.pl (zakładka: RODO).

9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu.

10) Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pana/Pani dane osobowe nie będą̨ przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 Przetwarzanie przez TISE Pana/Pani danych osobowych nie wynika z przepisów prawa, ale jest niezbędne do:

 • oceny Pana/Pani wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem oraz
 • do zawarcia z Panem/Panią umowy o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez TISE znajdziecie Państwo w naszej ogólnej klauzuli informacyjnej RODO pod linkiem: www.tise.pl (zakładka RODO).

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA FAQ

  1. Do kogo skierowany jest program, kto jest adresatem wsparcia?

  Program skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w województwach: mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim,  które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura.

  1. Program, potocznie nazywany jest HORECA, a przecież mogą w n im wziąć udział także przedsiębiorstwa z branż turystycznej i kulturalnej. Czy kwota alokacji jest równo podzielona pomiędzy te trzy branże?

  Nie kwota alokacji nie jest w żaden sposób podzielona na branż.

  1. Program jest realizowany w trzech województwach. Czy kwota alokacji jest równo podzielona pomiędzy te województwa?

  Tak w każdym z województw określona jest konkretna kwota wsparcia. Na projekty realizowane w woj. mazowieckim przeznaczono: 187 713 248 zł; woj. podlaskim 22 990 287 zł; woj. warmińsko-mazurskim – 38 031 806 zł 

  1. Jaki może być cel przedsięwzięcia objętego wsparciem?

  Celem przedsięwzięcia jest dywersyfikacja lub zmiana profilu dotychczasowej działalności MŚP prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura.

  1. Gdzie znajdę listę kodów PKD uprawniających do startu w Programie

  Lista znajduje się w dokumentach do pobrania lub w zakładce Lista Kodów PKD.

  1. Moja firma odnotowała spadek obrotów na poziomie 29,99%. Czy mogę wziąć udział w Programie?

  Nie. Jednym z podstawowych kryteriów branych pod uwagę przy ocenie wniosku jest sprawdzenie czy spadek obrotów rok – do-roku – wyniósł co najmniej 30%

   

  1. Do grudnia 2023 prowadziłem stadninę koni w woj. podkarpackim. W styczniu przeniosłem siedzibę firmy Olsztyna. Kupiłem tu także pensjonat, w który chciałbym zainwestować. Czy jeśli chodzi o kwestie geograficzne mogę złożyć wniosek w TISE?

  Tak. Firma chcąca skorzystać z Programu za pośrednictwem TISE SA musi, na dzień składania wniosku , być zarejestrowana w jednym z trzech województw: mazowieckim, podlaskim lub warmińsko-mazurskim.

 • 8. Jak wygląda harmonogram Projektu?
  • Konkurs został uruchomiony przez PARP w dniu 3 kwietnia 2024.  Wnioski dotacyjne mozna bdzie składać od dnia 6 maja 2024 poprzez specjalny generator-platformę uruchomioną przez PARP. Wnioski można będzie składać do 5 czerwca 2024 r.

WEBINARY INFORMACYJNE

 

Kontakt z TISE:

  • HoReCa MŚP

  • e-mail: horeca@tise.pl

   Dyżur Eksperta pon-pt 9.30-15.00:

   tel. 517 420 746 lub tel. 786 840 500