Oferta dla NGO/PES

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej TISE-POWER 2022Preferencyjny Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej TISE POWER 2022  jest prowadzony przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) zawartej 28 stycznia 2022. Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Oferta jest dostępna dla Pożyczkobiorców z całej Polski.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu. Zapraszamy do składania wniosków. Prosimy o przesłanie dokumentów wskazanych w ramach „Kroku I” listy dokumentów na adres pes@tise.pl

Komplet dokumentów dla Klientów POBIERZ WNIOSEK I DOKUMENTY POŻYCZKOWE

Tu znajdą Państwo wzór umowy  i obowiązujący Regulamin

POŻYCZKOBIORCA

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim podmiotom ekonomii społecznej (zatrudniającym do 250 osób): spółdzielniom socjalnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit spełniającym kryteria przedsiębiorstwa społecznego, podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS), Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ), kołom gospodyń wiejskich i zakładom pracy chronionej
Pożyczki są udzielane zarówno start’upom społecznym – organizacjom, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej – (Pożyczka na start), jak i podmiotom ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż rok – (Pożyczka na rozwój).

NA CO?

 • Zakup, odtworzenie lub modernizacja środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np. wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki transportu, nieruchomości, zakup rozwiązań technologicznych lub technicznych.
 • Bieżące finansowanie, związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności: zakupy towarów i materiałów, finansowanie bieżących kosztów działalności, w tym części wynagrodzeń, kosztów eksploatacyjnych, administracyjnych, a także kosztów wykonania usług / zakupu towarów w związku z realizacją zleceń na rzecz podmiotów publicznych.

Nie jest możliwe:

– sfinansowanie kosztów przedsięwzięć już zrealizowanych;

– spłata innych pożyczek i kredytów;

– finansowanie zobowiązań publiczno-prawnych, z wyłączeniem podatku VAT w zakresie faktur, których koszty netto będą finansowane z pożyczki oraz kosztów ZUS miejsc pracy utworzonych w ramach przedsięwzięcia finansowanego z pożyczki.

– sfinansowanie pomostowe/prefinansowanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją przedsięwzięcia, które będzie finansowane z funduszy strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej oraz na zapewnienie wkładu własnego do realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ POŻYCZKOBIORCA

Podmioty ubiegające się o pożyczkę:

 • posiadają osobowość prawną (w przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny);
 • spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy;
 • ich organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego;
 • przedsięwzięcia będące przedmiotem pożyczki są finansowo wykonalne;
 • wykażą realne źródła spłaty zobowiązań;

pozostałe kryteria:

 • brak zaległości w ZUS lub US (zaświadczenie o niezaleganiu wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o pożyczkę, konieczne jest spełnianie tego warunku również na dzień zawarcia umowy pożyczki);
 • PES nie występuje w bazach klientów niesolidnych;
 • wobec PES nie jest prowadzona egzekucja komornicza;
 • opinia audytora sprawozdania finansowego PES (jeśli dotyczy) jest pozytywna;
 • uregulowana sytuacja PES jako pożyczkobiorcy TISE (brak zaległości w spłacie zobowiązań, spełnienie wymagań umownych.

Oprocentowanie pożyczki jest preferencyjne, z wyłączeniem przypadku, gdy organizacja ubiega się o pożyczkę powyżej 100 tys. zł i nie zadeklaruje utworzenia miejsc pracy.

Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki powinny generować korzyści społeczne!

POŻYCZKA NA START

Maksymalna kwota

Do 100 tys. PLN.

Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek. Ich  łączna wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł, w tym jedna pożyczka musi być przeznaczona na utworzenie miejsc pracy.

Maksymalny okres pożyczki

5 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy

Wymagane zabezpieczenia

Obligatoryjne jest przedstawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową, w przypadku kiedy organizacja nie posiada aktywów, a więc wartość weksla wycenia się na zero uzgadniane jest dodatkowe formy zabezpieczenia (np. poręczenie osób fizycznych, przewłaszczenie majątku osób lub organizacji zaangażowanych w działalność pożyczkobiorcy).

POŻYCZKA NA ROZWÓJ

Maksymalna kwota

Do 500 tys. PLN.

Możliwe jest zaciągnięcie więcej niż jednej pożyczki pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy 1 mln PLN.

Maksymalny okres pożyczki

7 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy

Wymagane zabezpieczenia

Obligatoryjne jest przedstawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową, w przypadku kiedy organizacja nie posiada aktywów, a więc wartość weksla wycenia się na zero uzgadniane jest dodatkowe formy zabezpieczenia (np. poręczenie osób fizycznych, przewłaszczenie majątku osób lub organizacji zaangażowanych w działalność pożyczkobiorcy).

KOSZT POŻYCZKI

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.

Oprocentowanie

Dla Pożyczki na start, a więc dla przedsiębiorcy w pierwszym roku od rejestracji, oprocentowanie wynosi 1,06% w skali roku. W przypadku deklaracji Klienta dotyczącej utworzenia przynajmniej jednego miejsca pracy w ramach finansowanego z pożyczki przedsięwzięcia oprocentowanie jest obniżane do poziomu 0,53% w skali roku.

Dla Pożyczki na rozwój, a więc dla przedsiębiorcy po ukończeniu pierwszego roku od rejestracji, gdy kwota pożyczki nie przekracza 100 tys. zł, oprocentowanie wynosi 1,14% w skali roku. W przypadku deklaracji Klienta dotyczącej utworzenia przynajmniej jednego miejsca pracy w ramach finansowanego z pożyczki przedsięwzięcia oprocentowanie jest obniżane do poziomu 0,57% w skali roku.

Dla Pożyczki na rozwój, a więc dla przedsiębiorcy po ukończeniu pierwszego roku od rejestracji, gdy kwota pożyczki przekracza 100 tys. zł, oprocentowanie wynosi 1,60% w skali roku. W przypadku deklaracji Klienta dotyczącej utworzenia przynajmniej jednego miejsca pracy na każde 100 tys. zł pożyczki oprocentowanie jest obniżane o 0,15 punktu procentowego za każde miejsce pracy na 100 tys. pożyczki.

przykładowe oprocentowanie Pożyczki na rozwój w kwocie powyżej 100 tys. zł

(w zależności od kwoty i liczby utworzonych miejsc pracy)

Pożyczka 200 tys. i deklaracja utworzenia 1 miejsca pracy:         1,60% – 1 x 0,15pp = 1,45%

Pożyczka 200 tys. i deklaracja utworzenia 2 miejsc pracy:            1,60% – 2 x 0,15pp = 1,30%

 Pożyczka 230 tys. i deklaracja utworzenia 2 miejsc pracy:            1,60% – 2 x 0,15pp = 1,30%

  Pożyczka 300 tys. i deklaracja utworzenia 2 miejsc pracy:            1,60% – 2 x 0,15pp = 1,30%

 Pożyczka 300 tys. i deklaracja utworzenia 3 miejsc pracy:             1,60% – 3 x 0,15pp = 1,15%

Pożyczka 370 tys. i deklaracja utworzenia 3 miejsc pracy:              1,60% – 3 x 0,15pp = 1,15%

 Pożyczka 500 tys. i deklaracja utworzenia 2 miejsc pracy:             1,60% – 2 x 0,15pp = 1,30%

Pożyczka 500 tys. i deklaracja utworzenia 3 miejsc pracy:             1,60% – 3 x 0,15pp = 1,15%

 Pożyczka 500 tys. i deklaracja utworzenia 5 miejsc pracy:             1,60% – 5 x 0,15pp = 0,85%

 

W przypadku wątpliwości, z jakiego oprocentowania będzie mogła skorzystać Twoja Organizacja prosimy o kontakt z naszym biurem!

Przykładowy koszt pożyczki

Dla pożyczki na start w wysokości 100 tys. zł oprocentowanej 1,06% w skali roku (pożyczka bez deklaracji miejsc pracy), udzielonej na okres 4 lat z 6-miesięczną karencją w spłacie całkowity koszt wynosi 2 429,17 zł.

Dla pożyczki na rozwój w wysokości 300 tys. zł oprocentowanej 1,15% w skali roku, (deklaracja 3 miejsc pracy), udzielonej na okres 4 lat z 6-miesięczną karencją w spłacie całkowity koszt wynosi 7 906,25 zł.pożyczki w wysokości 100 tys. zł oprocentowanej 3,40% w skali roku, która została udzielona na okres 4 lat z 6-miesięczną karencją w spłacie całkowity koszt wynosi 7 516,67.

O PROJEKCIE

Na podstawie umowy podpisanej przez BGK z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) BGK pełni rolę Menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Projekt realizowany jest w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Projekt). TISE pełni w projekcie rolę pośrednika finansowego na postawie umowy Umowa finansowania nr BGK/2.9/2022/POWER/PL1-00 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  Wartość umowy pomiędzy MKFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 13 mln zł

Celem projektu jest wzrost liczby PES korzystających ze zwrotnych form finansowania

Korzystanie z finansowania zwrotnego przyczyni się do:

 • rozwoju działalności prowadzonej przez PES-y, poprzez zwiększenie poziomu zatrudnienia i przychodów,
 • wzmocni ich efektywność w zarządzaniu zasobami finansowymi i ułatwi im działalność na konkurencyjnym rynku towarów i usług,
 • wpłynie pozytywnie na poszerzenie oferty i na lepsze dopasowanie już oferowanych produktów/usług do potrzeb klienta.

Kontakt z TISE:

  • Kontakt dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

  • e-mail: pes@tise.pl

   tel. 226360740

   tel kom. 882 040 714, 735 242 564, 600 655 414, 501 373 031

  • PION NGO/PES

  • 882 040 714, 735 242 564, 600 655 414, 501 373 031
  • pes@tise.pl