Oferta dla NGO/PES

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej TISE-POWER 2022 

 

Od dnia 5 czerwca 2023 TISE  prowadzi nabór wyłącznie na tzw. listę rezerwową wniosków, bez gwarancji udzielenia finansowania.

 

 

Preferencyjny Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej TISE POWER 2022  jest prowadzony przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) zawartej 28 stycznia 2022. Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Oferta jest dostępna dla Pożyczkobiorców z całej Polski.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu. Zapraszamy do składania wniosków. Prosimy o przesłanie dokumentów wskazanych w ramach „Kroku I” listy dokumentów na adres pes@tise.pl

Komplet dokumentów, jeśli dysponują już Państwo wstępnym sprawozdaniem finansowym za 2022 rok: POBIERZ WNIOSEK I DOKUMENTY POŻYCZKOWE

Komplet dokumentów, jeśli mogą Państwo przedstawić jedynie wstępne sprawozdanie finansowe za okres styczeń-wrzesień 2022: POBIERZ WNIOSEK I DOKUMENTY POŻYCZKOWE

Tu znajdą Państwo wzór umowy  i obowiązujący Regulamin

POŻYCZKOBIORCA

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim podmiotom ekonomii społecznej (zatrudniającym do 250 osób): spółdzielniom socjalnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit spełniającym kryteria przedsiębiorstwa społecznego, podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS), Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ), kołom gospodyń wiejskich i zakładom pracy chronionej
Pożyczki są udzielane zarówno start’upom społecznym – organizacjom, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej – (Pożyczka na start), jak i podmiotom ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż rok – (Pożyczka na rozwój).

NA CO?

 • Zakup, odtworzenie lub modernizacja środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np. wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki transportu, nieruchomości, zakup rozwiązań technologicznych lub technicznych.
 • Bieżące finansowanie, związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności: zakupy towarów i materiałów, finansowanie bieżących kosztów działalności, w tym części wynagrodzeń, kosztów eksploatacyjnych, administracyjnych, a także kosztów wykonania usług / zakupu towarów w związku z realizacją zleceń na rzecz podmiotów publicznych.

Nie jest możliwe:

– sfinansowanie kosztów przedsięwzięć już zrealizowanych;

– spłata innych pożyczek i kredytów;

– finansowanie zobowiązań publiczno-prawnych, z wyłączeniem podatku VAT w zakresie faktur, których koszty netto będą finansowane z pożyczki oraz kosztów ZUS miejsc pracy utworzonych w ramach przedsięwzięcia finansowanego z pożyczki.

– sfinansowanie pomostowe/prefinansowanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją przedsięwzięcia, które będzie finansowane z funduszy strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej oraz na zapewnienie wkładu własnego do realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ POŻYCZKOBIORCA

Podmioty ubiegające się o pożyczkę:

 • posiadają osobowość prawną (w przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny);
 • spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy;
 • ich organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego;
 • przedsięwzięcia będące przedmiotem pożyczki są finansowo wykonalne;
 • wykażą realne źródła spłaty zobowiązań;

pozostałe kryteria:

 • brak zaległości w ZUS lub US (zaświadczenie o niezaleganiu wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o pożyczkę, konieczne jest spełnianie tego warunku również na dzień zawarcia umowy pożyczki);
 • PES nie występuje w bazach klientów niesolidnych;
 • wobec PES nie jest prowadzona egzekucja komornicza;
 • opinia audytora sprawozdania finansowego PES (jeśli dotyczy) jest pozytywna;
 • uregulowana sytuacja PES jako pożyczkobiorcy TISE (brak zaległości w spłacie zobowiązań, spełnienie wymagań umownych.

Oprocentowanie pożyczki jest preferencyjne, z wyłączeniem przypadku, gdy organizacja ubiega się o pożyczkę powyżej 100 tys. zł i nie zadeklaruje utworzenia miejsc pracy.

Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki powinny generować korzyści społeczne!

POŻYCZKA NA START

Maksymalna kwota

Do 100 tys. PLN.

Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek. Ich  łączna wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł, w tym jedna pożyczka musi być przeznaczona na utworzenie miejsc pracy.

Maksymalny okres pożyczki

5 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy

Wymagane zabezpieczenia

Obligatoryjne jest przedstawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową, w przypadku kiedy organizacja nie posiada aktywów, a więc wartość weksla wycenia się na zero uzgadniane jest dodatkowe formy zabezpieczenia (np. poręczenie osób fizycznych, przewłaszczenie majątku osób lub organizacji zaangażowanych w działalność pożyczkobiorcy).

POŻYCZKA NA ROZWÓJ

Maksymalna kwota

Do 500 tys. PLN.

Możliwe jest zaciągnięcie więcej niż jednej pożyczki pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy 1 mln PLN.

Maksymalny okres pożyczki

7 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy

Wymagane zabezpieczenia

Obligatoryjne jest przedstawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową, w przypadku kiedy organizacja nie posiada aktywów, a więc wartość weksla wycenia się na zero uzgadniane jest dodatkowe formy zabezpieczenia (np. poręczenie osób fizycznych, przewłaszczenie majątku osób lub organizacji zaangażowanych w działalność pożyczkobiorcy).

KOSZT POŻYCZKI

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.

Oprocentowanie

Dla Pożyczki na start, a więc dla przedsiębiorcy w pierwszym roku od rejestracji, oprocentowanie wynosi 1,06% w skali roku. W przypadku deklaracji Klienta dotyczącej utworzenia przynajmniej jednego miejsca pracy w ramach finansowanego z pożyczki przedsięwzięcia oprocentowanie jest obniżane do poziomu 0,53% w skali roku.

Dla Pożyczki na rozwój, a więc dla przedsiębiorcy po ukończeniu pierwszego roku od rejestracji, gdy kwota pożyczki nie przekracza 100 tys. zł, oprocentowanie wynosi 1,14% w skali roku. W przypadku deklaracji Klienta dotyczącej utworzenia przynajmniej jednego miejsca pracy w ramach finansowanego z pożyczki przedsięwzięcia oprocentowanie jest obniżane do poziomu 0,57% w skali roku.

Dla Pożyczki na rozwój, a więc dla przedsiębiorcy po ukończeniu pierwszego roku od rejestracji, gdy kwota pożyczki przekracza 100 tys. zł, oprocentowanie wynosi 1,60% w skali roku. W przypadku deklaracji Klienta dotyczącej utworzenia przynajmniej jednego miejsca pracy na każde 100 tys. zł pożyczki oprocentowanie jest obniżane o 0,15 punktu procentowego za każde miejsce pracy na 100 tys. pożyczki.

przykładowe oprocentowanie Pożyczki na rozwój w kwocie powyżej 100 tys. zł

(w zależności od kwoty i liczby utworzonych miejsc pracy)

Pożyczka 200 tys. i deklaracja utworzenia 1 miejsca pracy:         1,60% – 1 x 0,15pp = 1,45%

Pożyczka 200 tys. i deklaracja utworzenia 2 miejsc pracy:            1,60% – 2 x 0,15pp = 1,30%

 Pożyczka 230 tys. i deklaracja utworzenia 2 miejsc pracy:            1,60% – 2 x 0,15pp = 1,30%

  Pożyczka 300 tys. i deklaracja utworzenia 2 miejsc pracy:            1,60% – 2 x 0,15pp = 1,30%

 Pożyczka 300 tys. i deklaracja utworzenia 3 miejsc pracy:             1,60% – 3 x 0,15pp = 1,15%

Pożyczka 370 tys. i deklaracja utworzenia 3 miejsc pracy:              1,60% – 3 x 0,15pp = 1,15%

 Pożyczka 500 tys. i deklaracja utworzenia 2 miejsc pracy:             1,60% – 2 x 0,15pp = 1,30%

Pożyczka 500 tys. i deklaracja utworzenia 3 miejsc pracy:             1,60% – 3 x 0,15pp = 1,15%

 Pożyczka 500 tys. i deklaracja utworzenia 5 miejsc pracy:             1,60% – 5 x 0,15pp = 0,85%

 

W przypadku wątpliwości, z jakiego oprocentowania będzie mogła skorzystać Twoja Organizacja prosimy o kontakt z naszym biurem!

Przykładowy koszt pożyczki

Dla pożyczki na start w wysokości 100 tys. zł oprocentowanej 1,06% w skali roku (pożyczka bez deklaracji miejsc pracy), udzielonej na okres 4 lat z 6-miesięczną karencją w spłacie całkowity koszt wynosi 2 429,17 zł.

Dla pożyczki na rozwój w wysokości 300 tys. zł oprocentowanej 1,15% w skali roku, (deklaracja 3 miejsc pracy), udzielonej na okres 4 lat z 6-miesięczną karencją w spłacie całkowity koszt wynosi 7 906,25 zł.

O PROJEKCIE

Na podstawie umowy podpisanej przez BGK z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) BGK pełni rolę Menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Projekt realizowany jest w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Projekt). TISE pełni w projekcie rolę pośrednika finansowego na postawie umowy Umowa finansowania nr BGK/2.9/2022/POWER/PL1-00 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  Wartość umowy pomiędzy MKFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 13 mln zł

Celem projektu jest wzrost liczby PES korzystających ze zwrotnych form finansowania

Korzystanie z finansowania zwrotnego przyczyni się do:

 • rozwoju działalności prowadzonej przez PES-y, poprzez zwiększenie poziomu zatrudnienia i przychodów,
 • wzmocni ich efektywność w zarządzaniu zasobami finansowymi i ułatwi im działalność na konkurencyjnym rynku towarów i usług,
 • wpłynie pozytywnie na poszerzenie oferty i na lepsze dopasowanie już oferowanych produktów/usług do potrzeb klienta.

Kontakt z TISE:

  • Kontakt dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

  • e-mail: pes@tise.pl

   tel. 226360740

   tel kom. 882 040 714, 735 242 564, 501 373 031

  • PION NGO/PES

  • 882 040 714, 735 242 564, 501 373 031
  • pes@tise.pl