Oferta dla MSP

Pomorska Pożyczka Płynnościowa PFR • do 1 mln zł, do 7 lat, oprocentowanie od 6,5%


W lutym 2020 r. Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR) i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) podpisały umowę, na mocy której PFR powierzył TISE linię finansową o wartości 6 mln PLN ze środków województwa pomorskiego. Zgodnie z umową, w latach 2020-2021 część środków została wykorzystana do finansowania wkładu własnego TISE w pożyczkach udzielanych przedsiębiorcom z woj. pomorskiego w ramach umów TISE z Bankiem BGK.  W marcu 2022 r. z pozostałej części środków stanowiących Linię Finansową powierzoną TISE przez PFR, a finansowaną przez woj. pomorskie,  uruchomiono nowy produkt –  Pomorską Pożyczkę Ogólnorozwojową – przeznaczoną dla mikro i małych przedsiębiorców z woj. pomorskiego

POBIERZ DOKUMENTY POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ

Prosimy o podpisanie, zeskanowanie i przesłanie kompletnej dokumentacji w formacie  PDF na adres: wnioski@tise.pl Do przesłania dokumentacji drogą mailową rekomendujemy wykorzystanie platformy WETRANSFER – Instrukcja obsługi – WE TRANSFER MANUAL (002)

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

POŻYCZKOBIORCA

Mikro; małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na obszarze woj. pomorskiego.

CEL POŻYCZKI

Głównym celem udzielanego finansowania jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o charakterze płynnościowym realizowanych przez przedsiębiorstwa na terenie woj. pomorskiego.Środki  mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe i inwestycyjne, w tym:

‐ koszty wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
‐ spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
‐ zakup towarów, surowców, półproduktów itp.,
‐ wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorcy, w tym wydatki inwestycyjne.
Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT.

KWOTA POŻYCZKI

 • od 200.000 zł do 1 mln zł,

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 84 m-cy

KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU

</s
do 6 miesięcy na spłatę kapitału, odsetki spłacane w okresach miesięcznych

KOSZTY POŻYCZKI

 1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi: od 6,5% do 8% w skali roku, którego wysokość uzależniona jest od ryzyka finansowanej transakcji,
 2. prowizja za udzielenie pożyczki do 2% kwoty pożyczki.

WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA
 1. spłata zobowiązań cywilnoprawnych o charakterze pożyczkowym lub kredytowym jak również takich zobowiązań cywilnoprawnych, których termin płatności upłynął przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę,
 2. spłata zobowiązań publiczno-prawnych, innych niż narzuty na wynagrodzenia oraz VAT naliczony, zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych,
 3. finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 4. finansowanie wydatków, w całości lub w części, planowanych do zrefundowania lub uprzednio pokrytych ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich,
 5. refinansowanie inwestycji, które w dniu złożenia wniosku o pożyczkę zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
 6. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, e-papierosów, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 7. finansowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału,
 8. finansowanie nieruchomości, w których nie będzie prowadzona działalność przedsiębiorstwa rozumiana jako wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub obrót towarami (handel) oraz wiążąca się z zaangażowaniem zasobów przedsiębiorstwa takich jak np. urządzenia, siła robocza, techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały i surowce;
 9. finansowanie nieruchomości mających przeznaczenie mieszkalne,
 10. finansowanie mieszkań przeznaczonych na wynajem (zarówno krótko- jak i długoterminowy), leasing, dzierżawę,
 11. samochodów osobowych, ciężarowych oraz ciągników siodłowych, które nie spełniają poniższych
  warunków:
  a) samochody osobowe wykorzystywane głównie do celów komercyjnych dla których odpowiednie progi emisji CO2 przekraczają 115 g CO2/km
  zgodnie z ogólnoświatową procedurą badania pojazdów lekkich (WLTP) dla każdego pojazdu,
  b) samochody dostawcze / lekkie pojazdy użytkowe dla których odpowiednie progi emisji CO2 przekraczają 182 g CO2/km zgodnie z
  ogólnoświatową procedurą badania pojazdów lekkich (WLTP) dla każdego pojazdu,
  c) samochody ciężarowe/ pojazdy ciężarowe (HDV), o wybranych wskaźnikach; samochody ciężarowe (w tym, bez ograniczeń, samochody ciężarowe należące do podgrupy pojazdów ciężkich), inne niż te, które
  spełniają (i) normy „EURO VI” lub wyższe i nie są objęte żadną z 4-osiowych grup konfiguracji podwozia przedstawionych w tabeli
  bezpośrednio powyżej lub (ii) w przypadku wózków do zbierania odpadów, normy „EURO V” lub wyższe.
  Pojazdy do transportu paliw kopalnych lub paliw kopalnych zmieszanych z paliwami alternatywnymi.
  GVW = dopuszczalna masa całkowita pojazdu; UD = dostawa miejska, RD = dostawa regionalna i LH = długodystansowa
 12. inwestycje w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
 13. produkcja tworzyw sztucznych (NACE 20.16), produkcja rur i kształtek ze stali (NACE 24.20), ciągnienie
  prętów na zimno (NACE 24.31), ciągnienie drutu na zimno (NACE 24.34).
NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

w zależność od ryzyka, weksel własny in blanco, a w przypadku pożyczek powyżej 100.000 zł dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

INNE WARUNKI
 1. wydatkowanie środków pożyczki należy udokumentować w terminie do 180 dni od jej uruchomienia, tj. wypłaty całkowitej kwoty pożyczki,
 2. dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest:

– w przypadku gdy ze środków pożyczki ponoszone są wydatki obejmujące finansowanie kapitału inwestycyjnego (w całości lub w części) do ich rozliczenia wymagane są faktury lub dokumenty równoważne w rozumieniu prawa krajowego,

– w przypadku gdy ze środków pożyczki ponoszone są wydatki obejmujące finansowanie kapitału obrotowego (w całości lub w części) do ich rozliczenia wymagane jest zestawienie wydatków oraz oświadczenie pożyczkobiorcy, że wydatki nie zostały pokryte z innych źródeł finasowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej,

 1. nie dopuszcza się możliwości rozliczenia pożyczki na podstawie dokumentów potwierdzających płatność w formie gotówkowej powyżej kwoty 15.000 zł – zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców,