Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE) podpisały porozumienie w sprawie gwarancji na rzecz przedsiębiorczości społecznej, w ramach prowadzonego przez Komisję Europejską programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI).

W wyniku umowy przedsiębiorstwa społeczne korzystające z pożyczek TISE będą mogły uzyskać  bezpłatną  gwarancję od EFI. Całkowita kwota umowy pomiędzy EFI a TISE wynosi  8 mln euro co pozwoli na udzielenie gwarancji  co najmniej 60 przedsiębiorcom społecznym w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedsiębiorstwa społeczne, które chcą się ubiegać o pożyczkę z gwarancją EaSI, mogą się kontaktować bezpośrednio z TISE.

System gwarancji EaSI, który działa od czerwca 2015 r., jest finansowany przez Komisję Europejską, a zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. Nie obciąża on żadnymi kosztami ostatecznych beneficjentów.

W ramach programu EaSI Komisja Europejska wspiera mikrofinansowanie oraz finansowanie przedsiębiorczości społecznej. Na lata 2014–2020 przeznaczyła na ten cel łącznie 193 mln euro. Celem programu jest zwiększenie dostępu do mikrofinansowania, w tym mikrokredytów, czyli pożyczek o wartości do 25 tys. euro, w szczególności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz mikroprzedsiębiorstw. Ponadto, po raz pierwszy, Komisja Europejska wesprze także przedsiębiorstwa społeczne, udostępniając im pożyczki o wartości do 500 tys. euro. Mikrofinansowanie oraz wsparcie na rzecz przedsiębiorczości społecznej będzie najpierw realizowane za pomocą gwarancji EaSI. Gwarancje te umożliwią pośrednikom finansowym świadczenie usług na rzecz (potencjalnych) mikro-przedsiębiorców, którzy w przeciwnym razie nie byliby w stanie uzyskać finansowania ze względu na ryzyko. Zadanie wdrożenia gwarancji EaSI Komisja Europejska powierzyła EFI.

Więcej o Europejskim Funduszu Inwestycyjnym:

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przez pomaganie im w uzyskaniu dostępu do finansowania. W ramach EFI mobilizowany jest kapitał wysokiego ryzyka i kapitał wzrostu, a ponadto opracowywane są gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane na ten segment rynku. Pełniąc tę funkcję, EFI wspiera realizację celów UE na rzecz innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.