mem-korzysci_spoleczne

Ich katalog prezentujemy poniżej:

Katalog korzyści społecznych

 1. Podjęcie lub rozszerzenie działalności z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju;
 2. Podjęcie działań w partnerstwie z innymi podmiotami dla realizacji wspólnych celów społecznych;
 3. Zaangażowanie lokalnych dostawców/podwykonawców w łańcuchu dostaw;
 4. Zatrudnienie dodatkowo przynajmniej jednej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
 5. Rozwój miejsca pracy, w tym rozwój miejsca pracy osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 6. Podwyższenie wynagrodzeń pracowników należących do grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia finansowanego z pożyczki, bądź wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia;
 7. Zwiększenie intensywności/zakresu działań reintegracyjnych na rzecz członków/pracowników – wsparcia indywidualnego, bądź wprowadzenie wsparcia dla członków rodziny członków/pracowników
 8. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji członków/pracowników, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 9. Podjęcie nowej lub rozwijanie/rozszerzenie świadczonej dotąd usługi społecznej świadczonej w interesie ogólnym oraz usług przedszkolnych i opieki nad dzieckiem do lat trzech;
 10. Podjęcie lub rozwijanie działań w ramach kluczowych sfer rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 KPRES takich, jak: solidarności pokoleń; polityki rodzinnej; turystyki społecznej; budownictwa społecznego; lokalnych produktów kulturowych; kierunków rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa i w regionalnym programie rozwoju ekonomii społecznej;
 11. Podjęcie działań na rzecz społeczności lokalnej takich, jak: edukacyjnej; profilaktycznej; kulturalnej; informacyjnej; integracyjnej; promowania działalności społecznej; innej, wpływającej na poprawę stanu życia lub perspektyw członków społeczności lokalnej, w tym promowanie przedsiębiorczości społecznej;
 12. Podjęcie nowych lub rozwijanie realizowanych dotąd działań na rzecz rozwoju lokalnego związanych z animacją lokalną, dziedzictwem kulturowym jednostki samorządu terytorialnego, w tym obejmujące zadania w co najmniej jednym z poniższych zakresów:
 • rewitalizacji,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • kultury fizycznej i turystyki
 • ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej