Uwaga, uwaga! Alert dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (także społecznych)! 1 września weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018) wprowadzająca wykaz podatników VAT tzw. Białą listę podatników VAT. W założeniu Ministerstwa Finansów, biała lista ma ułatwić weryfikację kontrahentów oraz umożliwić przedsiębiorcom:

  • sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
  • sprawdzenie czy kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, w tym poznanie podstawy prawnej tych decyzji,
  • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinniście Państwo zapłacić swojemu kontrahentowi za wykonaną usługę lub towar.

Białą listę podatników VAT można odnaleźć na stronach Ministerstwa Finansów oraz w CEIDG. https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Z wprowadzeniem nowych przepisów wiążą sankcje dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2020 r., w przypadku zapłaty kontrahentowi kwoty powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

  • nie będą mieli Państwo możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tys. zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką zostanie podzielona płatność wynikającą z jednej faktury,
  • będą Państwo ponosili odpowiedzialność solidarną ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Uwolnienie się od tych sankcji, będzie możliwe jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujecie Państwo o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Przed zleceniem do nas wypłaty środków z pożyczki, prosimy o zweryfikowanie czy Państwa kontrahent i rachunek bankowy na jaki ma być przelewana kwota pożyczki tytułem zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę, jest podatnikiem VAT i znajduje się na „białej liście podatników VAT”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to na Państwu ciąży obowiązek weryfikacji kontrahenta i ewentualne sankcje o których jest mowa powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące białej listy podatników VAT są dostępne na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow.