Oferta dla MSP

Programator – FAQCzy aby złożyć wniosek musimy spełnić łącznie wszystkie kryteria: wspólne dla wszystkich kandydatów na AOK i specyficzne dla firm ubiegających się o kształcenie w formule stacjonarnej i blended learning?

Organizator Kształcenia starający się o akredytację musi spełnić wszystkie kryteria formalne tj w przypadku gdy startuje w kategorii kształcenie w formule stacjonarnej I blended learning kryteria formalne wspólne dla wszystkich kandydatów na AOK i kryteria formalne specyficzne dla firm ubiegających się o kształcenie w formule stacjonarnej I blended. Dodatkowo, aby uzyskać akredytację kandydat musi zdobyć min 40% punktów z kryteriów punktowanych dla rodzaju kształcenia o akredytację którego się ubiega (w tym przypadku dla kursów stacjonarnych I blended learning.

 

Kandydat na AOK musi wykazać wydanie dokumentów poświadczających ukończenie kursu dla min 100 osób w terminie 6.08.2017-5.08.2018 r. Jakie są wymagania odnośnie kursu który te osoby ukończyły. Czy to może być także bezpłatny kurs 3 godzinny z programowania w Javie?

Operator nie definiuje czy kursy te mają być bezpłatne oraz ile powinny trwać. Mają to być jednak kursy przygotowujące do podjęcia/realizacji pracy w charakterze programisty. Jeżeli kurs 3 godzinny był to kurs uzupełniający dla osoby, która już posiadała konkretną wiedzę to może być on uznany.

 

Czy jako kandydat na AOK musimy już posiadać działający system blended learningowy czy może być wdrożony dopiero po uzyskaniu akredytacji?

Operator planuje weryfikację funkcjonalności systemu na etapie wizyty akredytacyjnej. Organizator Kształcenia, który nie ma wdrożonego systemu może zobowiązać się do jego wdrożenia po uzyskaniu akredytacji pod warunkiem możliwości udostępnienia wersji demo systemu w celu weryfikacji jego funkcjonalności.

 

W regulaminie akredytacji (dokument nr 7 na stronie: http://asistera.pl/programator.html) w Par. 5 ust. 4 jest zapis, że „Wnioski od organizatorów kształcenia przyjmowane są w trybie ciągłym.”.Natomiast w harmonogramie akredytacji (załącznik nr 3) wyznaczyliście Państwo datę 24.08.2018. Czy będziecie Państwo prowadzili kolejne nabory? Bo to wynika z Regulaminu.

Będziemy prowadzili kolejne nabory. Z uwagi na to, iż obecnie rozpoczynamy projekt i akredytowanie firm jest niezbędne aby uruchomić rekrutację uczestników pierwszą “transzę” firm chcieliśmy akredytować w terminie, który umożliwi nam jak najszybsze rozpoczęcie szkoleń. Dokumenty akredytacyjne będzie można dostarczać w trybie ciągłym a ich rozpatrywanie będzie dokonywane zgodnie z harmonogramem posiedzień Komisji Akredytacyjnej.  Operator określi harmonogram posiedzeń Komisji Akredytacyjnej po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji.

 

Kwestia testów: czy wszystkie testy przed i po zostaną dostarczone przez Operatora?

Operator nie dostarcza testów, które pozwolą na weryfikację wiedzy przed i po zajęciach. Operator w ramach kontroli jakości może prowadzić niezależnie od AOK testy mające na celu weryfikację osiągania efektów kształcenia, ale podstawowa ocena postępów leży w gestii AOK.

 

Kryteria formalne specyficzne dla firm realizujących program w formule zdalnej moderowanej w punkcie 7 d) mówi, że Kandydat na AOK zagwarantuje dostęp do platformy (…) pozwalającej na: automatyczne sprawdzanie wiedzy z wykorzystaniem testów na platformie z uzyskaniem informacji zwrotnej- czy posiadacie państwo określoną wymaganą liczbę tych testów? I czy są dostępne wytyczne do nich?

Operator wymaga aby  platform miała funkcjonalności dzięki którym testy takie można opracować. Z uwagi na to, iż mówimy tu o kursach zdalnych moderowanych docelowo konieczne będzie opracowanie testów dla wszystkich przedmiotów, które państwo będą realizować. Posiadanie testów na platformie nie jest elementem oceny na etapie akredytacji. To czy testy takie zostały opracowane I czy faktycznie sprawdzają wiedzę I umiejętności uczestników będzie elementem kontroli w trakcie realizacji projektu.

 

Punkt 8 stanowi: „zapewni zgodność materiałów szkoleniowych na platformie z programem ścieżek kształcenia zawartych w Załączniku 8” – Jeśli niektóre zajęcia będą w formie webinarów, które dopiero się odbędą to czy wystarczy umieścić na platformie temat webinaru a następnie umieścić go na platformie?

Tak, jest to wystarczająca forma

 

Punkt 9 stanowi o zapewnieniu kadry z 3-letnim doświadczeniem  w prowadzeniu kursów metodą zdalną- co jeśli kadra to wybitni praktycy, ale z krótszym doświadczeniem niż 3 lata? Biorąc pod uwagę, że kursy programowania stosunkowo niedawno pojawiły się na polskim rynku to trudno jest znaleźć specjalistów IT z tak długim doświadczeniem w nauczaniu.

Kształcenie informatyczne jest prowadzone od wielu lat, 3 letnie doświadczenie jest wymogiem formalnym I zgodnie z zaakceptowanymi w projekcie kryteriami musi zostać spełnione.  Wykształcenie w krótkim okresie osób bez uprzedniego doświadczenia wymaga dużej wiedzy i wielu lat praktyki.

 

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

4 punkt 3 stanowi o zapłacie za szkolenie 3 transzy  w terminie 14 dni od podjęcia przez Operatora decyzji o umorzeniu pomocy zwrotnej dla Uczestnika po spełnieniu przez niego warunku podjęcia zatrudnienia w charakterze programisty- co jeśli uczestnik nie spełni tego warunku? Czy Operator przeleje AOK 3 transzę zapłaty?

W przypadku braku uzyskania zatrudnienia operator nie przeleje 3 transzy zapłaty.  Uzależnienie wypłaty ostatniej transzy od uzyskania zatrudnienia przez osobę szkoloną jest formą płatności za rezultat pozwalającą na zinternalizowania celu projektu z celami AOK i ma na celu  zwiększenie zaangażowania wszystkich uczestników procesu szkoleniowego w zapewnienie jak najwyższej jakości szkoleń.

 

Szkolenie próbne

Czy istnieje dokładny zakres szkolenia próbnego? Czy istnieją jakieś wytyczne?

Operator opracował dokładny zakres wraz z ćwiczeniami i testami. Materiał ten zostanie przekazany wszystkim Organizatorom Kształcenia, którzy uzyskają akredytację.

 

Jaki wynik testu po szkoleniu próbnym pozwala przejść Kursantowi dalej? Kto przygotowuje test po szkoleniu próbnym? Czy będzie test przed szkoleniem próbnym?

Osoby ubiegające się o przyjęcie do programu przechodzą przez test kwalifikacyjny organizowany przez Operatora. Kierowane na kurs próbny są wyłącznie te osoby, które uzyskają min 60% z testu. W kwestii szkolenia próbnego aby przejść dalej uczestnik musi uzyskać min 60%. Test został przygotowany przez Operatora I będzie prowadzony zdalnie przez  Operatora po zakończeniu kursu próbnego.

 

Szkolenie jest bezpłatne dla kursanta. Czy Operator partycypuje w kosztach szkolenia próbnego? Jeśli tak, to na jakiej zasadzie?

Na realizację szkolenia kursant zaciąga pożyczkę, która może ale nie musi być umorzona w zależności od osiągnięcia kolejnych celów edukacyjnych (tj ukończenia kursu) I uzyskania zatrudnienia. Zgodnie z regulaminem konkursu koszt szkolenia próbnego ponosi w całości Akredytowany Organizator Kształcenia.

 

Czy operator robi rekrutację na szkolenie próbne i na jakiej zasadzie przydziela osoby na szkolenie do konkretnego AOK?

Operator prowadzi kilkustopniową rekrutację na którą składają się: test wstępny, rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzanie w bazach wiarygodności kredytowej.  Na kurs próbny kierowane są wyłącznie osoby, które przeszły pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji.

O wyborze AOK decyduje uczestnik kształcenia.

 

Zakres kursu

Jeśli dobrze rozumiem, to finalny zakres szkolenia programistycznego będzie określony na podstawie sylabusów przesłanych przez wszystkie AOK? Czy oznacza to, że zostanie narzucony przez Operatora zakres kursu? Jak to rozumieć?

Na podstawie nadesłanych sylabusów opracowany zostanie tzw minimalny zakres kształcenia obowiązujący wszystkich AOK. Wynika to z konieczności zapewnienia porównywalności kształcenia dla uczestników. Zakres ten będzie przedmiotem dyskusji w ramach Rady Programowej w której skład wejść mają wszyscy AOK.

 

Prowadzimy szkolenia w ramach większości ścieżek tematycznych, które uwzględnione zostały w projekcie natomiast zakres tematyczny oraz godzinowy naszych szkoleń nie do końca pokrywa się z aktualnymi opisami ścieżek. Rzetelne stworzenie nowych materiałów dydaktycznych pod zaproponowane ścieżki oraz przeszkolenie kadry trenerów potrwałoby co najmniej kilka miesięcy.. Czy przewidują Państwo elastyczność w podejściu do programów kursu i możliwość ustalania ich indywidualnie z instytucjami szkoleniowymi?

Z uwagi na konieczność zapewnienia porównywalności kształcenia dla uczestników zestaw kursów oraz ich wymiar godzinowy dla poszczególnych ścieżek nie będzie podlegał zmianom. Ścieżki zostały zatwierdzone do realizacji w ramach uszczegółowiania procesu kształcenia.

Po zamknięciu procesu akredytacji planujemy natomiast, na podstawie zgłoszonych przez firmy sylabusów, opracować ramowy program kształcenia, który pozwoli uwzględnić doświadczenia i dobre praktyki wszystkich AOK biorących udział w programie.

 

Czy przewidują Państwo ograniczenie  liczby AOK czy też każda firma spełniająca minimalne wymagania może uzyskać akredytację?

Każda firma, która spełni warunki formalne i uzyska min 40% punktów w ramach kryteriów punktowanych może uzyskać akredytację. Nie planujemy ograniczania liczby AOK.

 

Czy w załączniku nr 12 do wniosku o akredytację koszty należy podać w przeliczeniu na Uczestnika kursu?

Tak

 

Czy dobrze rozumiem, że za szkolenie próbne w formie stacjonarnej, które trwa minimum 2 tygodnie AOK nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia?

Tak AOK za prowadzenie szkolenia próbnego nie otrzymuje wynagrodzenia a wynika to z regulaminu konkursu. Szkolenie ma być prowadzone bezpłatnie, trwa 20 godzin, ale z uwagi na konieczność utrwalenia wiedzy powinno odbywać się w okresie 2 tygodni. Szczegółowy program wraz z ćwiczeniami został opracowany przez Operatora I zostanie przekazany AOK po uzyskaniu akredytacji.

 

W § 4 pkt 3 Umowy z uczestnikiem kształcenia podany jest harmonogram zapłaty za szkolenie, co w harmonogramie oznacza „(X+Y)”

X oznacza I Etap szkoleni

Y oznacza II Etap szkolenia

 

W § 4 pkt 10 Umowy z uczestnikiem kształcenia znajduje się pozycja – ryczałt za szkolenie próbne, które wcześniej określone było jako nieodpłatne, czy oznacza to że za szkolenie próbne AOK otrzyma wynagrodzenie tylko w przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia?

Tak, AOK otrzyma wynagrodzenie tylko w przypadku rezygnacji Uczestnika szkolenia. W takim przypadku koszt kursu ponosi uczestnik szkolenia i nie jest on objęty pomocą zwrotną (tj pokrywany przez Operatora).

 

Czy w ramach pośrednictwa pracy AOK może zobowiązać się do polecania profili absolwentów do sieci firm partnerskich, które indywidualnie umawiają się na spotkania z wybranymi kandydatami?

Tak AOK może zobowiązać się do świadczenia dowolnych dodatkowych usług, z obszaru pośrednictwa pracy natomiast AOK musi też realizować minimalny, wymagany z przyczyn formalnych, zakres.

 

Dodatkowe wyjaśnienie dotyczące kwestii certyfikatów w ramach ścieżek zawodowych

Opis ścieżek zawodowych składa się z dwóch części:

  • pierwszej, która pokazuje dany zawód w szerszym kontekście w tym również dostępną dla danego zawodu certyfikację i
  • drugiej, szczegółowo opisującej pierwszy krok na danej ścieżce czyli kursy w ramach PROGRAMATORA.

Z uwagi na krótki horyzont czasowy nie zakładamy, iż osoby które ukończą PROGRAMATOR będą zdobywać na tym, wczesnym etapie certyfikaty zewnętrzne. Ich wymienienie ma jedynie kontekst rozwojowy i pozwala na wskazanie różnych możliwości dalszego zdobywania kompetencji. Z tej przyczyny nie zakładamy również szczegółowego przygotowania do certyfikatów ani ponoszenia ich kosztów przez uczestnika.

Zakładamy natomiast sprawdzanie wiedzy i umiejętności w formie egzaminów wewnętrznych, sprawdzianów organizowanych niezależnie przez Operatora jak również stały monitoring postępów i wizyty hospitacyjne. Potwierdzeniem kompetencji będzie certyfikat wydany przez AOK i potwierdzony przez Operatora.

 

W programie ścieżki testera automatycznego zawarty jest język Python, czy istnieje możliwość zastąpienia go językiem Java, który jest bardziej rozpowszechniony wśród testerów automatycznych?

Na tym etapie projektu ścieżki zostały zatwierdzone. Zmiana realizowanych w ramach ścieżek kursów (z pythona na jave) może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu ewaluacji, która nastąpi po zakończeniu pierwszej tury kursów.