Oferta dla Finansowanie projektów ekologicznych

Mikropożyczka pomorska Po Prostu Smartup 


W roku 2022 r. Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR) i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) podpisały umowę, na mocy której PFR powierzył TISE linię finansową  ze środków województwa pomorskiego. W jej ramach uruchomiono Pomorską Pożyczkę Ogólnorozwojową – przeznaczoną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z woj. pomorskiego, której elementem jest mikropożyczka pomorska Po Prostu Smartup.

POBIERZ DOKUMENTY POŻYCZKOWE

Prosimy o podpisanie, zeskanowanie i przesłanie kompletnej dokumentacji w formacie  PDF na adres: wnioski@tise.pl Do przesłania dokumentacji drogą mailową rekomendujemy wykorzystanie platformy WETRANSFER – Instrukcja obsługi – WE TRANSFER MANUAL (002)

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

POŻYCZKOBIORCA

 • osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej lub prowadzące działalność nie dłużej niż 24 miesiące,
 • działalność prowadzona na terenie woj. pomorskiego,

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA

Wsparcie przedsiębiorców z woj. pomorskiego znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju poprzez zwiększenie dostępności do finansowania działalności, w szczególności poprzez:

 • finansowanie wydatków inwestycyjnych polegających m.in. na zakupie środków trwałych, urządzeń, maszyn, pozyskaniu i adaptacji lokalu,
 • finansowanie innych wydatków na środki obrotowe i bieżące, jak: zakup materiałów, towarów, usług, bieżące opłaty eksploatacyjne, wynagrodzenia pracowników z narzutami.

Wydatki finansowane w kwotach brutto tj., z VAT.

 

 

KWOTA POŻYCZKI

 • od 20.000 zł do 120.000 zł

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

 • do 48 miesięcy

KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU

do 6 miesięcy na spłatę kapitału, odsetki spłacane w okresach miesięcznych

KOSZTY POŻYCZKI
 • oprocentowanie zmienne w oparciu o WIBOR 3-miesięczny plus marża podstawowa 2,95% oraz zmiana marży w cyklach rocznych w przypadku przekroczenia progu przychodów za poprzedni rok:
  • od 100.0000 zł do 200.000 zł wzrost o 0,5% w skali roku
  • od 200.0000 zł do 300.000 zł wzrost o 1,0% w skali roku
  • od 300.0000 zł do 350.000 zł wzrost o 1,5% w skali roku
  • od 350.0000 zł do 400.000 zł wzrost o 2,0% w skali roku
  • powyżej 400.0000 zł wzrost o 2,5% w skali roku

Uwaga: taka formuła oprocentowania pożyczki ma na celu zapewnić niskie oprocentowanie na początku finansowania i utrzymać je dla firm, które potrzebują dłuższego czasu aby osiągnąć stabilność finansową.

 • prowizja za udzielenie pożyczki do 3% kwoty pożyczki,
WYŁĄCZENIA Z FINANSOWANIA
 • spłata zobowiązań publiczno-prawnych, zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych
  oraz zobowiązań cywilno-prawnych, których termin płatności upłynął przed dniem złożenia
  wniosku o pożyczkę,
  • finansowanie:
  – celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą wnioskodawcy,
  o wydatków, w całości lub części, planowanych do zrefundowania lub uprzednio pokrytych ze
  środków publicznych, w tym funduszy europejskich,
  – działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez
  producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych
  (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%), treści pornograficznych,
  w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych,
  zakładów wzajemnych, gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających lub
  substancji psychotropowych,
  – nieruchomości, w których nie będzie prowadzona działalność przedsiębiorstwa rozumiana
  jako wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub obrót towarami (handel) oraz wiążąca
  się z zaangażowaniem zasobów przedsiębiorstwa takich jak np. urządzenia, siła robocza,
  techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały i surowce,
  – nieruchomości mających przeznaczenie mieszkalne, przeznaczonych do obrotu lub
  stanowiących lokatę kapitału,
  • refinansowanie inwestycji, które w dniu złożenia wniosku o pożyczkę zostały fizycznie ukończone
  lub w pełni wdrożone.
 • INNE WARUNKI

   

  • Wnioskodawca będzie posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą przed podpisaniem
   umowy pożyczki,
  • udokumentowanie wydatkowania środków z pożyczki, w terminie do 180 dni od jej
   uruchomienia,
   Dokumentami potwierdzającym wydatkowanie środków są:
   – faktury lub dokumenty równoważne w rozumieniu prawa krajowego, w przypadku gdy ze
   środków pożyczki ponoszone są wydatki inwestycyjne do ich rozliczenia wymagane są,
   – zestawienie wydatków, w przypadku gdy ze środków pożyczki ponoszone są wydatki
   obejmujące finansowanie kapitału obrotowego
   – oświadczenie pożyczkobiorcy, że wydatki nie zostały pokryte z innych źródeł finasowania
   przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także
   innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.
   Nie dopuszcza się możliwości rozliczenia pożyczki na podstawie dokumentów potwierdzających
   płatność w formie gotówkowej

  NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

  weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz jako preferowane

  • poręczenie osób fizycznych,
  • inne do negocjacji.

  Kontakt z TISE:

  Przedstawiciele regionalni: