Oferta dla Finansowanie projektów innowacyjnych

Wielkopolska Pożyczka Inwestycyjna

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu „Jeremie 2” finansowanego ze środków Unii Europejskiej i województwa wielkopolskiego.

Dofinansowanie udzielone w ramach zawartych Umów Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II: nr 4/2019/LF; 5/2019/LF; 6/2019/LF, pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.


Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

POBIERZ DOKUMENTY POŻYCZKOWE

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa prowadzące działalność i realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. wielkopolskiego.

KWOTY POŻYCZEK

 1. Od 500 tys. zł do 1500 tys. zł
 2. finansowanie do 100% całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

 1. Inwestycje przedsiębiorstw mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności, poprzez: – tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub – rozszerzanie działalności lub – wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub – realizację nowych projektów lub – przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania lub
  2. Inwestycje w Kluczowych Obszarach Inwestycyjnych na które składają się : – wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań (innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) stosowanych nie dłużej niż 3 lata co najmniej w skali kraju (konieczna opinia eksperta), – inwestycje w przedsięwzięcia realizowane w ramach Inteligentnych specjalizacji (zał. 1), – inwestycje w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych (zał. 2).

    Ze środków pożyczki można sfinansować wyłącznie:

 1. koszty zakupu lub wytworzenia środków trwałych oraz ich montażu, instalacji i uruchomienia,
 2. koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem;
 3. koszty robót budowlanych i materiałów niezbędnych do wykonania tych robót.
 4. kapitał obrotowy (towary/surowce) do 20% kwoty pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją inwestycji, na które zostało przyznane finansowanie.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 10 lat, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 8 miesięcy

KOSZTY POŻYCZKI

oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:

 1. → 0,29% w skali roku dla: przedsiębiorstw realizujących inwestycje w Kluczowych Obszarach Inwestycyjnych
 2. → 1,29% w skali roku dla pozostałych przedsiębiorstw; oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 2. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki, z tym, że łączna kwota udzielonych pożyczek nie może przekroczyć 1.500.000 zł,
 3. finansowanie zakupu samochodów osobowych związane z prowadzoną działalnością w kwocie do 100.000 zł.

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 1. wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, innych funduszy UE z pomocą publiczną i de minimis,
 2. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 3. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych, zobowiązań publiczno – prawnych,
 4. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 5. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 6. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 7. projekty inwestycyjne podmiotów ekonomii społecznej,
 8. działalność badawczo-rozwojowa,
 9. inwestycje w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych,
 10. wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw,
 11. zakup towarów lub usług od dostawców, którzy na dzień dokonania zakupu lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających zakup są lub byli powiązani z Pożyczkobiorcą,
 12. działalność deweloperska oraz rentierska (zakup lokali pod wynajem i jako przedmiot obrotu).

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

INNE WARUNKI

 1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 2. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 3. Należy zwrócić uwagę, że dopuszcza się wydatkowanie środków w formie gotówkowej do kwoty 15000 zł.

Kontakt z TISE:

  • Biuro TISE w Poznaniu

  • ul. Strzeszyńska 31
   60-479 Poznań
   tel. kom. 514 752 312

  • Biuro w Pile

  • Biuro w Pile
   ul. Kilińskiego 9b

   64-920 Piła
   tel. kom. 600 077 644