Oferta dla MSP

Unijna Pożyczka Rozwój Śląska 

 

Pożyczka udzielana przez TISE SA ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

POBIERZ DOKUMENTY POŻYCZKOWE

Prosimy o podpisanie, zeskanowanie i przesłanie kompletnej dokumentacji w formacie  PDF na adres: wnioski@tise.pl Do przesłania dokumentacji drogą mailową rekomendujemy wykorzystanie platformy WETRANSFER – Instrukcja obsługi – WE TRANSFER MANUAL (002)

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność lub realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. śląskiego. W przypadku gdy nie można wyraźnie ustalić, że wydatkowane środki z pożyczki obejmują przedsięwzięcie zlokalizowane w woj. śląskim decyduje siedziba i główne miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Kryteria, na podstawie których przedsiębiorstwo kwalifikuje się do kategorii: mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) znajdą Państwo TUTAJ. Szczegółowo określa je Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
KWOTA POŻYCZKI

 • od 300.000 zł do 1.000.000 zł,

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

 • Finansowanie inwestycji w rzeczowe środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z rozszerzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w tym:
  – na budowę, rozbudowę, remont budynków, lokali lub budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  – zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu (z wyłączeniem środków transportu do przewozu towarów),
  – zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  – inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.
 • Możliwość finansowanie kapitału obrotowego obejmujący zakup surowców, materiałów lub
  towarów, powiązany z działalnością inwestycyjną w kwocie do 200.000 zł.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

 • do 7 lat, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy.

KOSZTY POŻYCZKI

 1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi: 2,8% w skali roku,
 2. prowizja od udzielenia pożyczki w wysokości 0,6% od kwoty udzielonej pożyczki,
 3. inne prowizje i opłaty zgodnie z tabelą opłat i prowizji.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

finansowanie zakupu nieruchomości (gruntów niezabudowanych i zabudowanych) w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,

 1. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków
  i instrumentów Unii Europejskiej,
 2. jeżeli z powodu udzielenia pożyczki nastąpiłoby przekroczenie limitu pomocy de minimis dla
  przedsiębiorcy,
 3. finansowanie zakupu samochodów osobowych jest możliwe, o ile jest bezpośrednio związane
  z prowadzoną działalnością przedsiębiorstwa w kwocie pożyczki do 150.000 zł.

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 1. refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych przed podpisaniem umowy o pożyczkę,
 2. finansowanie i refinansowanie pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 4. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 5. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 6. finansowanie inwestycji kapitałowych, udziałów , akcji, papierów wartościowych itp.,
 7. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 8. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 9. finansowanie przedsięwzięć wpływających negatywnie na środowisko naturalne,
 10. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (inwestycje związane z wynajmem, z wyłączeniem usług hotelarskich).

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

INNE WARUNKI

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie: do 180 dni od jej całkowitego uruchomienia. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny,
 2. nie dopuszcza się możliwości rozliczenia pożyczki na podstawie dokumentów potwierdzających płatność w formie gotówkowej.

O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany jest w ramach  działania 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości realizowanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)  ze środków udostępnionych w ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącego część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest  ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowanie działalności  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 

Kontakt z TISE:

  • Biuro TISE w Katowicach

  • dyrektor Patrycjusz Smak
  • Silesia Business Park

   ul. Chorzowska 150

   Katowice

  • 517 420 746
  • patrycjusz.smak@tise.pl