Oferta dla MSP

Małopolska pożyczka na przedsięwzięcia płynnościowe

do 500 tys. zł,  do 6 lat,  od 0%


Pożyczka na przedsięwzięcia płynnościowe udzielana przez TISE SA w ramach projektu „Małopolskie pożyczki” ze środków województwa małopolskiego i Unii Europejskiej została ustanowiona w kwietniu 2020 r. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i uruchomieniem tzw. tarczy antykryzysowej.

 

POBIERZ DOKUMENTY

Prosimy o podpisanie, zeskanowanie i przesłanie kompletnej dokumentacji w formacie  PDF na adres: wnioski@tise.pl Do przesłania dokumentacji drogą mailową rekomendujemy wykorzystanie platformy WETRANSFER – Instrukcja obsługi – WE TRANSFER MANUAL (002)

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność oraz posiadające siedzibę lub oddział na terenie woj. małopolskiego.

Kryteria, na podstawie których przedsiębiorstwo kwalifikuje się do kategorii: mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) znajdą Państwo TUTAJ. Szczegółowo określa je Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK

 1. Pożyczka na przedsięwzięcia płynnościowe: kwota do 500.000 zł

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

  1. Przedsięwzięcia płynnościowe mające na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, w tym np.:- wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,- zobowiązania publiczno-prawne,- spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,- zakup surowców, materiałów i towarów,- inne niezbędne wydatki do zapewnienia ciągłości działania firmy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 72 miesięcy, w tym karencja na spłatę kapitału do 6 miesięcy,

KOSZTY POŻYCZKI

  1. 0% w skali roku dla pożyczek na przedsięwzięcia płynnościowe,

  oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

  1. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 1. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie jednostkowe pożyczki,
 2. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów i instrumentów UE,
 3. finansowanie zakupu towarów lub usług od dostawców, którzy na dzień dokonania zakupu lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających zakup są lub byli powiązani z pożyczkobiorcą,

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 3. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 4. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 5. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
 6. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem),

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

w zależność od ryzyka, weksel własny in blanco a w przypadku pożyczek powyżej 100.000 zł dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

INNE WARUNKI

 1. maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki od dnia zawarcia umowy pożyczki wynosi:
  90 dni dla pożyczki na cele inwestycyjne,
  30 dni dla pożyczki na cele płynnościowe,
 2. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni kalendarzowych od daty jej całkowitej wypłaty. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny,
 3. nie dopuszcza się możliwości rozliczenia pożyczki na podstawie dokumentów potwierdzających płatność w formie gotówkowej powyżej kwoty 15.000 zł – zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców

O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a TISE pełni rolę Pośrednika Finansowego. Pożyczka została ustanowiona w związku z wystąpieniem pandemii Covid 19 i uruchomieniem tzw. Tarczy Antykryzysowej w kwietniu 2020 r. Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 9 mln zł

Kontakt z TISE:

  • Biuro w Krakowie

  • ul. Rakowicka 14 b
   31-510 Kraków

  • 515 722 146
  • Biuro w Nowym Targu

  • ul. Józefczaka 1
   34-400 Nowy Targ

  • 662 834 361
  • Biuro w Tarnowie

  • ul. Lwowska 3
   33-100 Tarnów

  • 662 834 361
  • Biuro w Chechle

  • ul. Hutnicza 26
   Chechło
   32-310 Klucze

  • 662 834 361
  • Biuro w Limanowej

  • ul. Ignacego Paderewskiego nr 117
   34-600 Limanowa

  • 662 834 361