Oferta dla MSP

Unijna Pożyczka „Opolskie Innowacje”

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu „Przedsiębiorcze opolskie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 


POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne w granicach administracyjnych woj. opolskiego. Jeśli inwestycja nie jest trwale związana z gruntem decyduje miejsce rejestracji siedziby lub oddziału firmy, które musi być na terenie woj. opolskiego przedsiębiorstwa realizującego inwestycję.

KWOTA POŻYCZKI

od 100 tys. zł do 1.000.000 zł,

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

  1. inwestycje polegające na budowie, rozbudowie lub zakupie wyposażenia dla zaplecza badawczo – rozwojowego (B+R) w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, rozumianego jako zaplecze służące do systematycznego prowadzenia prac twórczych dla zwiększenia zasobów wiedzy, znalezienie zastosowań dla tej wiedzy np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji czy testowania itp.
  2. zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z budową/rozbudową/zakupem wyposażenia dla zaplecza służącego do prowadzenia działalności B+R (badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe),
  3. wdrożenie wyników prac B+R prowadzonych w przedsiębiorstwie Pożyczkobiorcy – w takim wypadku wydatki na wdrożenie muszą stanowić mniej, niż połowę kwoty pożyczki.
  1. Wykaz technologii i procesów, które mogą być finansowane dzięki pożyczce (Specjalizacje Inteligentne woj. opolskiego):
  1. technologie chemiczne (otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych, technologie chemiczne organiczne, chemia specjalistyczna, produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych),
  2. technologie budownictwa i drewna (budownictwo niskoenergetycznego, technologie cementu, wapna, betonu i drewna),
  3. technologie przemysłu maszynowego i metalowego (technologie układów napędowych, technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń, technologii metali),
  4. technologie przemysłu energetycznego, w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej (technologie wytwarzania energii, technologie silników, technologie wysokich napięć),
  5. technologie rolno-spożywcze (technologie produkcji roślinnej, technologie produkcji i przetwarzania żywności w szczególności przetwarzanie mleka),
  6. procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska (produkty ochrony zdrowia, zintegrowany regionalny produkt turystyczny, proces organizacyjny systemu transportu intermodalnego przyjaznego środowisku).
 1. wykaz kodów pkd:  https://docplayer.pl/17581545-Specjalizacje-inteligentne-wojewodztwa-opolskiego-z-przyporzadkowanymi-kodami-pkd.html#

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

 1. do 84 miesięcy, w tym możliwość karencji na spłatę kapitału do 12 miesięcy,
 2. do 24 miesięcy karencji dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje ograniczających presję na środowisko, w tym m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń i szkodliwych do środowiska i / lub upowszechniające technologie sprzyjające oszczędnemu korzystaniu z zasobów środowiska,

KOSZTY POŻYCZKI

 1. oprocentowanie: 1% w skali roku – stałe w całym okresie finansowania (z pomocą de minimis);
  dla firm, które nie mogą skorzystać z pomocy de minimis – oprocentowanie na warunkach rynkowych, które ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.
 2. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

finansowanie zakupu nieruchomości (gruntów niezabudowanych i zabudowanych) w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,

 1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków wypłaconych pożyczkobiorcy,
 2. środki pożyczki nie mogą nakładać się z finansowaniem z innych funduszy, programów i instrumentów UE,

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 1. refinansowanie zadłużenia, w tym spłata pożyczek i kredytów, zobowiązań publiczno-prawnych;
 2. finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą;
 3. pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. nakładanie się finansowania z EFSI, innych funduszy, programów i instrumentów UE;
 5. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników;
 6. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych;
 7. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu: napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 8. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (np. samochody, koparki
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

INNE WARUNKI

 1. Pożyczkobiorca musi posiadać Plan badawczy, z którego będzie wynikać, że posiada lub chce stworzyć zaplecze B+R niezbędne do prowadzenia działalności B+R,
 2. Pożyczkobiorca może otrzymać więcej niż jedną Pożyczkę,
 3. maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 3 miesiące od dnia zawarcia Umowy pożyczki,
 4. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki. Ze względu na charakter inwestycji, która polega na budowie lub rozbudowie nieruchomości oraz z harmonogramu realizowanej inwestycji wynika, iż płatność następuje etapami, a terminy płatności wynoszą powyżej 90 dni, na wniosek Pożyczkobiorcy, termin ten może uleć wydłużeniu. Konieczne jest jednak potwierdzenie wydatków z pożyczki w ramach wydzielonego rachunku bankowego.
 5. dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny,
 6. dopuszcza się wydatkowanie środków w formie gotówkowej do kwoty 000 zł,
 7. pożyczkobiorcy wnioskujący o pożyczkę w kwocie nie wyższej niż 150.000 zł nie muszą sporządzać prognozy finansowej, o ile spełniają łącznie poniższe kryteria:
  – prowadzenie ciągłej działalności operacyjnej co najmniej 18 miesięcy,
  – brak ujemnych funduszy własnych (dla firm prowadzących pełną księgowość) na dzień złożenia wniosku oraz dla firm prowadzących uproszczone ewidencje księgowe – suma wszystkich zobowiązań nie może być wyższa od majątku przedsiębiorstwa,
  – posiadanie nadwyżki finansowej umożliwiającej obsługę zobowiązań przedsiębiorstwa.

O PROJEKCIE

Fundusz TISE udziela preferencyjnych pożyczek w woj. opolskim w ramach projektu „Innowacje w przedsiębiorstwach – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania”. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacje w gospodarce”

Wartość Projektu: 75,5 mln zł, w tym:

wkład UE: 64,2 mln zł

wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych (min.): 11,3 mln zł

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące wyłącznie:

budowy

rozbudowy

zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego

w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

wdrożenia wyników prac badawczo rozwojowych

Kontakt z TISE:

  • Biuro TISE W Opolu

  • ul. Ozimska 4/7

   45-057 Opole

  • 786840500, 775466170