Oferta dla NGO/PES

Social Venture Capital 

Formularz-zgłoszeniowy-do-SVC-ost

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA) jesienią 2018 r zwyciężyło w konkursie  zorganizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na tworzenie funduszu typu social venture capital przeznaczonego dla przedsiębiorstw społecznych.

 Social venture capital (SVC) to sposób finansowania wykorzystujący model strategii venture capital i instrumenty znane z rynku kapitałowego do finansowania organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych lub działań, które generują duży wpływ społeczny. Tradycyjny model finansowania opiera się głównie na pożyczkach lub gwarancjach, a dzięki SVC podmioty te mogą skorzystać z instrumentów o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym. Innowacyjne wsparcie, połączone ściśle z doradztwem w całym okresie inwestycyjnym (w tym w zakresie prowadzenia firmy), podniesie potencjał przedsiębiorstw społecznych nie tylko w aspekcie finansowym, ale również merytorycznym oraz organizacyjnym. SVC jest więc innowacyjnym instrumentem finansowym, który zwiększy możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce.

TISE powołało już do życia spółkę – Fundusz Kapitałowych Inwestycji Społecznych (Fundusz FKIS), która będzie dokonywała inwestycji. Rozpoczął się też proces przyjmowania zgłoszeń i prowadzone są zaawansowane rozmowy z pierwszymi potencjalnymi inwestobiorcami.

Czym różni się SVC od tradycyjnej pożyczki ?

 • w przypadku SVC możliwe jest zastosowanie odmiennych instrumentów finansowych (np. inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych),
 • inne niż w przypadku pożyczki są zależności pomiędzy stronami umowy. Zamiast pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy mówimy o inwestorze i inwestobiorcy,
 • strony w nieco inny sposób dzielą się także ryzykiem (Inwestor bierze na siebie większe ryzyko inwestycji niż klasyczny pożyczkodawca),
 • dłuższy jest horyzont inwestycji (nawet do 10 lat) oraz okres karencji,
 • koszt finansowania obejmujące dwa elementy:

– stałe, preferencyjne oprocentowanie

– udział z tytułu osiągnięcia wspólnie zdefiniowanego sukcesu ustalany indywidualnie pomiędzy inwestorem, a inwestobiorcą,

 • Zaangażowanie organizacyjne Inwestora w finansowanym projekcie jest większe niż w przypadku klasycznego pożyczkodawcy,
 • Wyższa jest kwota zaangażowania wynosi ok. 1 mln zł.

Na program przeznaczono 11,3 mln zł.  Fundusze pochodzą z unijnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1 Innowacje społeczne) oraz ze środków własnych TISE. Transakcje mogą być zawierane do końca czerwca 2023r. lub do wyczerpania środków.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie finansowe w postaci dwóch produktów finansowych tzn.: kapitału i pożyczek podporządkowanych (ułatwiających pozyskanie finansowania z innych źródeł) oraz usług doradczych wspomagających inwestobiorcę.

Fundusz będzie wspierał podmioty na terenie całego kraju inwestując w przedsiębiorstwa społeczne o różnej formule prawnej, realizujące przedsięwzięcia w obszarach usług opiekuńczych, tworzenia miejsc pracy dla osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania  uzyskania lub utrzymania samodzielności oraz ekologii.

Każde z przedsiębiorstw społecznych chcących przystąpić do Programu będzie musiało spełnić pięć podstawowych kryteriów:

 

 • Przedsiębiorstwo jest lub ma szansę stać się ekonomicznie samodzielnie funkcjonującym podmiotem lub rozwinąć się organizacyjnie zachowując zdolność obsługi instrumentu inwestycyjnego.
 • Przedsiębiorstwo ma klarowną, realną wizję osiągnięcia, w wyniku realizacji inwestycji, konkretnych, mierzalnych i jakościowych efektów. Dodatkowym atutem będzie wypracowanie efektywnego, możliwego do powielenia modelu ekonomii społecznej opartej o zdrowe zasady biznesowe.
 • Przedsiębiorstwo ma skuteczny i wspierający się zespół gotowy połączyć konsekwentną i długofalową realizację celów społecznych i biznesowych.
 • Zarządzający przedsiębiorstwem wyrażają chęć, potwierdzoną porozumieniem, podjęcia długofalowej, transparentnej współpracy z TISE. Współpraca będzie opierać się na zasadach inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej.
 • Przedsiębiorstwo poszukuje finansowania zewnętrznego do maksymalnej wartości inwestycji ok. 1 mln zł., ewentualnie, w przypadku większych potrzeb, jest skłonne połączyć różne dostępne na rynku instrumenty w ramach danego przedsięwzięcia.

Organizacje, które są zainteresowane skorzystaniem z tej formy wsparcia swoje zgłoszenia mogą przesyłać na adres mailowy: fkis@tise.pl 

Kontakt z TISE: