Oferta dla Finansowanie projektów ekologicznych

„Przedsiębiorcze Podlaskie” Pożyczka Rozwojowo-Płynnościowa

do 1 mln zł, do 7 lat, oprocentowanie od 0%

Pożyczka na inwestycje rozwojowe „Przedsiębiorcze Podlaskie” udzielana jest przez TISE SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

POBIERZ DOKUMENTY POZYCZKOWE

Prosimy o podpisanie, zeskanowanie i przesłanie kompletnej dokumentacji w formacie  PDF na adres: wnioski@tise.pl Do przesłania dokumentacji drogą mailową rekomendujemy wykorzystanie platformy WETRANSFER – Instrukcja obsługi – WE TRANSFER MANUAL (002)

 

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność na terenie woj. podlaskiego. Kryteria, na podstawie których przedsiębiorstwo kwalifikuje się do kategorii: mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) znajdą Państwo TUTAJ. Szczegółowo określa je Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK

 • Pożyczka Rozwojowa: kwota od 30.000 do 1.000.000 zł,
 • Finansowanie do 92,5% całkowitych nakładów związanych z realizowanym przedsięwzięciem (wkład własny pożyczkobiorcy min. 7,5%).

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Inwestycje przedsiębiorstw mające na celu:

 1. przedsięwzięcia rozwojowe w sektorze usług i sektorze produkcyjnym, poprzez wdrażanie innowacji
  produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, w tym m.in.:
  a) rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  b) dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług,
  skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług,
  c) inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny,
 2. zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – (bez ograniczeń sektorowych), w tym m.in.:
  a) wdrażanie, rozbudowa i unowocześnienie systemów informatycznych,
  b) inwestycje przyczyniającymi się do rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (e-biznes),
  c) zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju i poprawie efektywności działania, m.in. poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami (B2B), automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych.
 3. finansowanie kapitału obrotowego, co do zasady wynosi do 50% kwoty pożyczki i musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.
 4. w terminie do 30 czerwca 2021 roku możliwe jest finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących (z wyłączeniem spłaty pożyczek, kredytów lub rat leasingowych oraz zobowiązań publiczno-prawnych) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że wnioskodawca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 spowodowała pogorszenie jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, a finansowany kapitał obrotowy wpłynie na poprawę sytuacji finansowej firmy na rynku.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 7 lat, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy,

KOSZTY POŻYCZKI

 1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  → 0% w skali roku na warunkach preferencyjnych z pomocą de minimis,
  → od 1,15% na warunkach rynkowych dla przedsiębiorców nie mogących skorzystać z pomocy de minimis oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.,
 2. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 2. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 3. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną jednostkową Pożyczkę Rozwojową,
 4. w przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania,
 5. finansowanie zakupu samochodów osobowych musi być związane z celami określonymi w Programie (patrz: „Przeznaczenie finansowania”) w kwocie do 100.000 zł.

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 4. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 5. inansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 6. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 8. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem długoterminowy),
 9. finansowanie firm znajdujących się w trudniej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadających ujemne kapitały własne lub zaległości w opłatach zobowiązań publiczno – prawnych.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

W przypadku pożyczek do 60.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych

INNE WARUNKI

  1. maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki, z zastrzeżeniem, że w przypadku realizacji inwestycji etapami (w oparciu o harmonogram realizacji inwestycji) dopuszcza się wydłużenie terminu na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki do 90 dni kalendarzowych,
   2. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji.
   3. nie dopuszcza się możliwości rozliczenia pożyczki na podstawie dokumentów potwierdzających płatność w formie gotówkowej powyżej kwoty 15.000 zł – zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców,
   4. pożyczkobiorcy wnioskujący o pożyczkę w kwocie nie wyższej niż 150.000 zł nie muszą sporządzać prognozy finansowej, o ile prowadzą ciągłą działalności operacyjną co najmniej 18 miesięcy oraz posiadają nadwyżkę finansową umożliwiającą obsługę zobowiązań przedsiębiorstwa.

O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a TISE pełni rolę Pośrednika Finansowego. Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 13 mln zł

Tytuł Projektu: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych

Wartość Projektu: 266 974 917,70 zł, w tym:

 • wkład UE: 226,93 mln zł
 • budżet państwa: 38,5 mln zł
 • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 1,5 mln zł

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi priorytetowej 1 „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu” – wartość: 140, 11 mln zł
 • Osi priorytetowej 2 „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa” – wartość: 10,19 mln zł
 • Osi priorytetowej 5 „Gospodarka niskoemisyjna” – wartość: 116,67 mln zł

Termin realizacji Projektu: od 29 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Kontakt z TISE:

  • Biuro w Łomży

  • ul. Przykoszarowa 16
   18-400 Łomża
   tel. 662 834 361

  • Biuro w Białymstoku

  • ul. Wenecka 8 Zaścianki

   15-521 Białystok

   tel.: 662 834 361

  • Biuro w Bielsku Podlaskim

  • ul. Kryniczna 8, lokal 21

   17-100 Bielsk Podlaski

  • 662 834 361
  • pozyczka@tise.pl