Oferta dla Finansowanie projektów ekologicznych

„Przedsiębiorcze Podlaskie” Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka na inwestycje rozwojowe „Przedsiębiorcze Podlaskie” udzielana jest przez TISE SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub zakład na terenie woj. podlaskiego.

PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK

 • Pożyczka Rozwojowa: kwota do 1.000.000 zł,
 • finansowanie do 92,5% całkowitych nakładów związanych z realizowanym przedsięwzięciem (wkład własny pożyczkobiorcy min. 7,5%).

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Inwestycje przedsiębiorstw mające na celu:

 1. przedsięwzięcia rozwojowe w sektorze usług i  sektorze produkcyjnym, poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, w tym m.in.:
 2. a) rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług,
 3. b) dokonanie zasadniczych zmian w sposobie świadczenia usług, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług,
 4. zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – (bez ograniczeń sektorowych), w tym m.in.:
  a) wdrażanie, rozbudowa i unowocześnienie systemów informatycznych,
  b) inwestycje przyczyniającymi się do rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (e-biznes)

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 7 lat, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy,

KOSZTY POŻYCZKI

 1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  → 0,5% w skali roku na warunkach preferencyjnych z pomocą de minimis,
  na warunkach rynkowych dla przedsiębiorców nie mogących skorzystać z pomocy de minimis oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.,
 2. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 2. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 3. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną jednostkową Pożyczkę Rozwojową,
 4. w przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania,
 5. finansowanie zakupu samochodów osobowych musi być związane z celami określonymi w Programie (patrz: „Przeznaczenie finansowania”) w kwocie do 100.000 zł.

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 4. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 5. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 6. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 8. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem długoterminowy).

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

W przypadku pożyczek do 50.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych

INNE WARUNKI

  1. maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki, z zastrzeżeniem, że w przypadku realizacji inwestycji etapami (w oparciu o harmonogram realizacji inwestycji) dopuszcza się wydłużenie terminu na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki do 90 dni kalendarzowych,
  2. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji,
  3. dopuszcza się wydatkowanie środków w formie gotówkowej do kwoty 15000 zł,
  4. pożyczkobiorcy wnioskujący o pożyczkę w kwocie nie wyższej niż 150.000 zł nie muszą sporządzać prognozy finansowej, o ile spełniają łącznie poniższe kryteria:
   – prowadzenie ciągłej działalności operacyjnej co najmniej 18 miesięcy,
   – brak ujemnych funduszy własnych (dla firm prowadzących pełną księgowość) na dzień złożenia wniosku oraz dla firm prowadzących uproszczone ewidencje księgowe – suma wszystkich zobowiązań nie może być wyższa od majątku przedsiębiorstwa,
   – posiadanie nadwyżki finansowej umożliwiającej obsługę zobowiązań przedsiębiorstwa.

O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a TISE pełni rolę Pośrednika Finansowego. Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 8 mln. zł

Tytuł Projektu: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych

Wartość Projektu: 266 974 917,70 zł, w tym:

 • wkład UE: 226,93 mln zł
 • budżet państwa: 38,5 mln zł
 • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 1,5 mln zł

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi priorytetowej 1 „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu” – wartość: 140, 11 mln zł
 • Osi priorytetowej 2 „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa” – wartość: 10,19 mln zł
 • Osi priorytetowej 5 „Gospodarka niskoemisyjna” – wartość: 116,67 mln zł

Termin realizacji Projektu: od 29 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 

Kontakt z TISE:

  • Biuro w Białymstoku

  • ul. Piękna 1 (III piętro)
   15-282 Białystok

  • 662 834 361