Oferta dla MSP

POIR – Pożyczka Płynnościowa dla MŚPNABÓR  ZAKOŃCZONY!


UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE NABÓR DO PROGRAMU POIR ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentacją i Regulaminem Programu POIR – Pożyczka Płynnościowa dla MŚP. Wnioski pożyczkowe wraz z wypełnionymi dokumentami można będzie przesłać nie wcześniej niż 12 kwietnia 2022 r. od godziny 09.00. Wnioski przesłane przed tym terminem nie będą rozpatrywane.

Pożyczka płynnościowa POIR, jest udzielana przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA) z funduszy UE (PO IR) udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wkładu własnego TISE, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego lub wielkopolskiego, w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi pandemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19. POBIERZ DOKUMENTY POIR-TISE

Odpowiadając na  pytania dotyczące sposobu wypełniania formularza prognoz w sekcji „Rzeczowe aktywa trwałe / środki trwałe” przygotowaliśmy krótką instrukcję. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem. POBIERZ INSTRUKCJĘ WYPEŁNIANIA PROGNOZ

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

POŻYCZKOBIORCA

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego lub wielkopolskiego, wykazujące że konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały (historycznie lub na moment składania wniosku o pożyczkę) problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobnią ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości.

CEL POŻYCZKI

W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, w tym związane z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.

Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień złożenia wniosku o pożyczkę wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo wydatki inwestycyjne, w tym np.:

wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., zatowarowanie, półprodukty itp.,

inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy, bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

KWOTA POŻYCZKI

Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo

25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r,; albo

Jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 6 lat (72 miesięcy)

KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU

 • Maksymalna karencja: do 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.
 • W pierwszych 2 latach spłaty Pożyczki Pożyczkodawca może udzielić Pożyczkobiorcy do 4 miesięcy wakacji kredytowych w spłacie rat Pożyczki, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Pożyczki, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.

KOSZTY POŻYCZKI

Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału.

WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA

 1. spłata zobowiązań publiczno-prawnych, zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych oraz zobowiązań cywilno-prawnych, których termin płatności upłynął przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę,
 2. finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą wnioskodawcy,
 3. wydatki, w całości lub części, planowane do zrefundowania lub uprzednio pokryte ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich,
 4. refinansowanie inwestycji, które w dniu złożenia wniosku o pożyczkę zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
 5. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%), treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 6. finansowanie nieruchomości, w których nie będzie prowadzona działalność przedsiębiorstwa rozumiana jako wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub obrót towarami (handel) oraz wiążąca się z zaangażowaniem zasobów przedsiębiorstwa takich jak np. urządzenia, siła robocza, techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały i surowce,
 7. finansowanie nieruchomości mających przeznaczenie mieszkalne, przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału,

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

w zależność od ryzyka, weksel własny in blanco, a w przypadku pożyczek powyżej 100.000 zł dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Kontakt z TISE:

  • Biuro TISE w Poznaniu

  • ul. Strzeszyńska 31
   60-479 Poznań