Oferta dla NGO/PES

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej TISE ES POWER

Preferencyjny Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej TISE ES POWER jest prowadzony przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

TISE SA udziela pożyczek w województwach.: kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, dolnośląskim, lubuskim, opolskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim.
W woj. podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim pożyczek udziela Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

 

Zapraszamy do składania wniosków. Prosimy o przesłanie dokumentów wskazanych w ramach „Kroku I” listy dokumentów na adres pes@tise.pl POBIERZ DOKUMENTY

Tu znajda Państwo obowiązujący  Regulamin Programu TISE-POWER. Do Regulaminu wprowadzono  Czasowe zmiany Regulaminu w związku z epidemią Covid_07.2021.doc

 

POŻYCZKOBIORCA

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim podmiotom ekonomii społecznej (zatrudniającym do 250 osób):  spółdzielniom socjalnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit, podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS),  Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ).

Pożyczki są udzielane zarówno start’upom społecznym – organizacjom, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej – (Pożyczka na start), jak i podmiotom ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż rok – (Pożyczka na rozwój).

NA CO?

 • na finansowanie rozpoczęcia działalności, a w szczególności kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej,

a także na:

 • zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
 • bieżącą działalność przedsiębiorstwa (np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
 • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ POŻYCZKOBIORCA

Przedsiębiorstwa społeczne ubiegające się o pożyczkę:

 • posiadają osobowość prawną (w przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny);
 • spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
 • ich organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego;
 • Przedsięwzięcia będące przedmiotem pożyczki są finansowo wykonalne
 • wykażą realne źródła spłaty zobowiązań;
 • nie mają zaległości w US, ZUS

Oprocentowanie pożyczki jest preferencyjne, z wyłączeniem przypadku, gdy organizacja ubiega się o pożyczkę powyżej 100 tys. zł i nie zadeklaruje utworzenia miejsc pracy.

Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki powinny generować korzyści społeczne!

POŻYCZKA NA START

Maksymalna kwota

Do 100000 PLN.

Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek. Ich  łączna wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł, w tym jedna pożyczka musi być przeznaczona na utworzenie miejsc pracy.

Maksymalny okres pożyczki

5 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy

Wymagane zabezpieczenia

Obligatoryjne jest przedstawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową, w przypadku kiedy organizacja nie posiada aktywów, a więc wartość weksla wycenia się na zero uzgadniane jest dodatkowe formy zabezpieczenia (np. poręczenie osób fizycznych, przewłaszczenie majątku osób lub organizacji zaangażowanych w działalność pożyczkobiorcy).

POŻYCZKA NA ROZWÓJ

Maksymalna kwota

Do 500000 PLN.

Możliwe jest zaciągnięcie więcej niż jednej pożyczki pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy 1 mln PLN.

Maksymalny okres pożyczki

7 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy

Wymagane zabezpieczenia

Co najmniej przedstawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo inne stosowane przez TISE formy zabezpieczenia

KOSZT POŻYCZKI

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.

Oprocentowanie

Dla pożyczki do kwoty 100 tys. zł  oprocentowanie wynosi 0,51 % w skali roku. W przypadku deklaracji Klienta dotyczącej utworzenia przynajmniej jednego miejsca pracy w ramach finansowanego z pożyczki przedsięwzięcia oprocentowanie jest obniżane do poziomu 0,26% w skali roku.

Dla pożyczki w kwocie powyżej 100 tys. zł oprocentowanie wynosi 0,51%, o ile przedsiębiorca zadeklaruje utworzenie odpowiedniej ilości miejsc pracy (np. dla pożyczki 200 tys. zł deklaracja utworzenia min. 2 miejsc pracy, dla pożyczki 300 tys. zł deklaracja utworzenia min. 3 miejsc pracy).

W przypadku wątpliwości, z jakiego oprocentowania będzie mogła skorzystać Twoja Organizacja prosimy o kontakt z naszym biurem.

Przykładowy koszt pożyczki

Dla pożyczki w wysokości 50 tys. zł oprocentowanej 0,26% w skali roku, która została udzielona na okres 3 lat z 6-miesięczną karencją w spłacie całkowity koszt pożyczki wynosi 230 zł.

Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej korzystających z preferencyjnych pożyczek, w związku z epidemię koronawirusa

Wniosek-o-restrukturyzację 2021

O PROJEKCIE

Na podstawie umowy podpisanej przez BGK z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) BGK pełni rolę Menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Projekt realizowany jest w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Projekt). TISE pełni w projekcie rolę pośrednika finansowego. TISE pełni rolę Pośrednika Finansowego. Wartość umowy pomiędzy MKFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 90 mln zł

Celem projektu jest wzrost liczby PES korzystających ze zwrotnych form finansowania, tj. np. pożyczek. MRPS przeznaczyło na ten cel łącznie ok. 143 mln zł. Dodatkowe blisko 16 mln zł pochodzi ze środków własnych instytucji finansujących, udzielających pożyczek.

Korzystanie z finansowania zwrotnego przyczyni się do:

 • rozwoju działalności prowadzonej przez PES-y, poprzez zwiększenie poziomu zatrudnienia i przychodów,
 • wzmocni ich efektywność w zarządzaniu zasobami finansowymi i ułatwi im działalność na konkurencyjnym rynku towarów i usług,
 • wpłynie pozytywnie na poszerzenie oferty i na lepsze dopasowanie już oferowanych produktów/usług do potrzeb klienta.

PARTNERZY

Makroregion I (woj. kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie)

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy 00-680 WARSZAWA- ul. Żurawia 47

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń,  tel. 56 6555022

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Kłopotowskiego 6 m /60, 03-717 Warszawa

Makroregion III (woj. dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie)

Punkt Informacyjny TISE, ul. św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy -Delegatura Regionalna we Wrocławiu

Makroregion IV (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie)

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy -Delegatura Regionalna w Gdańsku ul. Gen. J. Hallera 227A,80-502 Gdańsk

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta ul. ul. Mazurska 30; 14-105 Łukta

Spółdzielnia Socjalna DALBA ul. Helska 4, 84-100 Puck

Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne ul Marii Skłodowskiej-Curie 4, 71-332 Szczecin

Makroregion V (woj. małopolskie, świętokrzyskie, śląskie)

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy -Delegatura Regionalna w Krakowie ul. Malborska 65,30-646 Kraków

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy -Delegatura Regionalna w Kielcach ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce

OWES – Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ul. Rakowicka 10B/10, 31-511 Kraków

OWES Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik

Kontakt z TISE:

  • PION NGO/PES

  • 882 040 714, 735 242 564, 600 655 414, 501 373 031
  • pes@tise.pl