Oferta dla NGO/PES

Preferencyjna pożyczka dla podmiotów ekonomii społecznej

 

POWER BGK UE


W grudniu 2016 r. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą prowadzenia przez TISE preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz wkładu własnego TISE.

Pożyczki udzielane są w 4 makroregionach Polski:

I (woj. kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie)

II (woj. lubelskie, podlaskie, podkarpackie)

IV (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie)

V (woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie)

W makroregionie III pożyczek udziela Fundusz Regionu Wałbrzyskiego www.frw.pl

POŻYCZKOBIORCA

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim podmiotom ekonomii społecznej (zatrudniającym do 250 osób):  spółdzielniom socjalnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit, podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS),  Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ).

Pożyczki są udzielane zarówno start’upom społecznym – organizacjom, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej – (Pożyczka na start), jak i podmiotom ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż rok – (Pożyczka na rozwój).


NA CO?

 • na finansowanie rozpoczęcia działalności, a w szczególności kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej,

a także na:

 • zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
 • bieżącą działalność przedsiębiorstwa (np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
 • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ POŻYCZKOBIORCA

Przedsiębiorstwa społeczne ubiegające się o pożyczkę:

 • posiadają osobowość prawną (w przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny);
 • spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
 • ich organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego;
 • Przedsięwzięcia będące przedmiotem pożyczki są finansowo wykonalne
 • wykażą realne źródła spłaty zobowiązań;
 • nie mają zaległości w US, ZUS

Oprocentowanie pożyczki może być preferencyjne lub rynkowe

Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki powinny generować korzyści społeczne!


POŻYCZKA NA START

Maksymalna kwota

Do 100000 PLN.

Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek. Ich  łączna wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł, w tym jedna pożyczka musi być przeznaczona na utworzenie miejsc pracy.

Maksymalny okres pożyczki

5 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy

Oprocentowanie roczne

Jego wysokość jest ustalana na poziomie stopy redyskonta weksli NBP*.  Wysokość oprocentowania może zostać obniżone o w przypadku, gdy jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowych miejsc pracy.

Wymagane zabezpieczenia

Co najmniej przedstawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo inne stosowane przez TISE formy zabezpieczenia

Koszt pożyczki

brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.

 


POŻYCZKA NA ROZWÓJ

Maksymalna kwota

Do 500000 PLN.

Możliwe jest zaciągnięcie więcej niż jednej pożyczki pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy 1 mln PLN.

Maksymalny okres pożyczki

7 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy

Oprocentowanie roczne

Pożyczka do kwoty 100 tys. PLN:

Jego wysokość jest ustalana na poziomie stopy redyskonta weksli NBP* Wysokość oprocentowania może zostać obniżona o połowę w przypadku, gdy jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowych miejsc pracy.

 • Pożyczka powyżej kwoty 100 tys. PLN: oprocentowanie pożyczki ustalane jest jako oprocentowanie rynkowe (max 8%), które może ulec obniżeniu w przypadku, gdy jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy. Oprocentowanie to może zostać obniżone maksymalnie do poziomu stopy redyskonta weksli NBP*. Niższe oprocentowanie jest wynikiem przyznania dotacji do oprocentowania

Wymagane zabezpieczenia

Co najmniej przedstawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo inne stosowane przez TISE formy zabezpieczenia

Koszt pożyczki

brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.

* Na dzień 29 grudnia 2016 stopa redyskonta weksli NBP wynosiła 1,75%


Wniosek pożyczkowy, ulotka i inne dokumenty do pobrania

Regulamin

Wniosek pożyczkowy FUNDUSZU TISE 

Dokumenty

ULOTKA

 


PARTNERZY PROGRAMU I PUNKTY INFORMACYJNE

partnerzy-I_oddzialy

Makroregion I (woj. kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie)

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy 00-680 WARSZAWA- ul. Żurawia 47

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń,  tel. 500 127 354

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Kłopotowskiego 6 m /60, 03-717 Warszawa

Makroregion II (woj. lubelskie, podlaskie, podkarpackie)

Fundacja Akademia Obywatelska, ul. Krasickiego 54/16, 37-200 Przeworsk

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy -Delegatura Regionalna w Lublinie ul. Krochmalna 23a, 20-401 Lublin

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy -Delegatura Regionalna w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów

Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień” Duńkowice 76 37-550 Radymno

Forum Inicjatyw Rozwojowych ul. Brukowa 28 lok.4, 15-889 Białystok

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Modlińska 6 lok. U3, 15-066 Białystok

Fundusz Wschodni ul. Piękna 1, 15-282 Białystok

Makroregion IV (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie)

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy -Delegatura Regionalna w Gdańsku ul. Gen. J. Hallera 227A,80-502 Gdańsk

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA  ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta ul. ul. Mazurska 30; 14-105 Łukta

Spółdzielnia Socjalna DALBA ul. Helska 4, 84-100 Puck

Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne ul Marii Skłodowskiej-Curie 4, 71-332 Szczecin

Makroregion V (woj. małopolskie, świętokrzyskie, śląskie)

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy -Delegatura Regionalna w Krakowie ul. Malborska 65,30-646 Kraków

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy -Delegatura Regionalna w Kielcach ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce

OWES – Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ul. Rakowicka 10B/10, 31-511 Kraków

OWES Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik