Oferta dla Finansowanie projektów ekologicznych

Pożyczka UE Wsparcie dla Mazowszado 500 tys. PLN, do 5 lat, oprocentowanie od 7,62%


Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków województwa mazowieckiego i Unii Europejskiej.

POBIERZ DOKUMENTY POŻYCZKOWE

Prosimy o podpisanie, zeskanowanie i przesłanie kompletnej dokumentacji w formacie  PDF na adres: wnioski@tise.pl Do przesłania dokumentacji drogą mailową rekomendujemy wykorzystanie platformy WETRANSFER – Instrukcja obsługi – WE TRANSFER MANUAL (002)

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa realizujące inwestycje na terenie województwa mazowieckiego. Kryteria, na podstawie których przedsiębiorstwo kwalifikuje się do kategorii: mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) znajdą Państwo TUTAJ. Szczegółowo określa je Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez:

 • – budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,- realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),- wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej,

2. Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK poprzez:

 • – stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych,- rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych,- optymalizacja procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez rozwiązania informatyczne (np. zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem),

3. wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP

4. możliwość finansowaniem zakupu surowców i towarów pod warunkiem powiązania z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa.

KWOTA POŻYCZKI

 1. Mała Pożyczka: kwota od 10.000 zł do 250.000 zł,
 2. Pożyczka Rozwojowa: kwota od 10.000 zł do 500.000 zł dla przedsiębiorców spełniających jeden z warunków preferencji:

  Warunki preferencji:

  prowadzi działalność poza Warszawskim Obszarem Metropolitalnym wg NUTS26 (m. stołeczne Warszawa, powiaty: warszawski zachodni, miński, nowodworski, legionowski, pruszkowski, grodziski, piaseczyński, otwocki, wołomiński) oraz poza obszarem miast Płock, Radom, Siedlce,

   

  działa w ramach branż w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji dla Mazowsza

  (bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, wysoka jakość życia)

  http://www.lgdpm.pl/do_pobrania/nabory1408/009_-_RIS_s_76_-_80.pdf

  działa w zakresie wsparcia ekologicznych procesów produkcyjnych, o ile wpisują się w co najmniej 3 obszary z niżej wymienionych:
  – zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody;

  – zastosowanie technologii mało i bezodpadowych, w tym zmniejszenie ilości ścieków;

  – zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery;

  – zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie poziomu hałasu;

  – zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktu;

  zastosuje technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK).

   Uwaga: finansowanie do 100% całkowitych nakładów brutto związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 60 miesięcy.

KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU

do 6 miesięcy na spłatę kapitału.

KOSZTY POŻYCZKI

 

 • oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  → 7,62 % w skali roku, o ile przedsiębiorca spełnia choć jeden z warunków preferencji lub kwota pożyczki jest nie wyższa niż 50.000 zł,

  → do 8,62 % w skali roku jeśli przedsiębiorca nie spełnia warunków preferencji i kwota pożyczki jest wyższa niż 50.000 zł oraz prowadzi działalność co najmniej 24 miesiące,
  → do 11,62 % w skali roku jeśli przedsiębiorca nie spełnia warunków preferencji i kwota pożyczki jest wyższa niż 50.000 zł oraz prowadzi działalność krócej niż 24 miesiące,
  oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych
 1. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.
PROWIZJA

0 %

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU
 • finansowanie zakupu nieruchomości w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 • środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów i instrumentów UE,
 • w przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania,
 • finansowanie zakupu samochodów osobowych do prowadzenia działalności w kwocie do 100.000 zł.
WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU
 1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 4. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 5. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 6. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej.
NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

W przypadku pożyczek do 60.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych.

WARUNKI DODATKOWE
 1. termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy pożyczki,
 2. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od daty jej całkowitej wypłaty. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 180 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny,
 3. dopuszcza się wydatkowanie środków w formie gotówkowej do kwoty 15 000 zł,
 4. pożyczkobiorcy wnioskujący o pożyczkę w kwocie nie wyższej niż 150.000 zł nie muszą sporządzać prognozy finansowej, o ile spełniają łącznie poniższe kryteria:
  – prowadzenie ciągłej działalności operacyjnej co najmniej 18 miesięcy,
  – brak ujemnych funduszy własnych (dla firm prowadzących pełną księgowość) na dzień złożenia wniosku oraz dla firm prowadzących uproszczone ewidencje księgowe – suma wszystkich zobowiązań nie może być wyższa od majątku przedsiębiorstwa,
  – posiadanie nadwyżki finansowej umożliwiającej obsługę zobowiązań przedsiębiorstwa.
O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a TISE pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Tytuł Projektu: Instrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP

Wartość umowy 282,17 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 225,74 mln zł
 • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 56,43 mln zł

Celem Działania będzie wspieranie zwiększania zdolności przedsiębiorstw do wdrażania, upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań, w tym w kluczowych obszarach tematycznych zidentyfikowanych w ramach inteligentnej specjalizacji.