Oferta dla NGO/PES

Pożyczka TISE – EASI na rozwój przedsiębiorstw społecznych 


POŻYCZKOBIORCA

Przedsiębiorstwo społeczne spełniające następujące kryteria:
– prowadzi działalność gospodarczą lub działalność odpłatną pożytku publicznego;
– ma jako podstawowy cel osiągniecie mierzalnej, pozytywnej zmiany społecznej, przed celami związanymi z dążeniem do osiągnięcia zysku – oferuje produkty i usługi przynoszące korzyść społeczną lub prowadzi działalność w sposób ukierunkowany na realizację celu społecznego;
– jest przedsiębiorstwem, w którym zysk przeznaczony jest na realizacje celów społecznych oraz gdzie mają zastosowanie zasady ograniczające podział zysku;
– jest przedsiębiorstwem, którego obroty lub suma bilansowa nie przekraczają równowartości 30 mln EUR

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

finansowanie działalności gospodarczej lub odpłatnej pożytku publicznego, w szczególności:

 • zakupu aktywów trwałych – nieruchomości, urządzeń, maszyn;
 • inwestycji w swoje środki trwałe (podniesienie wartości aktywów własnych organizacji), wsparcie działalności bieżącej, np. przeprowadzenia remontu, adaptacji;
 • utworzenie nowych miejsc pracy.

NIEZBĘDNE WYMAGANIA

– organizacja spełnia kryteria przedsiębiorcy społecznego

– organizacja przedstawi deklarację osiągnięcia zmiany społecznej i zaproponuje sposób jej monitorowania;

SZCZEGÓŁY POŻYCZKI

Kwota: od 40 000 do 1 400 000 PLN

Maksymalny okres: 5 lat (w szczególnych przypadkach możliwe wydłużenie do 7 lat); okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy

Spłata kapitału: miesięcznie lub kwartalnie, w ratach równych lub dopasowanych do planowanych przychodów

Spłata odsetek: miesięcznie

Oprocentowanie roczne: 10,5%

RRSO-EASI

Opłata manipulacyjna: 2-3 % (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki)

 

WYMAGANE ZABEZPIECZENIE (SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH)

weksel własny in blanco i zabezpieczenie adekwatne do sytuacji finansowej organizacji i kwoty pożyczki (hipoteka / przewłaszczenie / zastaw rejestrowy /poręczenie osobiste);

– gwarancja w ramach programu EaSI – do wysokości 50% pożyczanej kwoty (bezpłatna dla organizacji)

WARUNKI DODATKOWE I WYKLUCZENIA

działalność organizacji nie dotyczy poniższych obszarów wykluczonych z programu EaSI:

 1. Produkcja, sprzedaż lub inna działalność gospodarcza, która jest niezgodna z prawem polskim.
 2. Produkcja i sprzedaż wyrobów przemysłu tytoniowego, spirytusowego i innych napojów wytwarzanych bezpośrednio w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej
 3. Finansowanie produkcji , handlu bronią i amunicją każdego rodzaju. z wyłączeniem działalności stanowiącej realizację polityki Unii Europejskiej.
 4. Działalność w zakresie gier hazardowych i  kasyn.
 5. Działalność wyłączona z objęcia gwarancją w ramach sektora IT:
 6. Badania, rozwój lub wdrażanie rozwiązań i programów informatycznych,
 7. mających na celu w szczególności:
 8. wspieranie działań wyłączonych z objęcia gwarancją w ramach programu EaSI a wymienionych w pkt 1-4;
 9. prowadzenie internetowych gier hazardowych i kasyn lub
 10. pornografię;
 11. lub które w zamierzeniu mają umożliwić:
 12. nielegalne uzyskanie dostępu do sieci baz danych;
 13. nielegalne pobieranie informacji elektronicznych.
 14. Obszary wyłączone z objęcia gwarancją w ramach programu EaSI w ramach nauk przyrodniczych.

W przypadku przeznaczenia finansowania na badania, rozwój  lub wdrażanie rozwiązań odnoszących się do:

 1. Klonowania komórek ludzkich dla celów badawczych lub leczniczych lub;
 2. GMO

 

Kontakt z TISE:

  • PION NGO/PES

  • 882 040 714, 735 242 564, 600 655 414, 501 373 031
  • pes@tise.pl