Oferta dla Finansowanie projektów innowacyjnych

Pożyczka SzerokopasmowaPożyczka dla firm telekomunikacyjnych (wpisanych do rejestru UKE) do 5 mln zł, do 15 lat, oprocentowanie od 2,2%

 

POBIERZ DOKUMENTY POŻYCZKOWE

Pożyczka Szerokopasmowa udzielanej przez TISE, jest finansowanej przez UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

 

POŻYCZKOBIORCA

przedsiębiorstwo telekomunikacyjne wpisane do rejestru Urzędu Komunikacji Elektronicznej

CEL POŻYCZKI

przedsięwzięcia związane z wyeliminowaniem terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach tj. o parametrach co najmniej 30 Mb/s

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z budową, rozbudowę lub przebudowę sieci infrastruktury telekomunikacyjnej w skład których wchodzą zarówno nakłady ponoszone na część pasywną, jak i aktywną przedsięwzięcia, na rzecz użytkowników końcowych (odbiorców dostępu do Internetu), w tym:
– roboty budowlane, materiały budowlane, koszty dostaw oraz instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej,

– koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych, w szczególności: dokumentacja techniczna projektu, pozyskania i przygotowania map lub szkiców sytuujących projekt,

dokumentacja budowlana, przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

– koszty niezbędnych nadzorów (archeologicznego, budowlanego, autorskiego, inwestorskiego, itp.),

– koszty nabycia prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją projektu,

– koszty dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci szerokopasmowej:

– koszty instalacji linii kablowych i ich duktów do oraz wewnątrz budynków, w tym wewnątrz mieszkań,

– koszty aktywnych elementów sieci umieszczanych lub instalowanych w budynkach, w szczególności koszty urządzeń abonenckich (przede wszystkim dotyczy to kosztów ponoszonych na wszelkie formy nabycia, wytworzenia, zakupu),

– koszty aktywnych elementów sieci, w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych, w tym urządzeń radiowych instalowanych w telekomunikacyjnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej,

– koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych

– koszty innych środków trwałych niezbędnych do realizacji Projektu,

– wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi (pod warunkiem że są związane bezpośrednio z realizowanym projektem – do wysokości 10 % wartości projektu ogółem): plakat, ulotki, filmiki promocyjne, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa,

– opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją Projektu, w szczególności z wydaniem decyzji, zgód i zezwoleń oraz opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

– finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych – jedynie z sektora MŚP – w formie finansowania płynnościowego

KWOTA POŻYCZKI

 1. od 20.000 zł do 50.000.000 zł,
 2. finansowanie do 95% całkowitych nakładów brutto związanych z realizowanym przedsięwzięciem

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 15 lat

KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU
 

do 30 miesięcy

KOSZTY POŻYCZKI

 1. finansowanie może składać się z dwóch pożyczek w których struktura wynosi: 80/20 tj:
 • 80% kwoty finansowania udzielone może być na warunkach preferencyjnych z pomocą de minimis; oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi od 0,25% w skali roku;
  prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę tej części finansowania,
 • 20% kwoty finansowania udzielone może być na warunkach rynkowych ze środków własnych TISE; od tej części finansowania pobierana jest prowizja od udzielenia pożyczki,
 1. wsparcie na warunkach preferencyjnych ograniczone jest limitami wynikającymi z kwot określonych dla pomocy de minimis na co wpływ ma: wielkość dotychczas uzyskanej pomocy oraz wysokość wnioskowanej pożyczki na warunkach preferencyjnych i jej okres finansowania.
 2. Tak ustalony koszt finansowania wynosi (w zależności od struktury i okresu finansowania ze
  środków TISE) maksymalnie:
  – oprocentowanie: 2,2% w skali roku,
  – prowizja: 0,6% od kwoty całości udzielonego finansowania;
  wsparcie na warunkach preferencyjnych ograniczone jest limitami wynikającymi z kwot określonych
  dla pomocy de minimis na co wpływ ma: wielkość dotychczas uzyskanej pomocy oraz wysokość
  wnioskowanej pożyczki na warunkach preferencyjnych i jej okres finansowania

DODATKOWE WARUNKI FINANSOWANIA

  1. środki z pożyczek nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy i instrumentów Unii Europejskiej, jak również nie mogą być przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych Inwestora,
  2. wydatkowanie środków pożyczek musi zostać należycie udokumentowane.
   Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny,
  3. wykluczone z finansowania są przedsięwzięcia, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku,
  4. nie stosuje się ograniczeń co do liczby pożyczek udzielanych na rzecz tego samego Inwestora.
  5. pożyczka uruchamiana jest w formie bezpośrednich płatności na rzecz dostawców na podstawie przedłożonych faktur lub w formie zaliczek na rzecz pożyczkobiorcy,
  6. możliwa jest refundacja poniesionych wydatków, z wyłączeniem wydatków, które Inwestor zobowiązany jest ponieść w ramach wkładu własnego lub nie są wydatkami kwalifikowalnymi lub nie zostały przewidziane w budżecie Projektu lub zostały poniesione poza okresem kwalifikowalności jak również w ocenie TISE wydatkowane zostały w sposób nieefektywny lub nieracjonalny,

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco oraz inne, do negocjacji min:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 4. cesja z umów, kontraktów

WARUNKI DODATKOWE

 1. maksymalny okres na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 2 lata od dnia zawarcia Umowy pożyczki,
 2. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 2 lat od jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejny rok ze względu na charakter inwestycji.
  Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.

O PROJEKCIE

 • Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Oś priorytetowa: I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu
 • Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
 • Tytuł projektu: Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 686 859 760,81 zł

 • Wartość środków UE: 581 907 589,36 zł
 • Wartość środków prywatnych: 104 952 171,45 zł

Dofinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane jest do Banku BGK, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy. Łączna alokacja projektu w wysokości blisko 700 mln zł, uwzględniająca również wkład własny Pośredników Finansowych, w głównej mierze przeznaczona zostanie na niskooprocentowane pożyczki skierowane do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy planują realizację inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej. Podstawowym celem realizowanych przedsięwzięć będzie zapewnienie szerokopasmowego dostępu do szybkiego Internetu. 

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, a TISE pełni rolę Pośrednika Finansowego. Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 60 mln. zł

Więcej  www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-i-programy/instrumenty-finansowe-w-ramach-programu-operacyjnego-polska-cyfrowa-na-lata-2014-2020