Oferta dla Finansowanie projektów ekologicznych

Pożyczka: „Przedsiębiorcze Lubuskie”

do 400 tys. zł, do 5 lat, oprocentowanie od 0,2%

Pożyczka na inwestycje rozwojowe „Przedsiębiorcze Lubuskie” udzielana jest przez TISE SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

POBIERZ DOKUMENTY

Prosimy o podpisanie, zeskanowanie i przesłanie kompletnej dokumentacji w formacie  PDF na adres: wnioski@tise.pl Do przesłania dokumentacji drogą mailową rekomendujemy wykorzystanie platformy WETRANSFER – Instrukcja obsługi – WE TRANSFER MANUAL (002)

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

POŻYCZKOBIORCA

Mikro i Małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność, posiadające siedzibę lub oddział, na terenie woj. lubuskiego. Kryteria, na podstawie których przedsiębiorstwo kwalifikuje się do kategorii: mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) znajdą Państwo TUTAJ. Szczegółowo określa je Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK

 • do 400.000 zł,
 • finansowanie do 100% całkowitych nakładów brutto związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Inwestycje realizowane na terenie woj. lubuskiego mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa, zwiększenie lub umocnienie jego pozycji na rynku lub podniesienie konkurencyjności, poprzez:

 1. wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
 2. wprowadzenie nowych i ulepszonych produktów i usług,
 3. zakup maszyn i sprzętu produkcyjnego,
 4. finansowanie podstawowej lub rozszerzenie dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa.

Preferencje posiadają inwestycje realizowane przez przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie start up (do 24 miesięcy działalności) lub zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy.

Dodatkowo:

Możliwość finansowania kapitału obrotowego (towary/surowce) do 50% kwoty pożyczki, pod warunkiem, że będzie powiązane z realizowanym przedsięwzięciem rozwojowym.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 60 miesięcy, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy.

KOSZTY POŻYCZKI

  1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
   → 0,50% w skali roku (z pomocą de minimis)
   → 0,20% w skali roku (z pomocą de minimis) dla przedsiębiorstw, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy.

  Nowoutworzone miejsca pracy rozumie się jako etaty w pełnym wymiarze czasu pracy, powstałe do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji (data zapłaty ostatniej faktury/data odbioru). Nie są wliczani pracownicy zatrudnieni do wdrożenia inwestycji. Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy.

  → 1,19% w skali roku na warunkach rynkowych.
  Oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

  1. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 2. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 3. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki z tym, że maksymalna kwota zaangażowania na jednego Pożyczkobiorcę nie może przekroczyć 400.000 zł,
 4. finansowanie zakupu samochodów osobowych musi być związane z celami określonymi w Programie (patrz powyżej) w kwocie do 100.000 zł.

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU
  1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
  2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
  3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
  4. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
  5. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
  6. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
  7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
  8. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
  9. finansowanie zakupu towarów lub usług od dostawców, którzy na dzień dokonania zakupu lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających zakup są lub byli powiązani z Pożyczkobiorcą,
  10. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (finansowanie lokali pod wynajem długoterminowy).

     

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:
  1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
  2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
  3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

  W przypadku pożyczek do 60.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia osób fizycznych.

INNE WARUNKI

  1. maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki,
  2. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny,
  3. dopuszcza się wydatkowanie środków w formie gotówkowej do kwoty 15.000 zł,
  4. pożyczkobiorcy wnioskujący o pożyczkę w kwocie nie wyższej niż 150.000 zł nie muszą sporządzać prognozy finansowej, o ile spełniają łącznie poniższe kryteria: a) brak ujemnych funduszy własnych (dla firm prowadzących pełną księgowość) na dzień złożenia wniosku oraz dla firm prowadzących uproszczone ewidencje księgowe – suma wszystkich zobowiązań nie może być wyższa od majątku przedsiębiorstwa, b) posiadanie nadwyżki finansowej umożliwiającej obsługę zobowiązań przedsiębiorstwa.

O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a Fundusz TISE pełni rolę Pośrednika Finansowego w projekcie Wsparcie MŚP przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego. Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 4,7 mln zł

Gospodarstwa Krajowego  podpisał umowę z Województwem Lubuskim (reprezentowanym przez Instytucję Zarządzającą), o zarządzaniu oraz  wdrażaniu produktów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Termin realizacji projektów:   od 29 marca 2017 roku do 31 grudnia 2023 roku

Wartość projektów:  301 337 936,43 zł, w tym:

 • wkład UE: 256,14 mln zł
 • wkład własny instytucji finansujących współpracujących z BGK: 45,20 mln zł