Oferta dla MSP

Pożyczka „Przedsiębiorcze Lubuskie na cele płynnościowe”

Pożyczka na inwestycje rozwojowe „Przedsiębiorcze Lubuskie” udzielana jest przez TISE SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

                                               DOKUMENTY POŻYCZKOWE DO POBRANIA

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

POŻYCZKOBIORCA

Mikro i Małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność, posiadające siedzibę lub oddział, na terenie woj. lubuskiego,
dotknięte negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 lub realizujące przedsięwzięcia przyczyniające się do
przeciwdziałania epidemii COVID-19 – w celu realizacji tych przedsięwzięć.

PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK

 • do 400.000 zł,
 • finansowanie do 100% całkowitych nakładów brutto związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa w celu zachowania płynności finansowej lub kontynuacji
działalności, w tym:
– wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na
terenie firmy, ale formalnie będących na liście płac podwykonawców,
– zobowiązania publiczno-prawne pożyczkobiorcy,
– spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
– zatowarowanie, półprodukty itp.,
– inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania pożyczkobiorcy
– bieżące raty (z terminem spłaty między 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania pożyczki) kredytów,
pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków
EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE lub innych źródeł pomocy krajowej lub
zagranicznej.
Wydatki finansowane ze środków pożyczki nie mogą być zapłacone na dzień 1.02.2020 r.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 60 miesięcy, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy.

KOSZTY POŻYCZKI

  1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
   → 0,50% w skali roku (z pomocą de minimis) → 1,29% w skali roku na warunkach rynkowych.

  Oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

  1. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 1. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów
  Unii Europejskiej,
 2. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki z tym, że maksymalna kwota
  zaangażowania na jednego Pożyczkobiorcę nie może przekroczyć 400.000 zł,
 3. Pożyczka przeznaczona na cele płynnościowe musi zawierać komponent inwestycyjny

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU
  1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
   2. prefinansowanie wydatków na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
   3. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
   4. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
   5. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
   6. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
   7. finansowanie zakupu towarów lub usług od dostawców, którzy na dzień dokonania zakupu lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających zakup są lub byli powiązani z pożyczkobiorcą,
   8. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (finansowanie lokali pod wynajem długoterminowy),
   9. finansowanie firm znajdujących się w trudniej sytuacji ekonomiczno-finansowej na dzień 31-, posiadających ujemne kapitały własne lub zaległości w opłatach zobowiązań publiczno – prawnych.

     

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:
  1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
  2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
  3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

  W przypadku pożyczek do 60.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia osób fizycznych.

INNE WARUNKI

  1. maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki,
  2. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki. Rozliczenie środków pożyczki następuje poprzez przedłożenie zestawienie wydatków wraz z oświadczeniem, że wydatki wskazane w zestawieniu nie zostały pokryte z innych źródeł finasowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.
   Pożyczkobiorca przechowuje dowody świadczące o wydatkowaniu środków pożyczki na określony cel, jak faktury, inne równoważne dokumenty w rozumieniu przepisów prawa krajowego, z uwzględnieniem specyfiki wydatku, potwierdzenia przelewu/spłaty – w przypadku płatności bieżących rat kredytu, czy rat leasingowych. Wydatki finansowane ze środków pożyczki muszą mieć status wydatków nie zapłaconych na dzień 1.02.2020 r.

O PROJEKCIE

Oferta ważna do 31.12.2020 roku

 

Kontakt z TISE: