Oferta dla MSP

Pożyczka Płynnościowa dla Pomorskich Przedsiębiorców

 • do 150 tys. zł, do 5 lat, oprocentowanie od 0%


Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu realizowanego przez Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, ze środków województwa pomorskiego i Unii Europejskiej.

POBIERZ DOKUMENTY

Prosimy o podpisanie, zeskanowanie i przesłanie kompletnej dokumentacji w formacie  PDF na adres: wnioski@tise.pl Do przesłania dokumentacji drogą mailową rekomendujemy wykorzystanie platformy WETRANSFER – Instrukcja obsługi – WE TRANSFER MANUAL (002)

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie obejmującym powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski, m. Gdynia, m. Słupsk, m. Sopot oraz prowadzące działalność na terenie woj. pomorskiego.

Kryteria, na podstawie których przedsiębiorstwo kwalifikuje się do kategorii: mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) znajdą Państwo TUTAJ. Szczegółowo określa je Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

CEL POŻYCZKI

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe i inwestycyjne, w tym:

 • koszty wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zakup towarów, surowców, półproduktów itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania wystawione i nieopłacone po 1 lutego 2020 r.
 • bieżące raty pożyczek, kredytów lub leasingu (raty z terminem spłaty między 1.02.2020 r., a ostatnim dniem okresu wydatkowania), pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT.

KWOTA POŻYCZKI

 • maksymalna kwota pożyczki (limit zaangażowania na jednego pożyczkobiorcę) wynosi 150000 zł,
 • okres finansowania do 60 miesięcy, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 60 m-cy

KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU

</s
do 6 miesięcy na spłatę kapitału, odsetki spłacane w okresach miesięcznych

KOSZTY POŻYCZKI

  1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
   → 0% w skali roku (z pomocą de minimis) dla:

  – mikro i małych przedsiębiorstw,
  – średnich przedsiębiorstw, które podejmą zobowiązanie do utrzymania miejsc pracy w okresie 12 miesięcy od udzielenie pożyczki,

  →  0,15% w skali roku (z pomocą de minimis) dla średnich przedsiębiorstw, które nie podejmą zobowiązania do utrzymania miejsc pracy w okresie 12 miesięcy od udzielenie pożyczki,
  →  1,15% w skali roku na warunkach rynkowych dla przedsiębiorstw nie spełniających warunków uzyskania pomocy de minimis,
  oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

  1. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 1. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów i instrumentów UE,
 2. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę, z tym, że limit zaangażowania nie może być wyższy niż 150.000 zł,
 3. finansowanie zakupu towarów lub usług od dostawców, którzy na dzień dokonania zakupu lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających zakup są lub byli powiązani z pożyczkobiorcą,

WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA

 1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 2. prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
 3. refinansowanie całości lub części wydatków, które zostały już poniesione,
 4. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 5. finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu,
 6. finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału,
 7. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego,
 8. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 9. finansowanie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych,
 10. finansowanie firm znajdujących się w trudniej sytuacji ekonomiczno-finansowej przed dniem 31 grudnia 2019 r.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

w zależność od ryzyka, weksel własny in blanco, a w przypadku pożyczek powyżej 100.000 zł dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

INNE WARUNKI
 1. maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy pożyczki,
 2. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od jej uruchomienia, tj. wypłaty całkowitej kwoty pożyczki. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni,
 3. jeżeli wypłata pożyczki następuje w transzach, to wypłata drugiej i kolejnych transz jest uzależniona od rozliczenia poprzednio wypłaconej transzy,
 4. dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest:
  – w przypadku gdy ze środków pożyczki ponoszone są wydatki obejmujące finansowanie kapitału obrotowego (w całości lub w części) do ich rozliczenia wymagane jest zestawienie wydatków oraz oświadczenie pożyczkobiorcy, że wydatki nie zostały pokryte z innych źródeł finasowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej,
  – w przypadku gdy ze środków pożyczki ponoszone są wydatki obejmujące finansowanie kapitału inwestycyjnego (w całości lub w części) do ich rozliczenia wymagane są faktury lub dokumenty równoważne w rozumieniu prawa krajowego,
 5. nie dopuszcza się możliwości rozliczenia pożyczki na podstawie dokumentów potwierdzających płatność w formie gotówkowej powyżej kwoty 15.000 zł – zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców,
 6. wniosek o pożyczkę powinien zawierać elementy biznes planu przedsiębiorcy, w którym określa harmonogram osiągnięcia poprawy w zakresie płynności firmy i utrzymania prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zatrudnienia,


O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a TISE pełni rolę Pośrednika Finansowego. Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 17,5 mln zł

– nazwa projektu: „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)”

– cel projektu: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Kontakt z TISE:

  • Biuro TISE w Gdańsku

  • Jaśkowa Dolina 9/6
   80-252 Gdańsk

  • 661 075 972
  • pozyczka@tise.pl