Oferta dla NGO/PES

Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Zawiadamiamy o wyczerpaniu się przyznanej Funduszowi TISE puli środków w programie „Pożyczka Płynnościowa PES”.

Wnioski pożyczkowe podmiotów ekonomii społecznej umieszczane są na liście rezerwowej i będą rozpatrywane tylko w przypadku uzyskania dodatkowych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zachęcamy do kontaktu z pozostałymi operatorami programu „Pożyczka Płynnościowa PES” tj. z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego  oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości z Suwałk.

Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych  tygodni będziemy mogli poinformować Państwa o pełnym wznowieniu Programu.

Serdecznie pozdrawiamy,

Zespół TISE!

Pożyczka jest udzielana przez Fundusz TISE ze środków udostępnionych przez Bank BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej PES (w tym dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19).

Pożyczki udzielane są z publicznych środków krajowych, tj. przede wszystkim ze zwrotów z inwestycji udzielonych w ramach projektu BGK w Działaniu 1.4 PO KL oraz utworzonego z tych środków Funduszu Gwarancyjnego. Pożyczki udzielane są na terenie całej Polski.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

Wypełnij wniosek o pożyczkę płynnościową PES

 

POŻYCZKOBIORCA

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są następujące Podmioty Ekonomii Społecznej:

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie
  z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1205, z późn. zm.);
 • podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
 1. Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
 2. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub spółki non-profit, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
 • spółdzielnie, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.);

NA CO ?

  1. W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.
  2. Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:
  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
  • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • koszty administracyjne,
  • koszty zakupu drobnego wyposażenia.
  1. pożyczka może finansować do 100% wydatków Pożyczkobiorcy.
  2. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ POŻYCZKOBIORCA
  1. Z pożyczki mogą skorzystać PES spełniające łącznie poniżej określone warunki:
  • istniejące co najmniej 12 m-cy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
  • spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  • prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
  • posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami
   i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.
 • 2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest otworzyć wyodrębniono konto do obsługi pożyczki.
 • 3. Faktury lub inne dokumenty księgowe muszą zostać opisane zgodnie z umową – wskazanie źródła finansowania.
 1. KWOTA POŻYCZKI

do wysokości 25% wartości rocznego obrotu za 2019 rok z działalności gospodarczej i/lub odpłatnej, i nie więcej niż 100 tys. zł;

MAKSYMALNY OKRES POŻYCZKI

48 miesięcy, w tym do 12 miesięcy karencji – dla pożyczek udzielonych– dla pożyczek udzielonych w okresie do 3 miesięcy po ogłoszeniu zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

36 miesięcy, w tym do 6 miesięcy karencji dla pożyczek udzielanych po zakończeniu ww. okresu. Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z regulacjami za pożyczkę udzieloną uznajemy te, która została wypłacona przez TISE na konto Wnioskodawcy. Zachęcamy Państwa do składania wniosków z wyprzedzeniem, tak aby prze upływem ww. terminu możliwa była ewentualna korekta lub uzupełnienie wniosku pożyczkowego, zawarcie umowy i wypłata środków.

KOSZT POŻYCZKI I WARUNKI UMORZENIA CZĘŚCI POŻYCZKI

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.

Oprocentowanie

 • Połowa stopy redyskonta weksli NBP. Obecnie oprocentowanie wynosi 0,06%

Przykładowy koszt pożyczki

 • Dla pożyczki w wysokości 100 tys. zł oprocentowanej 0,06% w skali roku, która została udzielona na okres 4 lat z 6-miesięczną karencją w spłacie całkowity koszt pożyczki wynosi 127,11 zł.

WYKLUCZENIA

Z pożyczki nie może skorzystać PES, który

  1. na etapie udzielania pożyczki był wpisany jako nierzetelny dłużnik
   w bazie Biura Informacji Gospodarczej;
  2. posiada zaległości w ZUS/KRUS/US;
  3. posiada zaległości w spłacie pożyczki/kredytu/innego zobowiązania finansowego powyżej 3 miesięcy w okresie ostatniego roku – ostatnich 12 miesięcy;
  4. wobec którego jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  5. jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej
  6. korzystał już ze wsparcia w ramach Pożyczki Płynnościowej dla PES (z Pożyczki Płynnościowej dla PES można skorzystać tylko raz, jakkolwiek pożyczki dystrybuuje kilka podmiotów).
  7. Pożyczka nie może zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu jakichkolwiek zobowiązań kredytowych/pożyczkowych, w tym pożyczek udzielonych ze środków publicznych lub spłatę zobowiązań pochodzących z projektów z udziałem środków unijnych i krajowych.

Kontakt z TISE:

  • Kontakt dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

  • e-mail: pes@tise.pl

   tel. 226360740

   tel kom. 882 040 714, 735 242 564, 600 655 414, 501 373 031