Oferta dla Finansowanie projektów ekologicznych

Unijna pożyczka na efektywność energetyczną MSP w woj. dolnośląskim

do 3 mln zł, do 15 lat, oprocentowanie od 0,5%

 


POBIERZ DOKUMENTY POŻYCZKOWE

Pożyczka udzielana przez TISE SA ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

POŻYCZKOBIORCA

 

 1. Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa
 2. Grupy producentów rolnych,
 3. Przedsiębiorstwa, których większość udziałów lub akcji należy do JST.
  Wszystkie inwestycje muszą być zlokalizowane w granicach administracyjnych woj. dolnośląskiego.
KWOTY POŻYCZEK

 1. od 200.000 zł do 3.000.000 zł,
 2. finansowanie do 100% całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

1. przedsięwzięcia w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, w tym:
a) ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
b) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
c) wymiana lub modernizacja źródła energii w celu zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
d) inwestycje w urządzenia do ogrzewania z zastrzeżeniem, że finansowanie w OZE oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako element projektu lub podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie,
e) modernizacja systemu wentylacji lub klimatyzacji skutkująca zmniejszeniem strat ciepła,
f) wymiana oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku,
2. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, w tym modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 15 lat, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy.

KOSZTY POŻYCZKI

   1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
    0,5% w skali roku (z pomocą de minimis),
    – na warunkach rynkowych dla podmiotów niespełniających kryteriów umożliwiających udzielenie finansowania z pomocą de minimis,

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK
   1. Warunkiem udzielenia pożyczki jest:
    1. pozytywna weryfikacja zgodności zakresu inwestycji z zakresem rzeczowym określonym w audycie energetycznym i/lub audycie efektywności energetycznej ex-ante,
    2. wykazanie, że projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej wszystkich inwestycji objętych projektem o co najmniej 25% (w przeliczeniu na energię końcową), a w przypadku inwestycji dotyczących źródła ciepła, finansowane projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji, o co najmniej 30% w przypadku zmiany paliwa spalania,
    3. pozytywna weryfikacja zgodności projektu z przepisami dotyczącymi minimalnego – od końca 2020 roku – poziomu efektywności energetycznej oraz spełnienia norm emisji zanieczyszczeń, wynikających z aktów wykonawczych do dyrektywy 2009/125WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów, dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (dotyczy wyłącznie projektów, które jako elementy inwestycji zawierają wymianę źródła ciepła),
    4. pozytywna weryfikacja posiadanej przez pożyczkobiorcę dokumentacji technicznej oraz wymaganych dokumentów składających się na „zezwolenie na inwestycję” np. pozwolenie na budowę lub decyzje administracyjne
   2. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 365 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
   3. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 365 dni od jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU
   1. termomodernizacja budynków zdewastowanych i/lub znajdujących się w stanie technicznym, który uniemożliwia sporządzenie audytu energetycznego zgodnie z metodologią,
   2. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
   3. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
   4. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
   5. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.),
   6. zakup nieruchomości,
   7. do finansowania nie kwalifikują się projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25%, a w przypadku projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła projekty, które skutkują redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji poniżej 30%w przypadku zmiany spalanego paliwa.
   8. w przypadku wymiany lub likwidacji starego źródła ciepła (jako element projektu), finansowanie nie zostanie udzielone na użytkowane/eksploatowane wcześniej urządzenia grzewcze.
   9. nie mogą zostać sfinansowane wydatki, które nie mają bezpośredniego związku z efektywnością energetyczną (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatki schodowej).
NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

   1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
   2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
   3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
INFORMACJA O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a TISE pełni rolę Pośrednika Finansowego. Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 37,8 mln zł

Wartość Projektu 756 131 490,41 mln zł, w tym:

   • wkład UE: 642,71 mln zł
   • budżet państwa:  60,89 mln zł
   • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 52,53 mln zł.

Termin realizacji Projektu: od 30 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.
W ramach realizacji Projektu przewiduje się wsparcie ok. 2,7 tys.

Wsparcie jest przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014 – 2020, poprzez udostępnienie dolnośląskim podmiotom finansowania w postaci instrumentów zwrotnych takich jak: pożyczki, kredyty, poręczenia lub reporęczenia.


W ramach Osi Priorytetowej 1 
Przedsiębiorstwa i innowacje (działanie 1.5) wspierane będą inwestycje rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach oraz przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności sektora MŚP.
Pomoc finansową uzyskają projekty obejmujące:

   • wprowadzanie innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
   • rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa,
   • inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.