Oferta dla Finansowanie projektów ekologicznych

UNIJNA POŻYCZKA AKTYWNA WIELKOPOLSKA

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu „Jeremie 2” finansowanego ze środków Unii Europejskiej i województwa wielkopolskiego.

 

Dofinansowanie udzielone w ramach zawartych Umów Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II: nr 4/2019/LF; 5/2019/LF; 6/2019/LF, pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.


POBIERZ DOKUMENTY POŻYCZKOWE

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa prowadzące działalność i realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. wielkopolskiego.

PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK

 1. Mikro-pożyczka: kwota do 100 tys. zł, dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw
 2. Pożyczka Rozwojowa: kwota od 100 tys. zł do 500 tys. zł, dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 3. finansowanie do 100% całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Inwestycje mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez:
1. tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch
2. rozszerzenie działalności,
3. wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
4. realizację nowych projektów,
5. przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

    Dodatkowo:

Możliwość finansowaniem kapitału obrotowego (towary/surowce) do 50% kwoty pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 84 miesięcy, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy

KOSZTY POŻYCZKI

oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
→ 0,29% w skali roku dla:

– przedsiębiorstw będących w fazie Start up (firmy działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące w dniu zawarcia umowy pożyczki) – niezależnie od lokalizacji,

– mikroprzedsiębiorstw (zatrudnienie do 9 osób wraz z właścicielem) – niezależnie od lokalizacji,

– inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji (wykaz zał. 1) – niezależnie od lokalizacji,

– inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych (wykaz zał. 2) – decyduje miejsce przedsięwzięcia,

→ 1,29% w skali roku dla pozostałych przedsiębiorstw;

oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 2. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki,
 3. finansowanie zakupu samochodów osobowych związane z prowadzoną działalnością w kwocie do 100.000 zł.

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 1. wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, innych funduszy UE z pomocą publiczną i de minimis,
 2. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 3. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych, zobowiązań publiczno – prawnych,
 4. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 5. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 6. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 7. projekty inwestycyjne podmiotów ekonomii społecznej,
 8. działalność badawczo-rozwojowa,
 9. inwestycje w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych,
 10. wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw,
 11. zakup towarów lub usług od dostawców, którzy na dzień dokonania zakupu lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających zakup są lub byli powiązani z Pożyczkobiorcą,
 12. działalność deweloperska oraz rentierska (zakup lokali pod wynajem i jako przedmiot obrotu).

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

W przypadku pożyczek do 50.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych.

INNE WARUNKI

 1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 2. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 3. Należy zwrócić uwagę, że dopuszcza się wydatkowanie środków w formie gotówkowej do kwoty 15000 zł.
 4. Pożyczkobiorcy wnioskujący o pożyczkę w kwocie nie wyższej niż 150000 zł nie muszą sporządzać prognozy finansowej, o ile spełniają łącznie poniższe kryteria:
  – prowadzenie ciągłej działalności operacyjnej co najmniej 18 miesięcy,
  – brak ujemnych funduszy własnych (dla firm prowadzących pełną księgowość) na dzień złożenia wniosku oraz dla firm prowadzących uproszczone ewidencje księgowe – suma wszystkich zobowiązań nie może być wyższa od majątku przedsiębiorstwa,
  – posiadanie nadwyżki finansowej umożliwiającej obsługę zobowiązań przedsiębiorstwa.

Kontakt z TISE:

  • Biuro TISE w Poznaniu

  • ul. Strzeszyńska 31
   60-479 Poznań
   tel. kom. 514 752 312

  • Biuro w Pile

  • Biuro w Pile
   ul. Kilińskiego 9b

   64-920 Piła
   tel. kom. 600 077 644