Oferta dla Finansowanie projektów innowacyjnych

Pomorze Przyszłoścido 5 mln zł do 10 lat oprocentowanie: 0,8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu realizowanego przez Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, ze środków województwa pomorskiego i Unii Europejskiej.

POBIERZ DOKUMENTY POŻYCZKOWE

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

 

POŻYCZKOBIORCA

Przedsiębiorstwa realizujące inwestycje badawczo-rozwojowe (B+R) w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza na terenie województwa pomorskiego.
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność nie dłużej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży.

CEL POŻYCZKI

 • Inwestycje przedsiębiorstw w działalność badawczo-rozwojową (B+R) wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza,
 • Przedsięwzięcia B+R ( VII – IX TRL, a przy zapewnieniu finansowania przedsięwzięcia do poziomu IX TRL, również II – VI TRL), służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych,
 • Wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej, w szczególności poprzez finansowanie:
  – badań przemysłowych
  – prac rozwojowych
  – procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych
  – zakup wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia
  – infrastruktury B+R przedsiębiorstwa (budowy, rozbudowy, przebudowy, zakupu wyposażenia laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach).

KWOTA POŻYCZKI

  1. od 200.000 zł do 5.000.000 zł
  2. finansowanie do 100% całkowitych nakładów związanych z realizowanym przedsięwzięciem

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 10 lat

KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU

do 2 lat na spłatę kapitału

KOSZTY POŻYCZKI

  1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
   → 0,8% w skali roku, zgodnie z zasadami pomocy de minimis,
   na warunkach rynkowych, w przypadku braku możliwości skorzystania z pomocy de minimis, ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.
  2. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

PROWIZJA

0 %

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 • środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 • jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę,
 • przedsięwzięcie B+R będące na poziomie IX TRL nie może być samodzielnym i jedynym przedmiotem finansowania w ramach pożyczki
 • finansowanie zakupu i wdrożenie wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa,
 • warunkiem wsparcia tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, inwestycji w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie służące tworzeniu działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwie jest przedstawienie planu w zakresie prac B+R.

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

  1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
  2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
  3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
  4. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
  5. finansowanie kapitału obrotowego,
  6. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
  7. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
  8. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
  9. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
  10. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

  1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
  2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
  3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.


WARUNKI DODATKOWE

  1. maksymalny okres na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 2 lata od dnia zawarcia Umowy pożyczki,
  2. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 2 lat od jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejny rok ze względu na charakter inwestycji.
   Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.


O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a TISE pełni rolę Pośrednika Finansowego. Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 63,1 mln zł

– nazwa projektu: „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)”

– cel projektu: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

– wartość projektu: Dofinansowanie projektu z UE oraz budżetu państwa: 408 414 880,78 zł.

Kontakt z TISE: