Oferta dla Finansowanie projektów ekologicznych

Pomorze: Mikropożyczka i Pożyczka rozwojowa

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu realizowanego przez Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, ze środków województwa pomorskiego i Unii Europejskiej.


POBIERZ DOKUMENTY POŻYCZKOWE

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

POŻYCZKOBIORCA

firmy mikro i małe (zatrudniające nie więcej niż 50 osób), mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie woj. pomorskiego

CEL POŻYCZKI

 1. poprawienie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa;
 2. zwiększenie zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi;
 3. zwiększenie produktywności przedsiębiorstwa
 • Powyższe cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:
  1. wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;
  2. unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa;
  3. modernizacją środków produkcji;
  4. adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;
  5. wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.
  6. Możliwość finansowaniem kapitału obrotowego (towary/surowce) do 50% kwoty pożyczki przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

KWOTA POŻYCZKI

Mikro-pożyczka: do 100 000 zł,  do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie

Pożyczka rozwojowa: do 300 000 zł, do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie

 

COVID-19 - UDOGODNIENIA DLA POŻYCZKOBIORCÓW

Do 30 czerwca 2021 roku mogą być finansowane przedsięwzięcia mające na celu przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19, co oznacza, że pożyczka może zostać przeznaczona na:
1. wynagrodzenia pracowników (w tym także ZUS i US),
2. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
3. zatowarowanie, półprodukty itp.,
4. wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy z datą wystawienia i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 roku,
o ile pożyczkobiorca wiarygodnie uzasadni, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 spowodowała pogorszenie jego sytuacji finansowej, a środki z pożyczki wpłyną na przywrócenie lub poprawę sytuacji firmy na rynku.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 60 m-cy

KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU

</s
do 6 miesięcy na spłatę kapitału, odsetki spłacane w okresach miesięcznych

KOSZTY POŻYCZKI

 1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:

→ 0,23% w skali roku (z pomocą de minimis) dla:
– przedsiębiorstw będących w fazie start up (firmy działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące w dniu zawarcia umowy pożyczki) – niezależnie od miejsca siedziby firmy i lokalizacji przedsięwzięcia, – przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na obszarze o niskim poziomie aktywności gospodarczej (Załącznik 1) – decyduje lokalizacja przedsięwzięcia,
→ 0,125% w skali roku (z pomocą de minimis) dla:
przedsiębiorstw będących w fazie start up i jednocześnie realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na obszarze o niskim poziomie aktywności gospodarczej,
→ 0,12% w skali roku (z pomocą de minimis) dla: finansowania przedsięwzięć przedsiębiorstw, które napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19,

→ od 1,23% w skali roku dla pozostałych przedsiębiorstw, oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

 1. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki;

PROWIZJA

0 %

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 2. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 3. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną Jednostkową Mikropożyczkę albo Jedną Jednostkową Pożyczkę Rozwojową,
 4. w przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania,
 5. finansowanie zakupu samochodów osobowych musi być związane z celami określonymi w Programie (patrz powyżej) w kwocie do 100.000 zł.

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 4. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 5. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 6. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 8. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem).

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

W przypadku pożyczek do 50.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych.

INNE WARUNKI

 1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 2. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 3. Należy zwrócić uwagę, że dopuszcza się wydatkowanie środków w formie gotówkowej do kwoty 15000 zł.
 4. Pożyczkobiorcy wnioskujący o pożyczkę w kwocie nie wyższej niż 150.000 zł nie muszą sporządzać prognozy finansowej, o ile spełniają łącznie poniższe kryteria:
  – prowadzenie ciągłej działalności operacyjnej co najmniej 18 miesięcy,
  – brak ujemnych funduszy własnych (dla firm prowadzących pełną księgowość) na dzień złożenia wniosku oraz dla firm prowadzących uproszczone ewidencje księgowe – suma wszystkich zobowiązań nie może być wyższa od majątku przedsiębiorstwa,
  – posiadanie nadwyżki finansowej umożliwiającej obsługę zobowiązań przedsiębiorstwa.

WARUNKI DODATKOWE

– Pożyczkobiorca nie może posiadać zaległości publiczno-prawnych (US, ZUS, JST),

– brak możliwości refinansowania poniesionych nakładów jak również spłaty kredytów i innych zobowiązań,

– wykluczone z finansowania: rolnictwo, rybołówstwo, przemysł wydobywczy, w części branże rolno-spożywcze, działalność deweloperska, rentierski najem nieruchomości,

O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, a TISE pełni rolę Pośrednika Finansowego. TISE SA jako pośrednik finansowy udziela pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Fundusz TISE udziela preferencyjnych pożyczek w woj. opolskim w ramach projektu „Innowacje w przedsiębiorstwach – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania”. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacje w gospodarce”

Wartość Projektu: 75,5 mln zł, w tym:

wkład UE: 64,2 mln zł

wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych (min.): 11,3 mln zł

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące wyłącznie:

budowy, rozbudowy, zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego

w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

wdrożenia wyników prac badawczo rozwojowych

Kontakt z TISE:

  • Biuro TISE w Gdańsku

  • Jaśkowa Dolina 9/6
   80-252 Gdańsk

  • 661 075 972
  • pozyczka@tise.pl