Oferta dla Finansowanie projektów ekologicznych

OZE na Dolnym Śląsku – pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych • do 10 mln zł, do 15 lat, oprocentowanie od 0,5%

POBIERZ DOKUMENTY POŻYCZKOWE

Prosimy o podpisanie, zeskanowanie i przesłanie kompletnej dokumentacji w formacie  PDF na adres: wnioski@tise.pl Do przesłania dokumentacji drogą mailową rekomendujemy wykorzystanie platformy WETRANSFER – Instrukcja obsługi – WE TRANSFER MANUAL (002)

Pożyczka udzielana przez TISE SA ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

POŻYCZKOBIORCA

Przedsiębiorstwa Mikro, Małe i Średnie, przedsiębiorstwa energetyczne, przedsiębiorstwa społeczne, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, grupy producentów rolnych i inne podmioty posiadające siedzibę lub oddział lub prowadzące działalność i realizujące inwestycję w granicach administracyjnych woj. dolnośląskiego. Kryteria, na podstawie których przedsiębiorstwo kwalifikuje się do kategorii: mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) znajdą Państwo TUTAJ. Szczegółowo określa je Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

KWOTY POŻYCZEK

 1. wartość pożyczki od 100.000 zł do 10.000.000 zł,

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Inwestycje mające na celu produkcję energii elektrycznej lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), a polegające na budowie lub przebudowie/modernizacji infrastruktury (zwiększenie wartości użytkowej instalacji), w tym zakup urządzeń,

WARUNKI FINANSOWANIA

 1. instalacje i urządzenia muszą spełnić łącznie następujące kryteria:
  – są nowe fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy,
  – spełniają wymogi techniczne i posiadają co najmniej 5 letnią gwarancję producenta,
  – posiadają liczniki do prezentowania danych o wielkości produkcji ciepła albo energii elektrycznej z OZE.
 2. zrealizowana inwestycja musi zapewnić uzysk energii elektrycznej lub mocy o następujących parametrach:
  – energia wiatru (poniżej 5 MWe),
  – energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth),
  – biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),
  – biogaz (poniżej 1 MWe),
  – energia spadku wody – wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (poniżej 5 MWe),
  – energia geotermalna (poniżej 2 MWth).
 3. konieczność podłączenia finansowanej instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uzyskanie gwarancji sprzedaży wytworzonej energii

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

Okres finansowania do 180 miesięcy (15 lat), w tym karencja na spłatę kapitału do 12 miesięcy.

KOSZTY POŻYCZKI

   1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
    0,5% w skali roku (z pomocą de minimis),
    – dla przedsiębiorstw nie spełniających warunków uzyskania pomocy de minimis; oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.
   2. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki,

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU
   1. zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych do wysokości 10 % środków pożyczki,
   2. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, również prefinansowanie inwestycji na które otrzymano dotacje,
   3. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę,
   4. inwestor musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego i brać pod uwagę wpływ na środowisko (w tym obszarów Natura 2000),
   5. inwestycja podlega ocenie w zakresie efektywności kosztowej określanej jako stosunek wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1MWh energii lub 1 MW mocy z danej instalacji do przewidywanych efektów         
WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA
   1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych, pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
   2. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.),
   3. inwestycje mające na celu produkcję energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji,
   4. inwestycje opierające się o energię spadku wody, a polegające na budowaniu nowych obiektów piętrzących oraz projekty niezgodne z Ramową Dyrektywą Wodną,
   5. inwestycje mające na celu produkcję energii elektrycznej lub cieplnej z biomasy niezgodne z Programami Ochrony Powietrza;
   6. inwestycje dotyczące produkcji biopaliw z roślin spożywczych oraz biopaliw, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju określonych w art. 17 dyrektywy 2009/28/WE,
   7. finansowanie zakupu towarów lub usług od dostawców, którzy w okresie 12 miesięcy poprzedzających zakup są lub byli powiązani z Pożyczkobiorcą (pokrewieństwo, udziały, reprezentacja).                                                                                 
NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

Obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz dodatkowo inne adekwatne zabezpieczenia pożyczki, w tym:

 1. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 2. przewłaszczenie środków trwałych o ustalonej wartości i płynności rynkowej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
 3. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,

INNE WARUNKI
   • maksymalny termin na wypłatę pożyczki wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
   • wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 24 miesięcy od jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny,
   • w ramach rozliczenia pożyczki, wykonawca instalacji zobowiązany jest potwierdzić, że:
    – instalacja została zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta,
    – instalacja gwarantuje określoną przez niego wielkość rocznego uzysku energii, co może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii,
    – ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w okresie 3 lat od daty uruchomienia instalacji,
   • po zakończeniu inwestycji pożyczkobiorca przedstawia zaświadczenie o odebraniu instalacji przez certyfikowanego instalatora OZE oraz przedkłada dokumentację powykonawczą zawierającą informacje o parametrach osiągniętych wskaźników, co najmniej na poziomie zakładanych w planowanej inwestycji, 
INFORMACJA O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a TISE pełni rolę Pośrednika Finansowego. Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 55 mln. zł

Wartość Projektu 756 131 490,41 mln zł, w tym:

   • wkład UE: 642,71 mln zł
   • budżet państwa:  60,89 mln zł
   • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 52,53 mln zł.

Termin realizacji Projektu: od 30 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.
W ramach realizacji Projektu przewiduje się wsparcie ok. 2,7 tys.

Wsparcie jest przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014 – 2020, poprzez udostępnienie dolnośląskim podmiotom finansowania w postaci instrumentów zwrotnych takich jak: pożyczki, kredyty, poręczenia lub reporęczenia.


W ramach Osi Priorytetowej 1 
Przedsiębiorstwa i innowacje (działanie 1.5) wspierane będą inwestycje rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach oraz przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności sektora MŚP.
Pomoc finansową uzyskają projekty obejmujące:

   • wprowadzanie innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
   • rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa,
   • inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.