Oferta dla MSP

Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa

 • do 500 tys. PLN, do 5 lat, oprocentowanie od 0,17%


Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków województwa mazowieckiego i Unii Europejskiej.

POBIERZ DOKUMENTY POŻYCZKOWE

Prosimy o podpisanie, zeskanowanie i przesłanie kompletnej dokumentacji w formacie  PDF na adres: wnioski@tise.pl Do przesłania dokumentacji drogą mailową rekomendujemy wykorzystanie platformy WETRANSFER – Instrukcja obsługi: WE TRANSFER MANUAL (002)

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

 

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa mazowieckiego.

Kryteria, na podstawie których przedsiębiorstwo kwalifikuje się do kategorii: mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) znajdą Państwo TUTAJ. Szczegółowo określa je Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

W celu niwelowania skutków wystąpienia epidemii COVID-19, pod warunkiem wiarygodnego uzasadnienia przez wnioskodawcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w przedsiębiorstwie, środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące i obrotowe, w tym:
– wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
– zobowiązania publiczno-prawne pożyczkobiorcy,
– spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
– zatowarowanie, półprodukty itp.,
– bieżące raty (z terminem spłaty między 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania pożyczki) kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
Wydatki finansowane ze środków pożyczki muszą mieć status wydatków nieopłaconych na dzień 1 lutego 2020 r.

KWOTA POŻYCZKI

do 500.000 zł, ale nie więcej niż:
– dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych po 1 stycznia 2019 r. maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności, albo
– 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.
Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 60 miesięcy.

KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU

do 6 miesięcy na spłatę kapitału.

KOSZTY POŻYCZKI

 

 1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  – 0,17% w skali roku z pomocą de minimis,
  lub
  – od 1,18% w skali roku bez pomocy de minimis, oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych
 2. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.
PROWIZJA

0 %

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 • środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów i instrumentów UE,
 • finansowanie zakupu towarów lub usług od dostawców, którzy na dzień dokonania zakupu lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających zakup są lub byli powiązani z Pożyczkobiorcą,
 • jedno przedsiębiorstwo może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę, z tym, że limit zaangażowania nie może być wyższy niż 500.000 zł,

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
  2. prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
  3. finansowanie zobowiązań publiczno – prawnych w przypadku innym, niż ten, o którym mowa powyżej,
  4. refinansowanie całości lub części wydatków, które zostały już poniesione,
  5. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
  6. finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu,
  7. finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału,
  8. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego,
  9. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  10. finansowanie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych,
  11. finansowanie firm znajdujących się w trudniej sytuacji ekonomiczno-finansowej przed dniem 31 grudnia 2019r.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

W przypadku pożyczek do 60.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia osób fizycznych.

WARUNKI DODATKOWE

 1. termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy pożyczki,
  2. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od daty jej całkowitej wypłaty.
  3. dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest zestawienie wydatków oraz oświadczenie pożyczkobiorcy, że wydatki nie zostały pokryte z innych źródeł finasowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej, w przypadku płatności bieżących rat kredytu, rat pożyczki czy rat leasingowych dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem mogą być potwierdzenia przelewu/spłaty,
  4. nie dopuszcza się możliwości rozliczenia pożyczki na podstawie dokumentów potwierdzających płatność w formie gotówkowej powyżej kwoty 15.000 zł – zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców,

O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a TISE pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Tytuł Projektu: Instrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP

Wartość umowy 282,17 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 225,74 mln zł
 • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 56,43 mln zł

Celem Działania będzie wsparcie potrzeb płynnościowych mazowieckich MŚP w tym niwelowanie skutków wystąpienia epidemii COVID-19.