Oferta dla MSP

MAŁOPOLSKA POŻYCZKA DLA START-UP ówdo 500 tys. zł, do 7 lat, od 1,65%


Pożyczka udzielana przez TISE SA w ramach projektu „Małopolskie pożyczki” ze środków województwa małopolskiego i Unii Europejskiej.

POBIERZ DOKUMENTY POŻYCZKOWE

Prosimy o podpisanie, zeskanowanie i przesłanie kompletnej dokumentacji w formacie  PDF na adres: wnioski@tise.pl Do przesłania dokumentacji drogą mailową rekomendujemy wykorzystanie platformy WETRANSFER – Instrukcja obsługi – WE TRANSFER MANUAL (002)

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, ostateczne warunki finansowania ustalane są indywidualnie przez Fundusz TISE dla każdego Wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej i oceny ryzyka analizowanego projektu.

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego będące w fazie START UP (prowadzące działalność nie dłużej niż 24 miesiące) i realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego. Kryteria, na podstawie których przedsiębiorstwo kwalifikuje się do kategorii: mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) znajdą Państwo TUTAJ. Szczegółowo określa je Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK

1.  od 10.000 zł do 500.000 zł
2. finansowanie do 100% całkowitych nakładów brutto związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Inwestycje mające na celu wsparcie i wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw we wczesnej fazie działalności, w tym w szczególności:
– inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, – rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),
– inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), – wdrażanie rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów energii lub bardziej efektywne wykorzystanie surowców,
Dodatkowo:
Możliwość finansowania kapitału obrotowego (towary/surowce) do 50% kwoty Pożyczki ale nie więcej niż 150.000 zł, wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 84 m-cy, w tym możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy

KOSZTY POŻYCZKI

 1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  – od 1,65 % w skali roku (z pomocą de minimis) dla przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (Załącznik 1)
  – 2,65 % w skali roku dla pozostałych przedsiębiorstw,
 2. oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.
 3. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki;

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
  2. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
  3. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie jednostkowe Pożyczki.
  4. finansowanie zakupu samochodów osobowych musi być związane z celami określonymi w Programie (patrz powyżej) w kwocie do       100.000 zł.

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 4. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 5. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 6. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 8. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
 9. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem).

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

W przypadku pożyczek do 50.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych.

INNE WARUNKI

 1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 2. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 3. Należy zwrócić uwagę, że dopuszcza się wydatkowanie środków w formie gotówkowej do kwoty 15000 zł.
 4. Pożyczkobiorcy wnioskujący o pożyczkę w kwocie nie wyższej niż 150.000 zł nie muszą sporządzać prognozy finansowej, o ile spełniają łącznie poniższe kryteria:
  – prowadzenie ciągłej działalności operacyjnej co najmniej 18 miesięcy,
  – brak ujemnych funduszy własnych (dla firm prowadzących pełną księgowość) na dzień złożenia wniosku oraz dla firm prowadzących uproszczone ewidencje księgowe – suma wszystkich zobowiązań nie może być wyższa od majątku przedsiębiorstwa,
  – posiadanie nadwyżki finansowej umożliwiającej obsługę zobowiązań przedsiębiorstwa.

O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a TISE pełni rolę Pośrednika Finansowego. Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 9 mln zł

Tytuł projektu: Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce

Wartość projektu: 599 339 422,00 mln , w tym:

 • wkład UE: 509,44 mln zł
 • budżet państwa: 45,94 mln zł
 • wkład własny pośredników finansowych określony na minimum: 43,96 mln zł

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi priorytetowej 3 „Przedsiębiorcza Małopolska” – wartość: 285,68 mln zł,

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane będzie małopolskim podmiotom finansowania w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

W ramach Osi Priorytetowej 3 „Przedsiębiorcza Małopolska” (poddziałania 3.4.1, 3.4.2) finansowane będą inwestycje w zakresie rozwoju i rozbudowy przedsiębiorstw oraz zwiększania skali ich działalności, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu. Inwestycje dedykowane będą firmom znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju (Start–up) oraz przedsiębiorstwom działającym na rynku dłużej niż 24 miesiące.

Kontakt z TISE:

  • Biuro w Krakowie

  • ul. Rakowicka 14 b
   31-510 Kraków

  • 786 840 500
  • Biuro w Nowym Targu

  • ul. Józefczaka 1
   34-400 Nowy Targ

  • 786 840 500
  • Biuro w Tarnowie

  • ul. Lwowska 3
   33-100 Tarnów

  • 786 840 500
  • Biuro w Chechle

  • ul. Hutnicza 26
   Chechło
   32-310 Klucze

  • 786 840 500
  • Biuro w Limanowej

  • ul. Ignacego Paderewskiego nr 117
   34-600 Limanowa

  • 786 840 500